Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Dokument nr. 1: Fortsatt mange brudd på regelverket for offentlige anskaffelser

Dokument nr. 1: Fortsatt mange brudd på regelverket for offentlige anskaffelser

Brudd på regelverket for offentlige anskaffelser, dårlig IKT-sikkerhet og svakheter ved forvaltningen av flere tilskuddsordninger. Dette er noen av hovedmerknadene ved Riksrevisjonens gjennomgang av departementenes forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2006. -Disse forholdene har vi pekt på i flere år uten at vi har sett en vesentlig bedring, og det gir grunn til bekymring, sier riksrevisor Jørgen Kosmo.
Publisert 16.10.2007 12:57

Riksrevisjonens revisjonsberetning for statsregnskapet 2006 - Dokument nr 1 (2007-2008) - ble oversendt Stortinget 16. oktober. Dokumentet inneholder Riksrevisjonens merknader til departementenes forvaltning og gjennomføring av budsjettene og statsrådens forvaltning av statens interesse i selskaper. Nitten virksomheter har fått påvist vesentlige svakheter ved regnskapet. Dette er en nedgang fra forrige år.

Et gjennomgående trekk er svakheter ved departementenes styring og resultatrapportering. En rekke virksomheter har ikke etablert en tilfredsstillende internkontroll. Dette har blant annet medført mange brudd på regelverket for offentlige anskaffelser. Flere virksomheter har heller ikke god nok IKT-sikkerhet og –beredskap. Det er også funnet svakheter ved forvaltningen av flere tilskuddsordninger.
- Det er departementenes ansvar å følge opp at underliggende virksomheter følger regelverket, understreker Kosmo.

Riksrevisor Kosmo er særlig bekymret over at forvaltningen ikke klarer å etterleve og praktisere regelverket for offentlige anskaffelser. Mange av de samme etatene får nærmest likelydende merknader knyttet til brudd på anskaffelsesregelverket som ved siste revisjonsrapport. Den store oppmerksomheten som både Riksrevisjonen og Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité har rettet mot dette området har ikke medført særlige forbedringer.
- Dette er særdeles alvorlig sett på bakgrunn av at vi her snakker om betydelige midler - det offentlige handler for 275 milliarder kroner hvert år, sier Kosmo.


Enkeltområder som Riksrevisjonen er særlig kritisk til:

Mangel på personell og materiell kan true forsvarsevnen
Antallet vervede og avdelingsbefal har ikke utviklet seg som forutsatt i planperioden 2005–2008. Det er utfordringer knyttet til å sikre tilstrekkelig og riktig kompetanse og sammensetning av personell slik at Forsvaret kan løse sine oppgaver. Blant annet er det stilt spørsmål om Forsvaret vil kunne bemanne de nye fregattene. Riksrevisjonen ser også alvorlig på at forsinkede leveranser av viktig materiell kan føre til at militære enheter ikke blir operative innen planlagte tidsfrister.
- Summen av dette gjør at det kan stilles spørsmål ved Forsvarets operative evne, sier Kosmo.

Manglende oppfølging av beredskap hos fylkesmennene
Helse- og omsorgsdepartementet har ikke gode nok rutiner som sikrer fylkesmennenes oppfølging av beredskapsområdet, blant annet innen miljørettet helsevern og smittevern og ulykkes- og atomberedskap. Det er også betydelige regionale og lokale ulikheter i oppdateringen av planer og beredskap.
- Konsekvensen kan være at liv og helse trues ved en eventuell krisesituasjon, og dette ser vi svært alvorlig på, sier Kosmo.
Dårlig vedlikehold av sykehusbygg
Helse- og omsorgsdepartementet har ikke nødvendig oversikt over helseforetakenes behov for vedlikehold av sykehusbygg. Riksrevisjonen påpeker at det i liten grad eksisterer planer for vedlikehold.
- Nedprioritering av vedlikehold kan få alvorlige sikkerhetsmessige konsekvenser for ansatte, pasienter og pårørende og kan på sikt også føre til unødig store kostnader, sier Kosmo.

