Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Dokument nr. 1: Anskaffelser et gjennomgående problem i staten

Dokument nr. 1: Anskaffelser et gjennomgående problem i staten

Brudd på anskaffelsesregelverket er fortsatt et gjennomgående problem i staten. Fem departementer og en rekke underliggende etater har fått merknader til egen anskaffelsesvirksomhet. For tredje år på rad har Riksrevisjonen merknader til at anskaffelsesregelverket ikke følges i Fornyings- ogadministrasjonsdepartementet, som er regelverksforvalter på området.
Publisert 14.10.2008 12:30

- Dette er et område som vi har vært kritiske til over lang tid, og der vi dessverre ser få spor til bedring, sier riksrevisor Jørgen Kosmo. –Riksrevisjonen planlegger på denne bakgrunn å gjennomføre en forvaltningsrevisjon om anskaffelsesprosessen i departementer og virksomheter for å kartlegge og vurdere årsaken til at regelverket i så mange tilfeller ikke etterleves, sier han.

Riksrevisjonens Dokument nr 1 (2008–2009) ble oversendt Stortinget 14. oktober. Dokumentet inneholder Riksrevisjonens merknader til departementenes forvaltning og gjennomføring av budsjettene og statsrådenes forvaltning av statens interesser i selskaper for 2007.

Forholdene som Riksrevisjonen har pekt på, gjelder blant annet brudd på grunnleggende prinsipper om konkurranse og likebehandling og svak dokumentasjon. I enkelte tilfeller er det stilt spørsmål ved rollesammenblanding og habilitet hos de involverte partene.

Kritikken gjelder blant annet Politiets data- og materielltjenestes (PDMT) anskaffelsesvirksomhet, som det viser seg har svake oppfølgingsrutiner av kontraktsporteføljen og mangelfull skriftlig dokumentasjon. Forsvarsbygg har ikke fulgt anskaffelsesregelverket ved kjøp av konsulenttjenester i tilknytning til utbyggingen av Rena leir, og Helsedirektoratet har foretatt store anskaffelser uten konkurranse og med betydelige mangler i dokumentasjonen av anskaffelsene.

Svak etatsstyring
Riksrevisjonen avdekker videre store svakheter ved departementenes etatsstyring. Dette innebærer blant annet at forvaltningssystemer som krever koordinering mellom flere departementer, ikke blir fulgt opp, at det er manglende tilgang til nødvendige systemer, og at det er variabel kvalitet og aktualitet i dataene. Eksempel på svak etatstyring finner vi blant annet på viktige områder innen NAV-reformen. –Manglende samhandling og ufullstendige eller utilgjengelige systemer øker risikoen for at virksomhetene ikke når sine mål, sier riksrevisor Jørgen Kosmo.

Enkeltområder som Riksrevisjonen er særlig kritisk til:

Skatteetaten: Risiko for skatte- og avgiftskriminalitet
Arbeidet med å redusere omfanget av svart økonomi og skatteunndragelser er et av Skatteetatens viktigste satsingsområder. På flere områder som har betydning for arbeidet med å forebygge og avdekke skatte- og avgiftskriminalitet, har etaten imidlertid ikke nådd sine mål. De to siste årene er langt færre næringsdrivende blitt kontrollert, og intensjonen om økt satsing på kontroll av mer komplekse og tyngre saker er ikke innfridd. Riksrevisjonen finner den negative utviklingen i kontrollarbeidet kritikkverdig.

NAV: Dårlig oppfølging av brukere av helseytelser
Riksrevisjonen ser alvorlig på at Arbeids- og velferdsetaten ikke gjennomfører lovpålagt oppfølging av brukere som mottar helseytelser. Flere NAV-kontorer har bevisst nedprioritert oppfølgingen av disse brukerne. Arbeids- og inkluderingsdepartementet har i sin styring ikke redegjort for hvordan Arbeids- og velferdsetaten på kort og lang sikt skal følge opp sine brukere. Riksrevisjonen mener det er en økende risiko for at målene i NAV-reformen ikke nås dersom departementet ikke er tilstrekkelig tydelig i sin styring av området.

Helseforetakene: Forskjellsbehandling av pasienter
Det er fortsatt store regionale forskjeller i andelen pasienter som tildeles rett til nødvendig helsehjelp. Ulik praktisering av prioriteringsforskriften kan føre til at pasienter får ulik behandling og ventetid avhengig av hvilken helseregion de tilhører, og at de ikke får oppfylt sine pasientrettigheter.

NSB: Fortsatt lav produktivitet i persontogtransporten
Etter Riksrevisjonens vurdering er det bekymringsfullt at produktiviteten i NSBs persontogtransport fortsatt er lavere enn i 1997. Situasjonen er spesielt alvorlig for lokaltrafikken rundt Oslo, hvor produktiviteten var nesten 35 prosent lavere i 2007 enn i 1997. Riksrevisjonen påpeker at lokførersituasjonen skaper usikkerhet rundt produktivitetsutviklingen og driftsstabiliteten også i årene som kommer.

NVE: Mangler beredskaps- og kontinuitetsplan
Riksrevisjonen finner det meget kritikkverdig at NVE ikke har utarbeidet en beredskaps- og kontinuitetsplan som dekker egne ikt-systemer. Det er heller ikke etablert et alternativt driftssted som kan ta over driften av systemene i tilfelle brann eller annen katastrofe. Dette kan føre til at det går lang tid før NVE blir fullt operativt dersom en alvorlig hendelse rammer NVEs samfunns- og virksomhetskritiske systemer. Riksrevisjonen finner det også kritikkverdig at Olje- og energidepartementet gjennom styringsdialogen ikke har fanget opp svakhetene i NVEs ikt-forvaltning.

Sjøfartsdirektoratet: Manglende tilsyn og revisjon
Riksrevisjonen ser alvorlig på at det fortsatt er avvik mellom de målene som er satt for Sjøfartsdirektoratet, og antall tilsyn og revisjoner de skal utføre. Riksrevisjonen er kritisk til at Nærings- og handelsdepartementet ikke tidligere har bedret Sjøfartsdirektoratets rammebetingelser, spesielt i lys av at det i de senere årene har vært mange ulykker til sjøs. Riksrevisjonen forutsetter at departementet i framtiden har en mer aktiv rolle overfor direktoratet.


Lenke til dokumentet ligger i høyre kolonne. Dokumentet kan også bestilles fra Akademika bokhandel, tlf. 800 80 960 / 22 18 81 00.

Utsatt offentlighet for offentlige dokumenter knyttet til statens regnskaper for 2007 er opphevet fra 14.10.2008.

 

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843