Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Riksrevisjonens samlede merknader til statens regnskaper for 2002 - Dokument nr. 1 (2003-2004)

Riksrevisjonens samlede merknader til statens regnskaper for 2002 - Dokument nr. 1 (2003-2004)

Riksrevisjonens Dokument nr. 1 (2003-2004) ble 14. november 2003 overlevert Stortinget. Dokumentet inneholder antegnelser og orienteringssaker knyttet til statsforvaltningens regnskaper for regnskapsåret 2002.
Publisert 14.11.2003 12:00

Det er tatt opp i alt 20 saker: 15 antegnelser og 5 saker til orientering. Det er ikke tatt opp saker under Helsedepartementet, Fiskeridepartementet, Kultur- og kirkedepartementet, Landbruksdepartementet, Miljøverndepartementet og Olje- og energidepartementet.

Seks regnskaper ikke godkjent

For regnskapsåret 2002 har Riksrevisjonens regnskapsrevisjon omfattet 400 regnskaper. Riksrevisjonen reviderer også deler av 18 fylkesveg­regnskaper som regnskapsføres ved vegkontorene. Det er avgitt revisjonsbrev til departementene og alle virksomhetsregnskaper som inngår i statsregnskapet. 247 revisjonsbrev er uten merknader, 81 med enkelte merknader, 34 med betydelige merknader og 6 med så vesentlige merknader at regnskapet ikke kunne godkjennes. Dette gjelder Universitetet i Oslo, Høgskolen i Vestfold, Høgskolen i Telemark, Høgskolen i Hedmark, Styret for det industrielle rettsvern (Patentstyret) og Forbrukerombudet.

Det er videre avgitt ordinær revisjonsberetning til 10 nordiske virksomheter og 20 stiftelser, samt til Norsk Tipping AS og Statens Bankinvesteringsfond.

Anskaffelsesvirksomheten

Fremdeles er det betydelige feil og mangler knyttet til anskaffelsesvirksomheten i staten. Manglene synes dels å skyldes for lav kompetanse på området og dels at det ikke er etablert tilfredsstillende rutiner for å følge opp gjeldende regelverk. Riksrevisjonen ser det som særlig bekymringsfullt at virksomheter med omfattende anskaffelsesvirksomhet som Forsvaret, Forsvarsbygg og Oslo Politidistrikt ikke har tilfredsstillende rutiner på området.

Internkontrollen

Revisjonen har avdekket svikt i internkontrollen ved flere virksomheter. Det er svært viktig at det etableres en tilfredsstillende internkontroll som reduserer risikoen for feil og mangler i regnskapene. En god internkontroll er også viktig for å forebygge misligheter. I denne sammenheng er det videre viktig at fagdepartementene i styringsdialogen legger vekt på at det iverksettes tiltak for forbedringer og at tiltakene følges opp.

Oversikt over antegnelser fordelt på de ulike departementer:

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Riksrevisjonen har gjennom flere år hatt merknader til regnskapet for Statens forvaltningstjeneste. Merknadene gjelder svakheter ved internkontrollen, blant annet mangelfulle rutiner i tilknytning til fastsettelse, innbetaling og regnskapsføring av krav, avstemmingsrutiner, purrerutiner, loggføring av endringer i faste data, og stenging av regnskapet etter innrapportering til statsregnskapet.

Riksrevisjonen orienterer Stortinget om at garantien for boliglånsordningen til statstjenestemenn, finansiert over Statens pensjonskasses fond, ikke er tatt med i statsregnskapet.

Det orienteres om at Statens pensjonskasse forvaltningsbedrifts mellomværende med statskassen er presentert i Statsregnskapet som en gjeldspost mens den i realiteten er en fordring.

Barne- og Familiedepartementet

Riksrevisjonen har ikke godkjent regnskapet for Forbrukerombudet fordi det er registrert store svakheter ved den interne kontrollen.

Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) har i forbindelse med flytting til nye lokaler finansiert nytt laboratorium gjennom en leieavtale som er vurdert å være en kredittkjøpsavtale og således i strid med bevilgningsreglementet.

Finansdepartementet

Det er fortsatt flere mangler og svakheter ved Skatteetatens regnskap selv om Finansdepartementet/Skattedirektoratet har satt i verk flere tiltak for å bedre kvaliteten. Revisjonen har blant annet påvist svikt i internkontrollen på flere områder som skatt, merverdiavgift, sokkelskatt og petroleumsskatt. Det er videre påvist mangelfull dokumentasjon av rutiner og systemer på flere områder, samt mangler ved rapporteringen av statens inntektskrav.