Fortsatt store svakheter ved BUF-etat
Det er fremdeles betydelige svakheter ved Barne- og likestillingsdepartementets styring av Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat). Selv om etaten er i sitt tredje driftsår, er det fortsatt ikke etablert gode systemer og rutiner for internkontroll. Barnevernet mangler et godt og pålitelig system som skal sikre god styring, oppfølging og kontroll. Blant annet medfører dette dårlig oppfølging av de private barnevernsinstitusjonene. Bufetat kan ikke sikre et likeverdig tilbud og tiltaksapparat i hele landet.
- Dette rammer de aller svakeste i samfunnet vårt, og vi ser derfor svært alvorlig på dette, sier Kosmo.

Skatteetaten – en gjenganger
Riksrevisjonen har flere kritiske merknader til den interne kontrollen i skatteetaten. Blant annet har enkelte ansatte hatt tilgang til egne, kollegers og nærståendes likningsdata, og det er påvist ett tilfelle der det er foretatt urettmessig endring av likning. Riksrevisjonen har rapportert tilsvarende forhold tidligere.
- Jeg finner det meget kritikkverdig at Finansdepartementet ikke har fulgt opp disse forholdene og latt slike forhold passere år etter år, sier Kosmo.

Motorvognavgifter fastsettes på usikkert grunnlag
Riksrevisjonen ser det som uheldig at utviklingen av Au2sys (Vegdirektoratets nye informasjonssystem for motorvogner og førerkort) er forsinket, og at Tollvesenet må fastsette motorvognavgiftene på grunnlag av informasjon fra det gamle Autosys, med de svakheter som hefter ved dette. Riksrevisjonen har helt siden 1999 tatt opp svakheter ved bruk av Autosys og forutsetter at Finansdepartementet følger opp at nye Au2sys blir ferdigstilt snarest mulig.
- Det er særlig bekymringsfullt at det nå de siste dagene er kommet fram at utviklingen er stoppet helt opp på grunn av store overskridelser, sier Kosmo.

Dårlig styring av bistandsprosjekter
På bistandsområdet er det mangler knyttet til Utenriksdepartementets styring av utenriksstasjonene, spesielt rapporteringsrutiner og rutiner for behandling av rapporter og rapportering av mistanke om korrupsjon og misligheter. Det er også avdekket svakheter knyttet til mål- og resultatoppnåelse, forvaltning av budsjettstøtte og det er stilt spørsmål om bærekraft i prosjekter etter avsluttet støtte.
– Her snakker vi om betydelige midler som lett kan komme på avveier. Å ha gode systemer for rapportering, særlig når det gjelder mistanke om korrupsjon og misligheter, er avgjørende for å ha kontroll over pengebruken på dette området, sier Kosmo.

Mange mangler ved universitetene
Riksrevisjonen ser det som meget kritikkverdig at tre av seks universiteter har fått påvist vesentlige svakheter ved regnskapet. Universitetet i Oslo hadde ikke tilfredsstillende driftsstabilitet og et høyt antall alvorlige feil og mangler vedrørende sitt nye lønns- og personalsystem. Universitetet i Stavanger hadde svakheter, mangler og brudd på regelverket knyttet til eksternt finansiert virksomhet. Universitetet for miljø- og biovitenskap hadde blant annet svakheter knyttet til lønnsrutinene og eksternt finansiert virksomhet.
- Jeg er både overrasket og skuffet over at disse universitetene, som forvalter betydelige offentlige midler, ikke har bedre orden i sine systemer, sier Kosmo.Dokumentet kan bestilles fra Akademika bokhandel, tlf. 800 80 960 /
22 18 81 00.

Utsatt offentlighet for offentlige dokumenter knyttet til statens regnskaper for 2006 er opphevet fra 16.10.2007.

 

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843