Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Oppfølging av tidligere rapporterte forvaltningsrevisjoner
Høyesterettsadvokat Jonas Anton Hielm var statsrevisor i perioden 1816–1821. Bilde: Heidi Helland-Hansen

Oppfølging av tidligere rapporterte forvaltningsrevisjoner

​Riksrevisjonen vil følge opp 2 av 16 tidligere rapporterte forvaltningsrevisjoner, undersøkelsen av havbruksforvaltningen og undersøkelsen av skatte- og avgiftsmyndighetenes kontroll av merverdiavgift.

Publisert 18.10.2016 13:00

Dokument 3:1 (2016–2017) Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget ble overlevert Stortinget 18. oktober 2016. Oppfølgingen omhandler 16 saker. I 14 av sakene viser oppfølgingen at forvaltningen har utbedret forhold som Riksrevisjonen hadde merknader til. Sakene er derfor avsluttet. To saker vil bli fulgt opp videre.

Videre oppfølging

Riksrevisjonens undersøkelse av havbruksforvaltningen – Dokument 3:9 (2011–2012)

Antall rømte oppdrettslaks er redusert etter 2006, men det er fortsatt et problem at laks rømmer. Lakselus er fremdeles en betydelig miljø- og smitteutfordring. I tillegg øker forbruket av legemidler mot lakselus, og stadig flere er resistente mot disse midlene.

Andelen fisk som dør i produksjonen er fortsatt høy. Dette er også et alvorlig dyrevelferdsproblem. Nærings- og fiskeridepartementet arbeider med en rekke tiltak for å løse utfordringene i havbruksforvaltningen. Riksrevisjonen vurderer det slik at det er for tidlig å se effekten av tiltakene som Stortinget har sluttet seg til, og vil følge saken videre.

Riksrevisjonens undersøkelse av skatte- og avgiftsmyndighetenes kontroll av merverdiavgift – Dokument 3:11 (2012–2013)

Skattedirektoratet har fulgt opp etatens bruk av tilleggsavgift, og det er iverksatt tiltak for å sikre likebehandling i bruk av avgiften. Både skatteetaten og tolletaten har gjennomført tiltak for å bedre utvelgelsen av avgiftsoppgaver og deklarasjoner for kontroll av merverdiavgift.

Det er fortsatt behov for å øke kvaliteten på merverdiavgiftsregisteret, og det er viktig at skatteetaten og tolletaten prioriterer å måle effekt av informasjons- og veiledningsarbeidet. Ansvaret for merverdiavgift ved innførsel blir overført fra tolletaten til skatteetaten fra 1.januar 2017. Merverdiavgift ved innførsel utgjør store beløp for staten, og det er for tidlig å vurdere om målet om styrket kontroll på området vil bli nådd. Riksrevisjonen vil derfor følge saken videre.

Saker som avsluttes

 • Riksrevisjonens undersøkelse av reorganiseringen av skatteetaten – Dokument 3:4 (2011–2012)
 • Riksrevisjonens undersøkelse av politiets arbeid med vinningskriminalitet – Dokument 3:6 (2011–2012)
 • Riksrevisjonens undersøkelse av ikt-forvaltningen i straffesakskjeden – Dokument 3:12 (2011–2012)
 • Riksrevisjonens undersøkelse av bærekraftig reindrift i Finnmark – Dokument 3:14 (2011–2012)
 • Riksrevisjonens undersøkelse om det kommunale barnevernet og bruken av statlige virkemidler – Dokument 3:15 (2011–2012)
 • Riksrevisjonens undersøkelse av partnerskapet mellom staten og kommunen i NAV – Dokument 3:16 (2011–2012)
 • Riksrevisjonens undersøkelse av bærekraftig forvaltning av norske skogressurser – Dokument 3:17 (2011–2012)
 • Riksrevisjonens undersøkelse av Kunnskapsdepartementets koordinering av forskningspolitikken – Dokument 3:3 (2012–2013)
 • Riksrevisjonens undersøkelse om statens forvaltning av eiendomsmasse i universitets- og høgskolesektoren – Dokument 3:4 (2012–2013)
 • Riksrevisjonens undersøking av bompengeforvaltninga – Dokument 3:5 (2012–2013)
 • Riksrevisjonens undersøkelse av fagopplæring i bedrift – Dokument 3:6 (2012–2013)
 • Riksrevisjonens undersøking av kommunane si styring og kontroll med tenester med nasjonale mål – Dokument 3:7 (2012–2013)
 • Riksrevisjonens undersøkelse av om offentlige tiltak utredes på en tilfredsstillende måte – Dokument 3:10 (2012–2013)
 • Riksrevisjonens undersøkelse av de norske EØS-midlene – Dokument 3:15 (2012–2013)
Dokumentet kan lastes ned gjennom lenke til høyre.

Offentlige institusjoner kan bestille dokumentet fra Departementenes servicesenter, telefon 22 24 20 00, publikasjonsbestilling@dss.dep.no Andre kan bestille dokumentet fra Fagbokforlaget, telefon 55 38 66 00, offpub@fagbokforlaget.no

Utsatt offentlighet for dokumenter som er utarbeidet av eller til Riksrevisjonen i tilknytning til Dokument 3:1 (2016–2017), jf. riksrevisjonsloven § 18 annet ledd, oppheves.

 Kontaktpersoner

kommunikasjonsrådgiver Susanne Berg-Hansen, mobil 959 33 834

Om havbruksforvaltningen

Ekspedisjonssjef Therese Johnsen, tlf. 22 24 11 74, mobil 911 52 826

Om kontroll av merverdiavgift

Ekspedisjonssjef Kjell Bildøy, tlf. 22 24 12 09, mobil 922 16 345

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843