Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Riksrevisjonens samlede merknader til statens regnskaper for 2001 - Dokument nr. 1 (2002-2003)

Riksrevisjonens samlede merknader til statens regnskaper for 2001 - Dokument nr. 1 (2002-2003)

Riksrevisjonen sendte 8. november over til Stortinget antegnelser og orienteringssaker knyttet til statsforvaltningens regnskaper for regnskapsåret 2001. De samlede merknadene er lagt inn i Dokument nr. 1 (2002-2003).
Publisert 08.11.2002 12:00

Det er tatt opp i alt 22 saker, 16 antegnelser og 6 saker til orientering. Det er ikke tatt opp saker under Barne- og familiedepartementet, Fiskeridepartementet, Kulturdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handels­departementet og Samferdselsdepartementet.

Riksrevisjonen har ikke godkjent Skattedirektoratets regnskap for skatteetaten og Norges veterinærhøgskoles regnskap for 2001. Riksrevisjonen ser særlig alvorlig på at Skattedirektoratets regnskap for skatteetaten, som omfatter en betydelig del av statsregnskapets inntektside har så alvorlige feil og mangler at det ikke kan godkjennes.

Det blir orientert om at Rikshospitalet, Aetat (Arbeidsdirektoratet), Utlendingsdirektoratet, Statens landbruksforvaltning og de samiske videregående skolene i Karasjok og Kautokeino har gjennomført en rekke tiltak for å rette opp de feil og mangler som gjorde at regnskapene for 2000 ikke kunne godkjennes. Riksrevisjonen har godkjent regnskapene for 2001.

Finansdepartementet har gjennomført en rekke opplæringstiltak for å bedre økonomifunksjonen i staten, og gjennomgående synes det å være betydelige forbedringer.

Revisjonen av trygdeetatens regnskap og stønadsordninger viser fortsatt mangler ved internkontrollen. På enkelte områder vil kontroller bli etablert via nye eller forbedrede dataløsninger og spesialisering av oppgaver, og generelt arbeides det planmessig og risikorettet for å forbedre kvaliteten i oppgaveløsningen. På mange områder er imidlertid regelverket så komplisert at kontrollen blir vanskeliggjort og svært ressurskrevende. Revisjonen har påvist at dette fører til feilutbetalinger.

Fremdeles er det betydelige feil og mangler knyttet til anskaffelsesvirksomheten i staten. Manglene synes dels å skyldes for lite kompetanse på området og dels at det ikke er etablert tilfredsstillende rutiner for oppfølging av gjeldende regelverk.

Mangelfull styring og oppfølging av store utviklingsprosjekter på IKT-området er fortsatt et problem. Resultatet er ofte forsinkelser og merkostnader for staten, og det tar lengre tid enn forutsatt å realisere effektiviseringsgevinstene.


Oversikt over antegnelser fordelt på de ulike departementer:

Finansdepartementet

Riksrevisjonen har for 2001 ikke kunnet godkjenne Skattedirektoratets regnskap for skatteetaten. Det er flere feil og svakheter som påvirker regnskapets fullstendighet og reviderbarhet. Det er bl.a. ikke framlagt et sammenstilt virksomhetsregnskap i henhold til gjeldende regler, og det er svikt i interne kontrollrutiner og manglende overordnede avstemminger og kontroller i forkant av innrapporteringen til statsregnskapet.

Skattedirektoratet har utviklet og tatt i bruk et nytt forvaltningssystem for merverdiavgiften (MVA3). MVA3-systemet har av ulike årsaker hatt vesentlige feil og mangler som fikk betydelige negative konsekvenser.
 

Forsvarsdepartementet

Riksrevisjonen kritiserer Forsvarsdepartementet for at nedbemanningen i Forsvaret har skjedd før strukturen på avdelingene ble fastlagt. Dette har ført til stor usikkerhet ved behandlingen av sluttpakkene. Videre har avgangen hatt liten innvirkning på antall stillingshjemler og oppgaver. Personer som har fått sluttpakker har i enkelte tilfeller vært innleid igjen som konsulenter.

Forsvarets regnskap har betydelige feil og mangler. Det er mangler ved rutinene ved bruk av voksenopplæringsmidlene. Det er påvist en rekke brudd på overtidsbestem­melsene i arbeidsmiljøloven og bruk av øvingstillegg som ikke er hjemlet. 

 

Olje- og energidepartementet

Det er mangelfull oppfølging av regelverket for statlige anskaffelser i departementet. Kritikken omfatter blant annet manglende anbudsprotokoller og manglende innhenting av skatteattester. Departementet ble også i fjor kritisert for tilsvarende forhold.

Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten (SDØE)
I forbindelse med omlegging av forvalterordningen for SDØE, har Riksrevisjonen sett nærmere på de instrukser og retningslinjer som er gitt, og på prosessen med overføring av ansvar fra Statoil til Petoro AS. Enkelte forhold omkring regnskapsavlegget ble tatt opp, bl. a. etterslep i avstemminger og differanser i forhold til det som er innrapportert til statsregnskapet. Det ble også påpekt at det har tatt lang tid å få nødvendige retningslinjer på plass, og at forholdet til økonomireglementet ikke er fullt avklart.
 

