Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Riksrevisjonens samlede merknader til statens regnskaper for 2004 - Dokument nr. 1 (2005-2006)

Riksrevisjonens samlede merknader til statens regnskaper for 2004 - Dokument nr. 1 (2005-2006)

Riksrevisjonens Dokument nr. 1 (2005-2006) ble overlevert Stortinget 22. november. Dokumentet inneholder Riksrevisjonens merknader til departementenes forvaltning og gjennomføring av budsjettene og statsrådens forvaltning av statens interesser i selskaper for regnskapsåret 2004.
Publisert 22.11.2005 12:00

Generelt

For regnskapsåret 2004 har revisjonen omfattet 274 regnskaper, det er gitt 204 avsluttende revisjonsbrev uten merknader og 23 avsluttende revisjonsbrev med vesentlige merknader. Riksrevisjonen la 27. mai fram en egen sak om Forsvarets regnskap for 2004, og dette departementet blir ikke omtalt her. Det er ikke tatt opp saker under Fiskeri- og kystdepartementet, Miljøverndepartementet og Olje- og energidepartementet.

For 2004 omfatter selskapskontrollen 43 heleide selskaper, 36 deleide selskaper, 5 regionale helseforetak, 5 statsforetak, 6 særlovsselskaper og 26 studentsamskipnader.

Under flere departementer er det regnskaper fra underliggende virksomheter hvor Riksrevisjonen ikke kan bekrefte at regnskapet er uten vesentlige feil eller mangler og/eller at de disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet samsvarer med Stortingets vedtak og forutsetninger. Manglene er hovedsakelig knyttet til avleggelse av regnskap, svakheter ved intern-kontroll, svakheter knyttet til anskaffelsesprosessen og etterlevelse av regelverk.

Under flere tilskuddsordninger er det påvist mangelfull tilskuddsforvaltning. Riksrevisjonens kontroll av departementenes styring av underliggende virksomheter har også for flere departementer avdekket en rekke svakheter ved etatsstyring, måloppnåelse og rapportering. Når det gjelder selskapskontrollen har Riksrevisjonen hatt merknader til at regelverket for offentlige anskaffelser ikke er fulgt, hvordan underliggende institusjoner utøver sitt eierskap og om helseforetakene når de målene som er satt på enkelte av de nasjonale kvalitetsindikatorene.


Arbeids- og sosialdepartementet

Trygdeetaten
Riksrevisjonen ser alvorlig på manglende kontrolltiltak i Trygdeetaten. Dette har ført til feil beregning og utbetaling av pensjon også i 2004. Revisjonen viser at flere enker/enkemenn med rett til pensjon ikke har fått den pensjonen de har krav på. Det er stor variasjon i skjønnsutøvelse mellom trygdekontorene i behandling av saker som gjelder enker/enkemenn under 55 år. Det er også funnet vesentlige svakheter i trygdeetatens behandling og kontroll av oppgjør med leger.

Aetat
Revisjonen viser at det er vesentlige feil og mangler ved Aetats forvaltning av ordningen med forskuttering av dagpenger ved konkurs. Riksrevisjonen bemerker at Aetats regnskapstall i tilknytning til ordningen ikke gir et korrekt bilde av de faktiske forhold.

Barne- og familiedepartementet

Bufetat
Riksrevisjonen har vesentlige merknader til regnskapet for Barne-, ungdoms- og familieetaten (bufetat) og konstaterer brudd på gjeldende regelverk. Det har vært mangler ved styringen og kontrollen i bufetat og Riksrevisjonen har merket seg at departementet fortsatt vil følge opp dette. Riksrevisjonen har også hatt bemerkninger til departementets rutiner for realistisk budsjettering.

Finansdepartementet

Overføring fra Statens petroleumsfond
Ved saldering av statsregnskapet er overføringen fra petroleumsfondet etter Riksrevisjonens vurdering 1 481 mill. kroner større enn det regnskapsmessige oljekorrigerte underskuddet for 2004 skulle tilsi. Riksrevisjonen legger til grunn at statsregnskapet før lånetransaksjoner skal gjøres opp i balanse, og ikke med et over- eller underskudd. Statsregnskapet for 2004 er imidlertid gjort opp med et overskudd før lånetransaksjoner på kr 1 481,1 mill kr som er benyttet til finansiering av lånetransaksjoner.