Forsvarsdepartementet

Forsvarets regnskap for 2002 har betydelige mangler innen områdene lønn, anskaffelser, konsulent­tjenester og lager. Det er blant annet påvist brudd på overtidsbestem­melsene i arbeidsmiljøloven, brudd på regelverk for offentlige anskaffelser, utstrakt bruk av opsjoner ved kjøp av konsulenttjenester og mangler ved disponering av retur- og overskuddsmateriell fra nedlagte avdelinger.

Forsvarsdepartementet får også kritikk for at Forsvarsbygg ikke følger gjeldende lover og regler for offentlige anskaffelser. Kritikken omfatter bruken av endrings- og tilleggsavtaler uten at dette er inkludert i opprinnelig konkurransegrunnlag, og at betydelige beløp er utbetalt uten at det er formalisert gjennom avtaler.

Justis- og politidepartementet

Det er påvist svakheter ved innkjøpsrutinene og den overordnede styringen av anskaffelsesområdet ved Oslo politidistrikt. Dette har medført flere brudd på regelverket for offentlige anskaffelser.

Kommunal- og regionaldepartementet

Riksrevisjonen orienterer Stortinget om tilskuddsforvaltningen i Sametinget. Riksrevisjonen legger til grunn at økonomireglementet for staten gjelder for Sametinget såframt det ikke er gjort spesifikke unntak.

Nærings- og handelsdepartementet

Riksrevisjonen har ikke godkjent Patentstyrets regnskap for 2002. Regnskapet for virksomheten viste store mangler i forbindelse med avstemminger og spesifikasjoner, arbeidsdeling og oppfølging av fordringer. Riksrevisjonen har også tidligere år påvist store svakheter ved Patentstyrets regnskap.

Det er tatt opp flere forhold knyttet til generell IKT-sikkerhet ved Brønnøysundregistrene, blant annet manglende katastrofe-/avbruddsplan. Riksrevisjonen har i den forbindelse stilt spørsmål ved departementets oppfølging av IKT-sikkerheten ved Brønnøysundregistrene.

Riksrevisjonen har også påpekt at det ikke er utarbeidet retningslinjer for hvordan regnskapsloven skal praktiseres ved Statens Bankinvesteringsfond, og at Nærings- og handelsdepartementet ikke har utarbeidet instruks for departementets styring og oppfølgingsoppgaver overfor fondet.

Samferdselsdepartementet

Riksrevisjonen kritiserer Jernbaneverket for å ha bidratt til at staten har fått et betydelig økonomisk ansvar uten Stortingets samtykke gjennom selskapet BaneService Prosjekt A/S. Selskapet ble etablert i 2000 med en aksjekapital på kr 100 000 og skulle ivareta Jernbaneverkets entreprenørvirksomhet i Sverige og Danmark. Selskapet eies og administreres av Jernbaneverket. Selskapet ble vedtatt avviklet i generalforsamling 30. juni 2003. Jernbaneverket antar at tapet vil bli på ca. 18 mill. kroner.

Sosialdepartementet

Revisjonen av trygdeetatens regnskap og stønadsordninger viser fortsatt mangler ved internkontrollen, og det er registrert flere brudd på regelverket for offentlige anskaffelser. Riksrevisjonen har også påpekt at den ser det som viktig at den lovpålagte internrevisjonen i trygdeetaten er etablert som en kontrollenhet uavhengig av linjeorganisasjonen i samsvar med økonomiregelverket og internasjonalt anerkjente standarder.

Utdannings- og forskningsdepartementet

Riksrevisjonen har ikke godkjent regnskapet for Universitetet i Oslo fordi regnskapet på sentrale punkter er utilfredsstillende dokumentert, presentert og klassifisert. Regnskapene for høgskolene i Vestfold, Telemark og Hedmark er heller ikke godkjent fordi vesentlige beløp er regnskapsført feil i forhold til kontantprinsippet i staten.

Utenriksdepartementet

Riksrevisjonens gjennomgåelse av Utenriksdepartementets forvaltning av ulike tilskudd har vist betydelige svakheter i rutiner og praksis. Flere av forholdene som nå er påpekt er mangler som også har vært tatt opp ved tidligere anledninger.


Lenke til dokumentet ligger i høyre kolonne. Dokumentet kan også bestilles fra Akademika bokhandel, tlf. 22 11 67 70.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843