Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Riksrevisjonens merknader til departementenes forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2005 - Dokument nr. 1 (2006-2007)

Riksrevisjonens merknader til departementenes forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2005 - Dokument nr. 1 (2006-2007)

Riksrevisjonen har påvist svakheter når det gjelder departementenes styring og resultatoppfølging. Det er fortsatt en rekke brudd på regelverket for offentlige anskaffelser, og ikt-sikkerheten er ikke godt nok ivaretatt. Det er funnet vesentlige svakheter ved forvaltningen av statens interesser i selskaper under Helse- og omsorgsdepartementet.
Publisert 22.11.2006 13:55

Dette er noen av hovedkonklusjonene i Riksrevisjonens Dokument nr. 1 (2006-2007) som ble overlevert Stortinget 22. november. Dokumentet inneholder Riksrevisjonens merknader til departementenes forvaltning og gjennomføring av budsjettene og statsrådens forvaltning av statens interesser i selskaper for budsjetterminen 2005. 23 virksomheter har fått påvist vesentlige svakheter ved regnskapet.

Svakheter ved departementenes styring og resultatoppfølging har i flere tilfeller medført at Stortingets intensjoner ikke er fulgt opp i tilstrekkelig grad. Arbeids- og inkluderingsdepartementet har i liten grad nådd målsettingene for yrkesrettet attføring og rehabilitering. Det er fortsatt svakheter ved Barne- og familiedepartementets budsjetteringsrutiner og budsjettstyring. Helse- og omsorgsdepartementet oppnår for dårlige resultater, spesielt når det gjelder barne- og ungdomspsykiatrien og rusbehandling. Merknadene til regnskapene for Statens Vegvesen, Jernbaneverket og Luftfartstilsynet viser at Samferdselsdepartementets overordnede styring og kontroll med disse virksomhetene ikke har vært tilfredsstillende.

Det er fortsatt en rekke brudd på regelverket for offentlige anskaffelser. Dette gjelder bl.a. brudd på grunnleggende prinsipper som konkurranse, likebehandling og etterprøvbarhet, og kan medføre uheldige samfunnsmessige konsekvenser og økt risiko for misligheter. Fiskeridirektoratet har foretatt anskaffelser i forbindelse med nytt ventilasjonsanlegg for mer enn 55 millioner kroner uten at det har vært gjennomført anbudskonkurranse. Det er også store svakheter ved anskaffelsene i Statens vegvesen, Jernbaneverket og Forsvarets militære organisasjon.

Riksrevisjonen ser alvorlig på at det i flere departementer er svakheter ved ikt-sikkerheten i store systemer som håndterer betydelige datamengder og sensitive persondata. Mangelfull sikkerhet og kontroll kan medføre brudd på lov om behandling av personopplysninger, feil i behandlingen av data, og kan åpne for misbruk av systemer og informasjon. Rikstrygdeverket har svakheter når det gjelder å sikre systemer og data ved sitt stormaskinmiljø, og det har vært tilfeller av uautorisert tilgang til datasystemer i Senter for statlig økonomistyring (SSØ).

– Mange av de forholdene vi har påpekt innebærer en stor risiko for at offentlige midler ikke blir brukt slik Stortinget har forutsatt, sier riksrevisor Jørgen Kosmo. Det ser dessverre ut til at det fortsatt er langt igjen til at regelverket for offentlige anskaffelser som bl.a. skal sikre likebehandling av tilbydere i markedet og som skal gi trygghet for at misligheter og korrupsjon ikke forekommer, blir fulgt. Et annet og viktig område vi påpeker, er svakhetene ved mange av ikt-systemene som håndterer store datamengder. Dette er en alvorlig trussel for datasikkerheten for etater og for det enkelte individ, og er et område vi fortsatt vil ha oppmerksomheten rettet mot. Vi er også kritiske til at flere av de forholdene vi tidligere har påpekt ikke er godt nok fulgt opp, sier Kosmo.

Enkeltområder Riksrevisjonen er særlig kritisk til:

Kreftregisteret

Riksrevisjonen har påpekt forhold ved Kreftregisteret og Kreftregisterets fond som er svært alvorlige. Det er kritikkverdig at krav til styring, kontroll og habilitet ikke er tilfredsstillende ivaretatt, og at midler som tilhører Kreftregisteret er tilført fondet. Denne overføringen av Kreftregisterets midler til fondet innebærer en betydelig fare for manipulering av Kreftregisterets budsjett og regnskap.

Bufetat

Systemer og rutiner for intern styring i Barne-, ungdoms og familieetaten (Bufetat) er fortsatt ikke gode nok. Etaten har ikke fått til et godt nok samarbeid med kommunene for å etablere gode hjemmebaserte tilbud, noe som var en viktig del av målsettingen i forbindelse med opprettelsen av etaten. Andelen akuttplasseringer i forhold til antallet institusjonsplasseringer er økt, mens målet har vært det motsatte, og det er fortsatt manglende etterlevelse av anskaffelsesregelverket ved kjøp av barnevernsplasser.

EuroSleep

EuroSleep, som driver private klinikker i sykehuslokalene til Voss sjukehus og Stensby sykehus, driver uten sykehusgodkjenning. Dette innebærer at det kan reises tvil om hvem som har ansvaret for pasientene, at pasientgruppen med søvnproblemer synes å bli prioritert høyere enn andre og mer trengende pasientgrupper, og at det er inngått avtaler uten konkurranse.

Kunnskapsdepartementet

Universitetene og høgskolene benytter ikke fullt ut de statlige bevilgningene, slik Stortinget har forutsatt. Totalt er det avsatt 2,3 milliarder kroner i ubrukte midler. Riksrevisjonen mener de styrende organer må ta et større ansvar for å sikre at institusjonene gjennomfører sine budsjetter i samsvar med forutsetningene for bevilgningen.

Helse Midt-Norge

I Helse Midt-Norge synes den styringsmessige og økonomiske situasjonen å være ute av kontroll. Det er økende underskudd i regionen, de finansielle leieavtalene er ikke avskaffet slik som forutsatt, og ledelsen i det regionale helseforetaket synes i begrenset grad å følge opp departementets krav og styringssignaler.

Politidirektoratet

Riksrevisjonen har mange kritiske merknader til Politidirektoratet, som er justissektorens største virksomhet. Det gjelder bl.a. forhold som ikt-forvaltningen, ulike svakheter på inntektsområdet, feil fakturering av privatbetalt overtid, bruk av to ulike økonomisystemer i samme virksomhet med manglende grensesnitt, og etter Riksrevisjonens vurdering svak prosjektstyring i prosjektet "Politiet på nett".

Arbeids og inkluderingsdepartementet – AFP-ordningen

Tilsyn, kontroll og forvaltning av ordningene med avtalefestet pensjon (AFP) er mangelfull. Det er kritikkverdig at departementet har kjent til at fellesordningen for AFP i LO/NHO har vært underfinansiert med over 1,5 mrd. kroner, uten at tiltak har vært iverksatt.
 

Hovedfunnene på det enkelte departement er oppsummert i vedlegget i høyre kolonne.

Dokumentet kan hentes som pdf fra Riksrevisjonens internettsider, se i kolonnen til høyre, eller bestilles fra Akademika bokhandel, tlf. 22 18 81 23.

Utsatt offentlighet for offentlige dokumenter knyttet til statens regnskaper for 2005 er opphevet fra 22.11.2006.

 

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843