Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Riksrevisjonens samlede merknader til statens regnskaper for 2003 - Dokument nr. 1 (2004-2005)

Riksrevisjonens samlede merknader til statens regnskaper for 2003 - Dokument nr. 1 (2004-2005)

Riksrevisjonens Dokument nr. 1 (2004-2005) ble 4. november overlevert Stortinget. Dokumentet inneholder saker med kritikk knyttet til statsforvaltningens regnskaper for regnskapsåret 2003.
Publisert 04.11.2004 12:00

Riksrevisjonen har ikke godkjent Forsvarets regnskap for 2003 på grunn av mangelfull intern kontroll, mangelfulle avstemminger, mangel på revisjonsspor og brudd på gjeldende regelverk. Flere av de samme forholdene ble også tatt opp i antegnelsene til statsregnskapene for 2000, 2001 og 2002. Riksrevisjonen ser det som kritikkverdig at svakhetene og manglene ved Forsvarets regnskap er så omfattende og gjennomgående at regnskapet ikke kan godkjennes.

Fortsatt gjør mange virksomheter betydelige feil når de kjøper varer og tjenester. Det er særlig uheldig at store aktører i markedet som Forsvaret, Forsvarsbygg og Aetat ikke har tilfredsstillende rutiner for å sikre at regelverket blir fulgt.

Riksrevisjonen har kritiske merknader til Arbeids- og administrasjonsdepartementets og Finansdepartementets styring av underliggende virksomheter. Dette gjelder bl.a. utformingen av de årlige styringsdokumentene, som etter Riksrevisjonens vurdering gir for dårlig grunnlag for departementets styringsdialog og virksomhetenes interne styring.

I Dokument nr. 1 er det tatt opp i alt 29 saker; 16 antegnelser, som er de mest alvorlige sakene, og 13 saker til orientering. Det er ikke tatt opp saker under Fiskeridepartementet, Helsedepartementet, Miljøverndepartementet og Samferdselsdepartementet.


Oversikt over antegnelser fordelt på de ulike departementene:

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Riksrevisjonen har kritiske merknader til Arbeids- og administrasjons­departementets styring av underliggende virksomheter. Dette gjelder bl.a. utformingen av de årlige styringsdokumentene, som etter Riksrevisjonens vurdering gir for dårlig grunnlag for departementets styringsdialog og virksomhetenes interne styring. Spesielt i forhold til fylkesmennene peker Riksrevisjonen på betydningen av at departementet i økende grad bidrar til samordning av prioriteringer, helhetlig framstilling av styringssignaler og forbedret styringsdialog

Riksrevisjonen har påvist flere mangler og svakheter ved anskaffelsesprosessen i Aetat og dokumentasjonen ved kjøp av kurs for arbeidsmarkedsopplæring.

Barne- og familiedepartementet

Riksrevisjonen har revidert flere tilskuddsordninger under BFD, blant annet tilskuddene til barnehager. Riksrevisjonen har blant annet funnet at AAD og BFD ikke i tilstrekkelig grad har samordnet sine styringssignaler til fylkesmennene, og at rapporteringen fra fylkesmennene er mangelfull. Det er vanskelig å se at departementet har fått nok informasjon til å kunne uttale seg om i hvilken grad målsettingen på noen områder er nådd.

Forbrukerombudet fikk ikke godkjent sitt regnskap for 2002. Regnskapet for 2003 er godkjent, men det er fortsatt rom for store forbedringer.

Finansdepartementet

Riksrevisjonen har kritiske merknader til Finansdepartementets styring av underliggende virksomheter. Dette gjelder bl.a. utformingen av de årlige styringsdokumentene, som etter Riksrevisjonens vurdering gir for dårlig grunnlag for departementets styringsdialog og virksomhetenes interne styring.

Det er tatt opp flere svakheter knyttet til Toll- og avgiftsetaten bruk av motorvognregistret (Autosys) som forsystem til regnskapssystemet. Svakhetene kan føre til feil i beregningen av avgifter, og har også tidligere vært tatt opp av Riksrevisjonen. Finansdepartementet kritiseres for ikke å ha sørget for at Toll- og avgiftsetaten har sikret korrekt informasjon og avgiftsfastsettelse.

Forsvarsdepartementet

Riksrevisjonen har ikke godkjent Forsvarets regnskap for 2003 på grunn av mangelfull intern kontroll, mangelfulle avstemminger, mangel på revisjonsspor og brudd på gjeldende regelverk. Riksrevisjonen ser det som kritikkverdig at svakhetene og manglene ved Forsvarets regnskap er så omfattende og gjennomgående at regnskapet ikke kan godkjennes. Det er også kritikkverdig at Program Golf Leveranseprosjekt 1 ikke har levert et system som tilfredsstiller kravene til økonomiregelverket i staten. En del av manglene kunne vært unngått hvis implementeringen hadde vært planlagt og gjennomført på en bedre måte. Riksrevisjonen har merket seg at Forsvarsdepartementet ser alvorlig på de forhold som er påpekt, og at flere forhold er rettet opp. Det er blant annet gitt tidsfrister for konkrete tiltak som i sum skal bidra til å tilfredsstille kravene til økonomiregelverket og sikre en kvalitativt god og effektiv økonomiforvaltning.