Statistisk sentralbyrå
Riksrevisjonen ser alvorlig på at Statistisk sentralbyrå ikke i tilfredsstillende grad etterlever lover og regler for merverdiavgift, offentlige anskaffelser og økonomistyring. Riksrevisjonen har merket seg at Finansdepartementet vil foreta en tettere oppfølging av virksomhetens arbeid på disse områdene, og forutsetter at økonomiforvaltningen bringes i samsvar med gjeldende regelverk.

Skatteetaten og Toll- og avgiftsetaten
Riksrevisjonen finner det uheldig at det også i 2004 er svakheter ved Skatteetatens driftsregnskap selv om det var etablert tiltak for å sikre et tilfredsstillende regnskap. Videre konstaterer Riksrevisjonen at det fortsatt er svakheter ved Toll- og avgiftsetatens bruk av datasystemet Autosys som grunnlag for avgiftsfastsettelsen til tross for at det er gjennomført flere tiltak for å redusere risikoen for vesentlige feil.

Helse- og omsorgsdepartementet

Riksrevisjonen har merknader knyttet til Sosial- og helsedirektoratets mål- og resultatstyring, tilskuddsforvaltning og sikring av virksomhetskritiske IT-systemer. Riksrevisjonen har videre merknader knyttet til disposisjoner under Nasjonalt folkehelseinstitutt, der det bl.a. stilles spørsmål ved departementets manglende oppfølging når det gjelder å avvikle bruken av særavtalen for sakkyndige uttalelser. Det har heller ikke vært mulig å bekrefte inntektene til Statens Legemiddelverk.

De regionale helseforetakene
Riksrevisjonen tar for tredje år på rad opp helseforetakenes brudd på regelverket for offentlige anskaffelser. Dette gjelder tildeling av enerett til Helse Vest IKT, inngåelse av avtaler med de regionale sykehusapotekene uten konkurranse, kjøp av rådgivningstjenester fra ekstern revisor og inngåelse av avtaler med private institusjoner uten konkurranseutsettelse. Departementet har hatt stor oppmerksomhet på praktiseringen av regelverket. Etter Riksrevisjonens vurdering er det derfor alvorlig at kontrollen fortsatt viser gjentatte og vesentlige brudd på regelverket.

Produktiviteten innfor psykisk helsevern synes fortsatt lav og psykiatrien taper fortsatt i prioriteringen mot somatikken. Ingen av de kontrollerte helseforetakene har nådd kravet om å få redusert ventetiden for vurderingssamtale for barn og unge til ti dager. Riksrevisjonen vil bemerke at det kan være uheldig for barn og unge å måtte vente opptil to måneder før de får en første samtale.

Riksrevisjonens kontroll viser at helseforetakene har ulik forståelse og prakti­sering av retningslinjene som gjelder bierverv. Det understrekes at det er viktig å fortsette arbeidet med å få en enhetlig praktisering på dette området. Riksrevisjonen finner det videre alvorlig at flere regioner fortsatt har finansielle leieavtaler, og at det i tillegg er inngått nye avtaler og garantiforpliktelser i 2004 i strid med regelverket.

Justis- og politidepartementet

Riksrevisjonen bemerker at arbeidet med å utarbeide økonomiinstrukser for noen av virksomhetene er forsinket, og at det har skapt vanskeligheter for disse virksomhetene når det gjelder å få implementert nytt økonomireglement i 2005.

Justis- og politidepartementet har inngått leieavtale med Forsvarsbygg om Luftforsvarets tidligere skolesenter i Stavern og etablert Justissektorens kurs og øvingsenter. Politihøgskolen har fått driftsansvaret for øvingssenteret. Vesentlige punkter i avtalen er ikke gjennomført og det foreligger nå en tvist mellom departementet og Forsvarsbygg om ett vesentlig punkt i avtalen. Riksrevisjonen er kritisk til departementets planlegging, styring og oppfølging av saken.

Kommunal- og regionaldepartementet

Riksrevisjonen finner det kritikkverdig at det ennå ikke er etablert gode oppfølgings- og rapporteringsrutiner for tilskuddsordningene til regional- og distriktspolitiske formål.