Justis- og politidepartementet

Det har tatt for lang tid å utvikle felles IKT-systemer i politiet. Dessuten har ikke departementet prioritert å innarbeide allerede utviklede systemer i hele politietaten. Dette kan ha medført merkostnader for staten og redusert mulighetene for å ta ut effektiviseringsgevinster.

Riksrevisjonens kontroll av utbetalt overtidsgodtgjørelse i Oslo politidistrikt i 2001 har påvist flere brudd på arbeidstidsbestemmelsene for politi- og lensmannsetaten. Deler av arbeidstidsbestemmelsene har vært praktisert på en uheldig og feilaktig måte, slik at distriktet har fått høyere overtidsutbetalinger enn nødvendig.

Kommunal- og regionaldepartementet

Kostnadene ved å utvikle et datasystem for å behandle utlendings- og flyktningesaker (DUF) er vesentlig høyere enn de 25 mill. kronene som etter omdisponeringer var bevilget til prosjektet. Departementet har oppgitt at ny kostnadsramme for prosjektet ligger mellom 48 og 68 mill. kroner.

Utviklingsprosjektet ble satt i gang uten tilstrekkelig oppfølging av framdrift, kvalitet og kostnader. Blant annet har det ikke vært utarbeidet samlet budsjett og regnskap over kostnadene forbundet med utviklingen av datasystemet. Det er fortsatt uklart når systemet kan settes i full drift.

Tilskudd til EUs regionalpolitiske samarbeidsprogram – Interreg
Stortinget har ikke vært orientert om de samlede norske forpliktelsene i samarbeidsprosjektene Interreg III-programmene for 2000-2006 som er stipulert til 560 mill. kroner. Det er flere svakheter knyttet til rutinene for oppfølging av norske midler. 
 

Utenriksdepartementet

Riksrevisjonens gjennomgåelse av NORADs forvaltning av tilskudd til Bistandsnemnda og Atlasalliansen har avdekket at det er betydelige svakheter i NORADs rutiner og praksis. Det har også tatt lang tid å utarbeide retningslinjer og rutiner for forvaltningen på området.
 

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Det er flere svakheter ved forvaltningen av ordningen med statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv. (lønnsgarantiordningene). Svakhetene er knyttet til Direktoratet for arbeidstilsynets oppfølging av bostyrer, direktoratets egne rutiner, regler og saksbehandling. Flere av de pålegg som departementet gav i tildelingsbrevet for 2001 er ikke gjennomført og fulgt opp tilstrekkelig.

Arbeidstilsynets bruk av tvangsmulkt
Allerede i 1995 bemerket Riksrevisjonen at rutinene for tvangsmulkt ikke var tilfredsstillende. Det er fortsatt flere mangler ved Direktoratet for arbeids­tilsynets rutiner og saksbehandling, og det har tatt uforholdsmessig lang tid å gjennomføre tilstrekkelige forbedringstiltak.

Statsbygg
Det er avdekket flere feil og mangler ved Statsbyggs regnskap for 2001. Det blir bla påpekt at kvaliteten på avstemminger av interims- og beholdningskonti ikke er tilfredsstillende. Riksrevisjonen tok opp forhold ved Statsbyggs anskaffelser av administrative konsulenttjenester både for regnskapet 1998 og 2000. Riksrevisjonens kontroll for 2001 viser at det fortsatt er feil og mangler vedrørende anskaffelsesvirksomheten.
 

Utdannings- og forskningsdepartementet

Riksrevisjonen har ikke kunnet godkjenne regnskapet for Norges veterinærhøgskole for 2001. Regnskapet ble heller ikke godkjent for regnskapsåret 1999. Departementet har pålagt høgskolen å gjennomføre et prosjekt som i løpet av høsten 2002 skal utarbeide og innføre rutiner og retningslinjer som stabiliserer regnskaps­funksjonen.
 

Sosialdepartementet

Riksrevisjonen har også for 2001 hatt bemerkninger til Trygdeetatens regnskap. Dette gjelder bl.a. at utestående krav i forbindelse med feilutbetalinger øker,

at det er differanser mellom hva som er registrert som attføringslån i forhold til hva som fremgår av gjeldsbrevene, og at innkreving av utestående krav i forbindelse med trygdens forskuttering av bidrag er lite effektiv.

Når det gjelder tilgangsrettigheter til trygdeetatens datasystemer er det påpekt svakheter i rutinene. I tillegg er det registrert svakheter i internkontrollen i forbindelse med utbetaling av fødsels- og adopsjonspenger som bl.a. har resultert i feilutbetalinger. Det ble også registrert mangelfulle kontrollrutiner og feilutbetalinger i forbindelse med refusjon av utgifter til medisiner m.v. (blåresept) og oppgjør med private laboratorier og røntgeninstitutt.


Helsedepartementet

Riksrevisjonen orienterer Stortinget om at Statens rettstoksikologiske institutt i 2001 har praktisert særavtaler for å utarbeide sakkyndige uttalelser. Som en følge av dette er det utbetalt honorar for uttalelser med i underkant av 6 mill. kroner. Til tross for at dette er en av instituttets hovedoppgaver, var uttalelsene i all hovedsak utført utenom ordinær arbeidstid. Intensjonen i avtalene var at uttalelsene skulle utarbeides innenfor ordinær arbeidstid uten særskilt godtgjøring. Riksrevisjonen har merket seg at Helsedepartementet følger saken aktivt opp.Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843