Forsvarsbygg får kritikk for sen ferdigstillelse av regnskapet, brudd på regelverk ved anskaffelser knyttet til drift, og for inntektssvikt, blant annet på grunn av mangelfulle fakturerings- og innkrevingsrutiner for utestående husleiekrav. Riksrevisjonen har merket seg at det er iverksatt tiltak som skal sikre at innrapportering av regnskapet skjer til rett tid, bedre innkjøpsrutinene og hindre inntektssvikt.

Justisdepartementet

Riksrevisjonen har påpekt brudd på regelverket for offentlige anskaffelser hos Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Det er videre påpekt at direktoratet ikke har fulgt merverdiavgiftslovgivningen, noe som har medført manglende beregning og rapportering av merverdiavgift.

Kommunal- og regionaldepartementet

Riksrevisjonen kritiserer departementet for at det ikke er gjennomført tiltak som skal sikre at Utlendingsdirektoratet har god oversikt over flyktninger som har reist tilbake til hjemlandet og senere gjeninnvandret til Norge, og at tilskuddet disse flyktningene fikk ved tilbakevending, blir tilbakebetalt som forutsatt. Forhold knyttet til ordningen med tilbakevendingsstøtte ble også påtalt i antegnelse til statsregnskapet for 2000.

Riksrevisjonen tar også opp at Utlendingsdirektoratet har mangelfull oppfølging av økonomiske og administrative forhold ved flyktningmottakene. Det gjelder blant annet kontroll av at mottak får korrekt oppgjør, og at beboerne får den økonomiske hjelpen de har krav på. En rekke forhold i forbindelse med oppfølging og kontroll av mottakene ble også tatt opp i antegnelse til statsregnskapet for 1999.

Kommunal- og regionaldepartementet innrømmer at oppfølgingen burde vært bedre på flere punkter.

Kultur- og kirkedepartementet

Norsk Tipping AS har gjennom sitt engasjement i datterselskapene Fabelaktiv AS og Spillverden AS over en fireårsperiode tilført over 40 mill. kroner i økonomisk støtte. Dette har ført til reduksjon i spilleoverskuddet. Riksrevisjonen finner det kritikkverdig at sentrale spørsmål om styring og kontroll skjer uformelt i kommunikasjon mellom departementet og administrasjonen i Norsk Tipping AS, uten at styret er trukket inn. Det blir også påpekt at det er uheldig at Norsk Tipping, som er en monopolbedrift, kan stå i fare for å kryssubsidiere et datterselskap som driver kommersielt.

Opplysningsvesenets fond skal tilgodese kirkelige formål gjennom forvaltning av bl.a. eiendommer og finanskapital. Riksrevisjonen har avdekket svakheter og mangler når det gjelder dokumentasjon, sporbarhet og intern kontroll knyttet til regnskapet for 2003. Det er reist spørsmål ved om styret i tilstrekkelig grad har fulgt opp administrasjonens arbeid.

Nærings- og handelsdepartementet

Det er tatt opp flere forhold knyttet til utvikling av et saksbehandlings- og økonomisystem i Garantiinstituttet for Eksportkreditt. Systemet er vesentlig forsinket, og det har kostet nær dobbelt så mye som opprinnelig antatt. Vesentlige overskridelser av både tidsramme og kostnader tyder på at styring og oppfølging av prosjektet har vært mangelfull.

Sosialdepartementet

Trygdeetaten har gjennomført en betydelig omorganisering av sitt regnskapsarbeid. Revisjonen har vist at virksomhetens ledelse i større grad bør klargjøre ansvars- og arbeidsfordeling mellom de ulike leddene i etaten. Det er tidligere avdekket svakheter i datasystemene for utbetalingen av alders- og uførepensjon. Oppfølgingen viser at kontrolltiltak i saksbehandlingen ikke fungerer etter intensjonen.

Utdannings- og forskningsdepartementet

Utdannings- og forskningsdepartementet har utviklet en ny regnskapsstandard for universiteter og høgskoler som legger til rette for mer effektiv styring og kontroll. Det er fortsatt usikkerhet knyttet til skillet mellom statlige bevilgninger og kommersielle midler. Finansieringen av høyere utdanning baserer seg bl.a. på aktivitetsdata innrapportert fra institusjonene på sektoren. Riksrevisjonen kritiserer at flere virksomheter mangler strategier for å sikre kvaliteten på dataene.

Det skjer fortsatt vesentlige brudd på anskaffelsesregelverket ved mange enheter på universitets- og høgskolesektoren. Ved ni virksomheter er det registrert brudd på anskaffelsesprosedyren ved kjøp over 200 000 kroner. Bruddene gjelder bl.a. manglende konkurranse, svak dokumentasjon og mangelfull kunngjøring av anskaffelsene.


Lenke til dokumentet finnes i høyre kolonne. Dokumentet kan også bestilles fra Akademika bokhandel, tlf. 22 11 67 70.

Utsatt offentlighet for offentlige dokumenter knyttet til statens regnskaper for 2003 er fra 4.11 2004 opphevet.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843