UDI
Riksrevisjonen finner det videre kritikkverdig at det fremdeles er mangler i forbindelse med Utlendingsdirektoratets kontroll av økonomiske og administrative forhold ved de statlige mottakene. De disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet, samsvarer ikke med Stortingets vedtak og forutsetninger og er ikke akseptable ut fra normer og standarder for statlig økonomiforvaltning.


Sametinget
Riksrevisjonen har vesentlige merknader til gjennomføringen av budsjettet i Sametinget. De disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet, er ikke akseptable ut fra normer og standarder for statlig økonomiforvaltning. Merknadene gjelder blant annet mangelfulle oppfølgingskriterier og manglende evalueringer av tilskuddsordninger samt forhold rundt rutiner og intern kontroll som gjelder reise- og godtgjørelsesregninger for sametingsrepresentantene.


Videre finner Riksrevisjonen det kritikkverdig at departementet ikke i tilstrekkelig grad har fulgt opp Kompetansesenter for urfolksrettigheters økonomiforvalting, men har merket seg at departementet nå har iverksatt tiltak for å rette opp forholdene og at dette arbeidet vil videreføres.

Kultur- og kirkedepartementet

Opplysningsvesenets fond
Riksrevisjonen finner det kritikkverdig at Kultur- og kirkedepartementet ikke har en plan for hvordan den frie egenkapitalen (bufferfondet) i Opplysnings­vesenets fond skal trappes opp til et forsvarlig nivå. Bufferfondet har til formål å være en sikkerhetspost mot svingninger i avkastningen i finansmarkedene. Det er uklart hvordan et eventuelt underskudd i fremtiden skal kunne inndekkes.


Norsk Tipping
Tidligere har Riksrevisjonen bemerket at Norsk Tipping AS har gått inn med betydelig kapitaltilførsel til datterselskapene Fabelaktiv AS og Spillverden AS, og derved fått reduksjon i spilleoverskuddet. Riksrevisjonen holder fast ved at departementet har et ansvar for at det fastsettes rammer for Norsk Tipping AS’ datterselskaper. Det må påses at virksomhetsområde og økonomi for datterselskapene er i tråd med Stortingets vedtak og forutsetninger og premisser gitt i selskapslovgivningen.

Hundreårsmarkeringen Norge 2005
Riksrevisjonen har bemerket at driften av Hundreårsmarkeringen Norge 2005 ikke har vært økonomisk forsvarlig, og stilt spørsmål ved departementets eierstyring og oppfølging av tilskuddet. Departementet har opplyst at det vil legge fram for Stortinget en fullstendig redegjørelse for selskapets økonomiforvaltning når selskapets sluttregnskap foreligger.

Landbruks- og matdepartementet

Mattilsynet
Riksrevisjonen har vesentlige merknader til regnskapet for Mattilsynet og kan ikke bekrefte at regnskapet er uten vesentlige feil og mangler. Det er avdekket avvik fra krav til dokumentasjon av regnskapsposter og kontrollrutiner som er så betydelige at det er risiko for vesentlige feil i regnskapet.

Det er bl.a. ikke gjennomført tilfredsstillende avstemminger av regnskapet verken gjennom året eller ved årsavslutningen. Riksrevisjonen ser alvorlig på at store anskaffelser i 2004 er gjennomført uten at det i ettertid lar seg etterprøve om regelverket er fulgt, og er også kritisk til at fastsettelsen av lønn for ca. 940 medarbeidere som ble overført fra kommunal virksomhet ikke kan etterkontrolleres pga dårlig eller manglende dokumentasjon.

Moderniseringsdepartementet

Etter Riksrevisjonens vurdering er det fortsatt svakheter ved departementets styring og samordning av fylkesmannsembetene. Riksrevisjonen vil understreke departementets etatsstyringsansvar også på områder der andre sektordepartementer har fagansvar. Riksrevisjonen forutsetter at departementet gjennomfører tiltak som bidrar til samordning av styringssignaler og rapporteringskrav fra sektordepartementene.


Riksrevisjonen viser til at det er gjennomgående svakheter på anskaffelsesområdet og understreker betydningen av at regelverket følges.

