Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Store forskjeller i tilgangen til idrettsanlegg

Store forskjeller i tilgangen til idrettsanlegg

Det er store variasjoner i dekningen av idrettsanlegg mellom fylker og kommuner. Kommunenes økonomi er en av hovedårsakene til at det er store forskjeller på landsbasis. – Vi konstaterer at Stortingets mål om at folk skal ha en forholdsmessig lik tilgang til idrettsanlegg uavhengig av bosted ikke er nådd, sier riksrevisor Jørgen Kosmo.
Publisert 28.04.2009 13:30

Dokument nr. 3:8 (2008–2009) Riksrevisjonens undersøkelse av tilskudd til idrettsanlegg ble oversendt Stortinget 28. april.

Riksrevisjonens undersøkelse viser at selv om det har vært en sterk vekst i antall idrettsanlegg på landsbasis siden 1999, er det fortsatt betydelige forskjeller i dekningen av de fleste typer idrettsanlegg både mellom fylker og kommuner.

Særlig mangelfull er måloppnåelsen for svømmeanleggene. I tillegg til ujevn dekning viser undersøkelsen at det på landsbasis har vært en nedgang i antall svømmebassenger i forhold til befolkningsmengden fra 1999 til 2008. Dette medfører bl.a. at ikke alle kommuner kan tilby barn fullgod svømmeopplæring som forutsatt.

Tallet på prioriterte anleggstyper som flerbrukshaller og fotballbaner har økt siden 1999, men undersøkelsen viser at det på landsbasis er store forskjeller i dekningen av disse. Det er også store forskjeller mellom fylkenes dekning av for eksempel nærmiljøanlegg og friluftslivsanlegg.

Den viktigste årsaken til forskjellene i dekningen av anlegg er at tilskuddssystemet pga høy egenandel favoriserer kommuner med høye frie inntekter. Det er disse kommunene som har den klart beste anleggsdekningen.

Undersøkelsen viser samtidig at det ikke nødvendigvis er de anleggene det er størst behov for, men de anleggene som har finansiering, som blir bygget med hjelp av statlig støtte. –Det er viktig å sikre at utbyggingen av anlegg i enda større grad skjer på bakgrunn av reelle behov, sier Kosmo.

Undersøkelsen viser videre at det fortsatt er behov for å kvalitetssikre Kultur- og kirkedepartementets register over landets idrettsanlegg. Siden informasjonen i registeret utgjør en del av grunnlaget for å beregne rammetilskuddene til fylkene, er det viktig at informasjonen i registeret er mest mulig korrekt og dekkende.

Riksrevisjonen er for øvrig positiv til at styringen av spillemidlene i hovedsak synes å fungere etter forutsetningene. Undersøkelsen viser samtidig at det fortsatt er rom for å styrke kommunenes og fylkeskommunens forvaltning av spillemiddelordningen.

Kultur- og kirkedepartementet er enig i at det er forskjeller i anleggsdekningen mellom kommuner, og opplyser at departementet fortsatt vil prioritere å utjevne disse forskjellene i tråd med Stortingets mål. Departementet opplyser også at det er nedsatt en gruppe som skal vurdere kriteriene for fordeling av spillemidler til anlegg i kommunene.

Dokumentet kan hentes ved å følge lenken til høyre eller det bestilles fra Akademika bokhandel, tlf. 800 80 960 / 22 18 81 00.

Utsatt offentlighet for dokumenter som er utarbeidet av eller til Riksrevisjonen i tilknytning til Dokument nr. 3: 8 (2008–2009), jf. riksrevisjonslovens § 18 annet ledd, oppheves.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843