Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Dokument nr 1 (1998-99) - Antegnelser til statsregnskapet 1997 og saker til orientering

Dokument nr 1 (1998-99) - Antegnelser til statsregnskapet 1997 og saker til orientering

Stortinget har i dag fått overlevert: Dokument nr 1 (1998-99) -Antegnelser til statsregnskapet 1997 og saker til orientering.
Publisert 03.11.1998 12:00

I Dokument nr 1 (1998-99) er det tatt opp i alt 39 saker, 33 antegnelser og 6 saker til orientering. Det er ikke tatt opp saker under Barne- og familiedepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Kulturdepartementet, Miljøverndepartementet og Olje- og energidepartementet.

Riksrevisjonen peker på viktigheten av at arbeidet med år 2000-problemene intensiveres i statsforvaltningen. Arbeids- og administrasjonsdepartementets og Nærings- og handelsdepartementets regnskapsavlegg for 1997 har så mange svakheter og mangler at Riksrevisjonen ikke kan bekrefte regnskapet. Riksrevisjonen har stilt spørsmål ved om departementene i tilstrekkelig grad har vektlagt behovet for kompetanse ved overgangen til å bli egen regnskapsfører og ved innføring av nye økonomisystemer. Også flere statlige virksomheters regnskapsavlegg har så store feil og mangler at regnskapene ikke kan godkjennes. Riksrevisjonen konstaterer at det ofte oppstår problemer når nye økonomisystemer skal tilpasses statlig regnskapsførsel etter kontantprinsippet, og stiller spørsmål ved om innføringen av nytt økonomisystem for alle virksomheter som benytter skattefogdene som regnskapsførere, vil være gjennomført som forutsatt innen utgangen av 1999.

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Etter departementets seneste kartlegging av status for år 2000-arbeidet i statsforvaltningen gir departementet blant annet uttrykk for at deler at statsforvaltningens oppgaveløsning kan stå i fare ved tusenårsskiftet. Riksrevisjonen mener departementets svar gir grunn til bekymring og peker på viktigheten av at arbeidet med år 2000-problemet intensiveres i statsforvaltningen.

Riksrevisjonen finner det kritikkverdig at departementets regnskap for 1997 har så vesentlige mangler at det ikke kan bekreftes. Heller ikke regnskapet for Statens Pensjonskasses kan godkjennes.

Riksrevisjonen har fulgt opp tidligere saksforhold om mangler ved avstemming av dagpenger, og rutinene for innkreving i forbindelse med misbrukssaker. Det er også foretatt en gjennomgåelse av stønadsutbetalinger til yrkesrettet attføring.

Finans- og tolldepartementet

Det er tatt opp en rekke saker under dette departementet. Flere av sakene har tilknytning til skattefogdkontorenes ulike gjøremål. Blant annet er det i forbindelse med innføring av nytt økonomisystem ved skattefogdkontorene rettet kritikk mot manglende kvalitet og funksjonalitet i systemløsningen og mangelfulle kontrollrutiner. Det er også avdekket betydelige feilfordelinger av fylkesskatt.

Riksrevisjonen har videre kritiske merknader til oppfølging og avstemming av merverdiavgift, og det forhold at det er betydelige rapportrestanser i den skatte- og avgiftsmessige behandlingen av rapporter fra skattemyndighetenes bokettersyn hos næringsdrivende.

Det er også tatt opp en sak vedrørende produktavgift og arbeidsgiveravgift i fiskerinæringen. Finansdepartementet mener at det er hjemmel for å beregne produktavgift ved bearbeiding av fisk ombord kjøpt fra andre fiskefartøy. Riksrevisjonen stiller seg kritisk til en slik fortolkning av gjeldende regelverk.

Stortinget får oversendt en orientering vedrørende skatteligningen for inntektsåret 1996 og en sak vedrørende ny systemløsning for føring av det sentrale statsregnskapet.

Forsvarsdepartementet

Riksrevisjonen etterlyser rutiner i Forsvaret når det gjelder refusjon av merverdiavgift for materiell som leveres til norske styrker i utlandet. Forsvaret får kritiske merknader for feil og mangler ved enkelte underliggende pengeregnskaper. Riksrevisjonen kritiserer også at Forsvaret ikke tidligere har etablert nødvendige kontrollrutiner for betaling av drivstoff når allierte fly tanker i Norge, eller i forbindelse med oppgjør av tjenester/ytelser til allierte under opphold her i landet. Riksrevisjonen sender til orientering en sak om Forsvarets innføring av nytt felles elektronisk anskaffelses- og regnskapssystem.

Justisdepartementet

Under Justisdepartementet er det tatt opp to saker som omhandler regelverksbrudd i forbindelse med behandling av beslag i straffesaker i politidistriktene og kjøp av konsulenttjenester i Politiets datatjeneste. Videre har Riksrevisjonens kartlegging og kontroll av namsmannsfunksjonen ved herreds- og byrettene påvist svakheter og mangler i den interne kontrollen. I tillegg har Riksrevisjonen stilt spørsmål ved om departementet har fulgt opp endringer i lov om fri rettshjelp når det gjelder innkreving av egenandeler.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Riksrevisjonen orienterer om hvordan samordningen av utvikling og anskaffelse av økonomisk-administrative systemer ved universitetene til nå har fungert. Arbeidet har pågått siden 1991.

Landbruksdepartementet

Statens Kornforretning drives i hovedsak av bevilgninger over statsbudsjettet og er ført opp under statens forretningsdrift i statsbudsjettet og statsregnskapet. Riksrevisjonen tar opp om dette er i samsvar med bevilgningsreglementets bestemmelser.

Nærings- og handelsdepartementet

Riksrevisjonen tar opp tre saker om økonomiforvaltning og regnskap for 1997 i henholdsvis Nærings- og handelsdepartementet (NHD), Sjøfartsdirektoratet (SD) og Styret for det industrielle rettsvern (Patentstyret). I NHD og SD ble regnskapene for 1997 lagt frem med så store mangler at de ikke var reviderbare.

Samferdselsdepartementet

Riksrevisjonen tar opp praktiseringen av Luftfartsverkets garantistillelser og kredittgivning ved innkreving av luftfartsavgifter.

Det er tatt opp to forhold som angår Jernbaneverket. Den ene saken vedrører terminforskyvning av utgifter i regnskapsavlegget for 1997, den andre omfatter en uhjemlet merutgift. Til orientering sendes en sak om Jernbaneverkets omfordeling av bevilgninger til investeringer i linjen.

Sosial- og helsedepartementet

Riksrevisjonen har funnet flere gjennomgående svakheter ved trygdeetatens regnskapsavlegg for 1997, og påpeker bl a viktigheten av at det foretas vurderinger av utestående fordringer i regnskapene for Trygdeetatens innkrevingssentral.

Utenriksdepartementet

Riksrevisjonen tar opp svakheter i departementets tilskuddsforvaltning. Departementets prosjekt- og forvaltningssystem er ikke godt nok, og dette er i liten grad kompensert med manuelle rutiner.


Lenke til dokumentet finnes i høyre kolonne. Dokumentet kan også fås ved henvendelse til Det konstitusjonelle kontor i Stortinget, tlf 22 31 35 60. Dokumentet har sperrefrist 3. november 1998 kl 1200.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843