Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Riksrevisjonens Dokument 1 (2009-2010): Svakheter i etatsstyringen, for dårlig internkontroll og manglende samordning av ikt-systemer
Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2008 er blitt overlevert til Stortinget

Riksrevisjonens Dokument 1 (2009-2010): Svakheter i etatsstyringen, for dårlig internkontroll og manglende samordning av ikt-systemer

– Dette er gjennomgående trekk i en rekke departementer, sier riksrevisor Jørgen Kosmo i forbindelse med at Riksrevisjonen legger fram sin revisjonsrapport på departementenes forvaltning og gjennomføring av budsjettene for 2008.
Publisert 22.10.2009 12:30

Riksrevisjonens Dokument 1 (2009-2010) ble oversendt Stortinget 22. oktober. Dokumentet inneholder Riksrevisjonens merknader til departementenes forvaltning og gjennomføring av budsjettene for 2008.

Riksrevisjonen har vesentlige merknader til 22 av 229 virksomheter.
- Revisjonen for 2008 viser at forvaltningen i Norge i all hovedsak er god. Likevel er det fortsatt noen områder som ikke er tilfredsstillende, sier Kosmo.

Revisjonen for 2008 har vist svakheter ved etatsstyringen i flere departementer, blant annet i utforming av mål og resultatkrav, fastsettelse av styringsparametre, krav til rapportering og oppfølging.

Arbeids- og inkluderingsdepartementets styring av arbeids- og velferdsetaten, Kunnskapsdepartementets styring av universitets- og høgskolesektoren og Samferdselsdepartementets styring av Jernbaneverket er eksempler der etatsstyringen ikke har vært god nok. - Dette medfører at rapporteringen i enkelte tilfeller blir mindre pålitelig og lite etterprøvbar, sier riksrevisor Jørgen Kosmo.

Det er påvist svakheter ved internkontrollen i flere virksomheter. Dette har blant annet ført til brudd på lover og sentrale bestemmelser og feil i flere av regnskapene. Det er blant annet blitt avdekket store svakheter ved internkontrollen i NAV og Forsvarsbygg.

Ikt-systemer og registre som skal gjelde flere sektorer får en utforming preget av den etaten de er utviklet i, med størst vekt på egne oppgaver og målsettinger. Systemene/registrene blir dermed i liten grad tilpasset andre etaters behov.

Revisjonen har også påvist svakheter ved kvalitetssikringen av data som legges inn i ulike systemer. Dette gjelder blant annet i samordningen mellom Finansdepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet vedrørende utenlandsforvaltningen. - Her ligger det store uutnyttede potensialer for en bedre og mer effektiv forvaltning, understreker Kosmo.

Flere virksomheter har ikke etablert tilfredsstillende rutiner for å ivareta informasjonssikkerheten. Dette gjelder blant annet ikt-forvaltningen i Politidirektoratet og i kriminalomsorgen. - Dette gir økt sårbarhet og større risiko for misbruk, sier Kosmo.

Riksrevisjonen har i flere år rapportert om brudd på anskaffelsesregelverket i staten. Det rapporteres fortsatt om feil og mangler på dette området under flere departementer. - Riksrevisjonen har med bakgrunn i de mange bruddene på anskaffelsesregelverket over flere år igangsatt en egen forvaltningsrevisjon på dette området, sier Jørgen Kosmo.

Enkeltområder som Riksrevisjonen er særlig kritisk til


Statens pensjonsfond - Utland (SPU)
Riksrevisjonen er kritisk til manglende rammeverk fra Finansdepartementet for utlån av verdipapirer og belåning av verdipapirer i SPU. Hvert av forholdene er i størrelsesorden flere hundre milliarder kroner, og underbygger behovet for et tydelig rammeverk.

Riksrevisjonen ser det som kritikkverdig at Stortinget ikke har vært informert om praksisen med belåning av SPUs verdipapirer i større grad og på et tidligere tidspunkt, og kan ikke se at belåningen fram til 2009 har vært i samsvar med Stortingets vedtak og forutsetninger.

