Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Pressemelding: Dokument nr. 1 (2001-2002)

Pressemelding: Dokument nr. 1 (2001-2002)

Stortinget har fått overlevert: Dokument nr. 1 (2001–2002) – Antegnelser til statsregnskapet 2000 og saker til orientering
Publisert 09.11.2001 12:00

I Dokument nr. 1 (2001–2002) er det tatt opp i alt 48 saker: 34 antegnelser og 14 saker til orientering. Riksrevisjonen kan ikke godkjenne regnskapene for 2000 for Rikshospitalet, Aetat Arbeidsdirektoratet, Utlendingsdirektoratet, Statens landbruksforvaltning, Statens kornforretning og de samiske videregående skolene i Karasjok og Kautokeino. Det er ikke tatt opp saker under Nærings- og handelsdepartementet og Fiskeridepartementet.

Det er avdekket betydelige svakheter ved økonomiforvaltningen i flere virksomheter. Flere kontroller som er gjennomført på anskaffelsesområdet, viser manglende etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser, både det nasjonale regelverket og EØS-reglene. Riksrevisjonens kontroll av fastsettelse av skatt har påvist flere tilfeller der skatteytere har fått krav om betaling av for mye skatt eller er blitt beskattet for lavt. Det er blant annet påvist at innrapporterte grunnlagsdata i flere tilfeller ikke fanges opp. Kontrollen har også avdekket en rekke brudd på ligningslovens habilitetsregler. Revisjonen av trygdeetatens regnskap har avdekket flere svakheter ved regnskapsavlegget og internkontrollen i forbindelse med IT-systemene. Dette har stor betydning både for enkeltpersoners rettigheter og trygdeetatens regnskap. På innfordringssiden er det tatt opp flere saker som omhandler restanser og/eller mangelfulle rutiner for innfordringsarbeidet, samt manglende iverksettelse av innfordringstiltak. I forbindelse med revisjon av ulike tilskuddsordninger har Riksrevisjonen påvist lite oppfølging fra departementene og mangler når det gjelder departementenes fastsettelse av mål og oppfølgingskriterier.

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Riksrevisjonen har gjennomgått Statsbyggs bruk av administrative konsulenttjenester. Hovedregelen for anskaffelser i staten er kjøp etter konkurranse. Riksrevisjonens kontroll viser at Statsbygg i stor grad har benyttet kjøp etter forhandling. Det er i varierende grad dokumentert hvilke vurderinger som ligger til grunn for valg av anskaffelsesform. Det er også i flere tilfeller konstatert brudd på gjeldende regelverk samt svakheter og mangler ved rutiner og internkontroll. Riksrevisjonen vurderer forholdene som meget kritikkverdige.

Ved revisjon av Aetat Arbeidsdirektoratets regnskap er det avdekket flere mangler som har skapt usikkerhet om regnskapets pålitelighet og fullstendighet. Riksrevisjonen kan derfor ikke godkjenne regnskapet for 2000.

Aetat har også inngått en rekke kontrakter med eksterne konsulenter i strid med regelverket for statlige anskaffelser. Ved kjøpene har Aetat ikke ivaretatt konkurranseprinsippet, og kompetanseoverføringen fra konsulentene til virksomheten har ikke vært tilstrekkelig fokusert.

I Direktoratet for arbeidstilsynet er det også tatt opp vesentlige mangler og svakheter ved anskaffelsesprosedyrene.

Barne- og familiedepartementet, Olje- og energidepartementet m.fl.

Riksrevisjonen har gjennomført en kontroll vedrørende praktiseringen av kravet om å utarbeide anskaffelses-/anbudsprotokoll og innhente skatteattest ved kjøp av varer og tjenester i Barne- og familiedepartementet, Forsvarsdepartementet, Miljøverndepartementet, Kulturdepartementet, Olje- og energidepartementet, Samferdselsdepartementet og ved flere av departementenes underliggende virksomheter. Kontrollen har avdekket varierende praksis og mangler ved bruken av registrerings-/anbudsprotokoll, og i enkelte av departementene og ved flere etater var det ikke opprettet slik protokoll. Dette gjør det vanskelig å følge opp om kravene til statlig anskaffelsesvirksomhet blir etterlevet, blant annet kravet om konkurranse. I de fleste departementene og underliggende virksomhetene var det ikke innhentet skatteattest for den aktuelle leverandør. Manglende oppgjør av forpliktelser på skatte- og avgiftsområdet kan virke konkurransevridende.