Nærings- og handelsdepartementet

GIEK
Riksrevisjonen har vesentlige merknader til Garanti-instituttet for Eksportkreditts (GIEK) gjennomføring av budsjettet. De disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet, innebærer vesentlige brudd på gjeldende regelverk og er ikke akseptable ut fra normer og standarder for statlig økonomiforvaltning. Merknadene gjelder bant annet forhold rundt regnskapsprinsipper og regelsett som regulerer regnskapsføringen og økonomiforvaltningen, forhold rundt merverdiavgift og svakheter og mangler ved avstemminger.

Samferdselsdepartementet

Statens Vegvesen og Jernbaneverket
Riksrevisjonen har vesentlige merknader til regnskapet og gjennomføringen av budsjettet for Statens vegvesen og Jernbaneverket. For Statens Vegvesen gjelder merknadene blant annet posteringer foretatt i tidligere års regnskap, disponering av bankkonto uten fullmakt, mangler ved rekvirering av eksterne midler fra bompengeselskap og fylkeskommune, og mangler knyttet til funksjons­kontrakter, dvs. kontrakter som omfatter drift og vedlikehold av veistrekninger.


For Jernbaneverket gjelder merknadene blant annet mangelfull internkontroll, brudd på anskaffelsesregelverket ved BaneService og forsinkelser og kostnadsoverskridelser ved prosjektet NyBaneDatabank.


Posten Norge AS
Etter Riksrevisjonens vurderinger tilfredsstiller innkjøpspraksisen i Posten Norge AS fremdeles ikke kravene i regelverket for offentlige anskaffelser. Bl.a. gjelder dette vurderingen om det finnes andre aktuelle norske tilbydere av tekniske tjenester enn datterselskapet ErgoGroup AS. Etter Riksrevisjonens syn tilsier kravet til forsvarlig saksbehandling at en offentlig oppdragsgiver i slike tilfeller må foreta undersøkelser slik at det ikke foreligger tvil om hvorvidt det eksisterer andre leverandører i markedet.

Utdannings- og forskningsdepartementet

Riksrevisjonen kan ikke bekrefte at regnskapene for Samisk høgskole, Høgskolen i Sør-Trøndelag, Høgskolen i Hedmark og Arkitektur- og designhøgskolen er av en slik kvalitet at de ikke inneholder vesentlige feil eller mangler. Universitetet for miljø- og biovitenskap (tidligere Norges landbrukshøgskole) har foretatt disposisjoner som ikke er akseptable ut fra normer og standarder for statlig økonomiforvaltning.

Etter Riksrevisjonens vurdering har flere av de underliggende institusjonene hatt svakheter i forvaltningen av eierinteressene i aksjeselskapene, og departementet har ikke hatt tilstrekkelig oppfølging av de underliggende institusjonenes eierutøvelse. Bl.a. har Studentsamskipnaden i Hedmark ikke avlagt regnskap for 2004 innenfor lovens frist.

Utenriksdepartementet

Riksrevisjonen konstaterer at rapporteringen fra tilskuddsmottakerne som gjelder forvaltning av tilskudd til Uganda, Tanzania og De palestinske områder til dels har vært utilstrekkelig som grunnlag for å kunne vurdere om utbetalte midler har vært benyttet etter forutsetningene. Riksrevisjonen har spesielt merket seg at i Tanzania har departementet holdt tilbake 60 millioner kroner fra utdanningsprogrammet for 2005, og at det ikke vil bli utbetalt ytterligere midler før myndighetene i Tanzania sørger for en tilfredstillende dokumentasjon av bruken av midlene.

Videre har Riksrevisjonen hatt merknader til Utenriksdepartementets oppfølging av tilskudd til prosjekter via norske organisasjoner. Riksrevisjonen konstaterer at manglende dokumentasjon av beslutninger gjør at oppfølgingsgrunnlaget ikke er tilstrekkelig for å føre kontroll med at tildelte midler nyttes etter forutsetningene.


Lenke til dokumentet ligger i høyre kolonne. Dokumentet kan også bestilles fra Akademika bokhandel, tlf. 22 11 67 70.

Utsatt offentlighet for offentlige dokumenter knyttet til statens regnskaper for 2004 er fra 22.11 2005 opphevet.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843