Riksrevisjonen er også kritisk til at det ble igangsatt investeringer i amerikanske panteobligasjoner uten at operasjonell risiko var tilstrekkelig identifisert. Dette er ikke i samsvar med retningslinjer for forvaltning av SPU.

Arbeids- og velferdsetaten/NAV
Riksrevisjonen kan ikke bekrefte arbeids- og velferdsetatens regnskap for 2008. Riksrevisjonen ser alvorlig på situasjonen, tatt i betraktning at etatens regnskap utgjør en tredjedel av statsbudsjettet og at ytelser til enkeltpersoner utgjør den største delen av regnskapet.

Tjenesteproduksjonen for flere ytelser er ikke tilfredsstillende. Det har i 2008 vært en økning i saksbehandlingstid og restanser. Revisjonen har identifisert en rekke tilfeller av feil i utbetaling av sykepenger, overgangsstønad og barnebidrag.

Det gjennomføres i liten grad oppfølging av sykemeldte, noe som etaten er pålagt etter loven. Det er også utfordringer med å tilby brukere i kvalifiseringsprogrammet (opplæring og arbeidstrening) oppfølging i tråd med intensjonene og nytt regelverk.

Forsvarsbygg
Forsvarsbygg har ikke etablert tilfredsstillende internkontroll. Dette har blant annet medført manglende innberetning av oppgavepliktige ytelser, brudd på lov og forskrift om offentlige anskaffelser og disposisjoner som ikke er akseptable ut i fra normer og standarder for statlig økonomiforvaltning. Forsvarsbygg har for eksempel forlenget omstillingsavtaler og stilt fri bolig og bil til disposisjon uten hjemmel. Det er også avdekket manglende sporbarhet mellom faktura og anskaffelsesdokumentasjon. Ved kontroll av drifts- og vedlikeholdsanskaffelser manglet tilfredsstillende dokumentasjon på 73 prosent av de kontrollerte fakturaene.

Nødnettprosjektet
Det er fortsatt store forsinkelser i nødnettprosjektet, som sorterer under Justis- og politidepartementet. Dette gjelder særlig utvikling av kommunikasjons-sentralene i brann- og helsesektoren. Det er stor usikkerhet om når byggetrinn 1 vil være i drift i de tre nødetatene. Forsinkelsene innebærer en senere realisering av gevinstene ved et nytt felles digitalt nødnett.

Jernbaneverket
Riksrevisjonen er kritisk til at Samferdselsdepartementet ikke stiller mer presise krav til Jernbaneverkets registreringer av driftsavvik i togtrafikken. Årsakene til driftsavvik skyldes stadig oftere Jernbaneverket, og mange registreringer skjer med ukjent årsak. Riksrevisjonen mener det må være i departementets, Jernbaneverkets og togselskapenes interesse å avklare ansvarsforholdene slik at en kan iverksette, samordne og målrette tiltak for å redusere forsinkelsene.

Statens vegvesen
Selv om det er antydning til bedring, er det langt igjen før Statens vegvesen kan friskmeldes i forbindelse med sine anskaffelser og prosjekter. Det er også store kostnadsøkninger i forhold til avtalte kontrakter. Av 45 kontrollerte kontrakter har 22 av dem, dvs. nesten halvparten, betydelige overskridelser.

Dokumentet og tilleggene kan hentes via lenken til høyre.

Offentlige institusjoner kan bestille dokumentet fra Departementenes servicesenter, tlf. 22 24 20 00/1,
publikasjonsbestilling@dss.dep.no, www.publikasjoner.dep.no.

Andre kan bestille fra Fagbokforlaget AS, tlf. 55 38 66 00,
offpub@fagbokforlaget.no.

Utsatt offentlighet for offentlige dokumenter knyttet til statens regnskaper for 2008 er opphevet fra 22.10.2009 kl 1230

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843