Finansdepartementet

En kontroll av ligningen av ligningskontorenes tilsatte mv. har avdekket en rekke brudd på ligningslovens habilitetsregler. Det er flere tilfeller der tilsatte har saksbehandlet egen ligning og/eller ektefelle/samboer og barns ligning og endret ligningsdata. Det er imidlertid ikke påvist misligheter.

Tollvesenet har ikke etablert en innfordringsløsning for årsavgift på motorvogner. Restansene på avgiftene er akkumulert til ca. 507 mill. kroner.

Ved kontroll av fastsettelse av skatt og trygdeavgift er det påvist flere tilfeller der skatteytere har fått krav om betaling av for mye skatt eller er blitt beskattet for lavt. Dette skyldes blant annet at grunnlagsdata som innrapporteres for sent, ikke fanges opp.

Det er avdekket svakheter og mangler vedrørende regnskapsføring og innkreving av svalbardskatt og innkreving av skatt gjennom bistandsordningen med utlandet.

Forsvarsdepartementet

En kontroll med innføringen av nytt regnskapssystem og nye bestemmelser for proviantforvaltningen ved 15 enheter i Forsvaret har påvist betydelig svikt i de interne kontrollrutinene vedrørende forbruk og beholdninger. Riksrevisjonen har for øvrig flere kritiske merknader til Forsvarets regnskap for 2000.

Forsvarets behandling av merverdiavgift er ikke tilfredsstillende. Dette gjelder blant annet spørsmålet om registrering i avgiftsmanntallet, og behandling av merverdiavgift ved salg og refusjon av avgift ved utførsel av materiell. Enkelte av forholdene er tidligere tatt opp av Riksrevisjonen uten at det har vært en vesentlig forbedring i hvordan Forsvaret behandler disse sakene.

Riksrevisjonen er kritisk til en del av de administrative forholdene ved etableringen av KFOR-styrkene i Makedonia og Kosovo. Det gjelder blant annet planlegging av etablering og avvikling av slik virksomhet, mangelfull dokumentasjon for etableringskostnader og spørsmål om enkelte kostnader faktisk skulle ha vært belastet den særskilte bevilgning Stortinget har gitt for formålet.

Riksrevisjonen har også påpekt svakheter ved deler av Forsvarets forskningsinstitutts økonomiforvaltning.

Justis- og politidepartementet

Riksrevisjonens oppfølging av en tidligere antegnelse vedrørende materiellforvaltningen i det sivile beredskap viser at det, siden forrige kontroll, fortsatt er flere svakheter og mangler både vedrørende kontroll, struktur, oversikter og ajourhold.

Det tas opp flere forhold vedrørende innføringen av nytt økonomisystem i domstolene og regnskaps-/årsavslutningen for 2000.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Kjøp av tjenester i Norges forskningsråd har ikke vært gjennomført i samsvar med regelverket for offentlige anskaffelser. Det orienteres også om enkelte forhold vedrørende tilskuddsforvaltningen i Norges forskningsråd.

Riksrevisjonen kan ikke godkjenne regnskapene ved de samiske videregående skolene i Karasjok og Kautokeino.

Kommunal- og regionaldepartementet

Riksrevisjonen tar opp departementets manglende kontroll med og oppfølging av tilskuddsmidlene til Handlingsprogrammet for Oslo indre øst.

En gjennomgang av ordningen "Tilrettelegging for næringsutvikling" påviste mangler ved departementets arbeid med utarbeidelse av konkrete mål, oppfølgingskriterier og resultatkrav, og departementets egen oppfølging og kontroll med ordningen.

Revisjon av tilskuddsordningen "Tilbakevending for flyktninger" har avdekket manglende tilbakebetaling av tilbakevendingsstøtte ved gjeninnvandring, slik regelverket forutsetter.

I forbindelse med revisjonen av Utlendingsdirektoratets regnskap ble det avdekket flere forhold ved økonomiforvaltningen som ikke var tilfredsstillende. Riksrevisjonen kan ikke godkjenne regnskapet for 2000.

Kulturdepartementet

Nasjonalgalleriet har ikke hatt den forventede oversikt over beholdningene i kobberstikk- og håndtegningsavdelingen.

Riksrevisjonen har påpekt at Norsk kulturråd har utbetalt 1,45 mill. kroner til stiftelsen Miljøhospitalet, i strid med bevilgningsreglementet, for tjenester som på betalingstidspunktet ikke var levert.

En sak om tilskuddsordningen for produksjon av norske spillefilmer er oversendt Stortinget til orientering.

Landbruksdepartementet

Riksrevisjonen har flere vesentlige merknader til regnskapene i Statens Kornforretning og Statens landbruksforvaltning, og kan derfor ikke godkjenne regnskapene for 2000.

Videre har Riksrevisjonen bemerket at Landbruksdepartementet v/Statens Kornforretning har inngått avtale om kjøp av IT-tjenester, uten at bestemmelsene i lov om offentlige anskaffelser mv. og forskrift om tildeling av kontrakter om offentlige tjenestekjøp er fulgt.

Miljøverndepartementet

En sak om erstatninger for rovviltskader oversendes Stortinget til orientering.

Samferdselsdepartementet

Riksrevisjonen har konstatert at Luftfartsverkets rutiner for ajourføring av Luftfartsverkets eiendomsdatabase har vært mangelfulle, og at det ikke foreligger en fullstendig oversikt over egne eiendommer.

Samferdselsdepartementets rutiner har ført til at innrapporteringen til kapitalregnskapet for 2000 ikke har vært tilfredsstillende.

Sosial- og helsedepartementet

Riksrevisjonen har avdekket betydelige mangler ved Rikshospitalets internkontroll og kan ikke godkjenne regnskapet for 2000.

Riksrevisjonen tar også i år opp flere svakheter ved trygdeetatens regnskapsavlegg, blant annet er det påpekt svakheter i internkontrollen i forbindelse med IT-systemene, vesentlige feilutbetalinger av pensjoner som er inntektsavhengige, og svakheter i beregning og utbetaling av sykepenger og legeoppgjør.

Utenriksdepartementet

Riksrevisjonen har konstatert at sett over noe tid har forvaltningen av norsk bistand blitt forbedret på mange områder, men det påpekes fremdeles en del svakheter og mangler. Det tas bl.a. opp mangler ved avtaler og avtaleetterlevelse, uklare revisjonsklausuler i avtalene, uklare prosedyrer ved utarbeidelse av avslutningsdokumenter og manglende evaluering av samlet bistand til enkelte samarbeidsland.


Lenke til dokumentet ligger i høyre kolonne. Dokumentet kan også bestilles fra Akademika bokhandel, tlf. 22 11 67 70.

Dokumentet har sperrefrist 9. november 2001 kl. 09.00.


Dokument nr. 1 (2000–2001) – Saker fordelt på typer og departement

 

 Departement  Til observasjon  Kan passere  Passerer Til orientering  Sum
 Arbeids- og administrasjonsdepartementet  1  3      4
 Barne- og familiedepartementet        1  1
 Finansdepartementet  2  3  1  2  8
 Fiskeridepartementet          
 Forsvarsdepartementet  2  3    1  6
 Justis- og politidepartementet  1    1  1  3
 Kirke-, utdannings- og forskn.departementet    2    2  4
 Kommunal- og regionaldepartementet  2  1  1    4
 Kulturdepartementet  1    2  1  4
 Landbruksdepartementet    2  1    3
 Miljøverndepartementet        2  2
 Nærings- og handelsdepartementet          
 Olje- og energidepartementet        1  1
 Samferdselsdepartementet      2  2  4
 Sosial- og helsedepartementet    2    1  3
 Utenriksdepartementet      1    1
 Sum  9  16  9  14  48

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843