Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Oppfølging og tilsyn i barnevernet - Dokument nr. 3:10 (2002-2003)

Oppfølging og tilsyn i barnevernet - Dokument nr. 3:10 (2002-2003)

En undersøkelse fra Riksrevisjonen viser at det er barn og unge i barnevernet som ikke får tilstrekkelig målrettet oppfølging. Det er svakheter i både fylkesmennenes, fylkeskommunenes og de kommunale barneverntjenestenes oppfølging og tilsyn med barn plassert i fosterhjem og institusjoner.
Publisert 16.09.2003 17:00

Dok. nr. 3:10 (2002-2003) - Riksrevisjonens undersøkelse om oppfølging og tilsyn i barnevernet ble overlevert Stortinget 16. september.

Riksrevisjonen er positiv til de tiltak departementet har gjennomført og vil gjennomføre for å styrke tilsynet og oppfølgingen i barnevernet, men savner fortsatt konkrete tiltak rettet mot svakheter i kommunenes arbeid med å vurdere barn og unges omsorgsbehov og kommunenes forvaltning av tilsynsfører­ordningen.

Tallet på barn og unge uten tiltaksplan varierer sterkt mellom fylkene. Det er videre store mangler når det gjelder tiltaksplaner og andre relevante plandokumenter i de kommunene hvor Riksrevisjonen har gjennomgått saksmapper. Undersøkelsen viser også at det i mange kommuner vil være en stor utfordring å få tilsynsførerordningen for barn som er plassert i fosterhjem til å fungere i forhold til de mål som er satt for ordningen.

Det foreligger ikke retningslinjer for fylkesmennenes forvaltningstilsyn av kommunene og Riksrevisjonens undersøkelse viser at fylkesmennene i sitt tilsyn i liten grad gjennomgår kommunenes oppfølging og tilsyn med barn plassert utenfor hjemmet. Departementet vil nå gi ansatte ved fylkesmannsembetene opplæring i systemrevisjon, og sammen med tidligere iverksatte tiltak mener departementet dette vil bidra til å styrke tilsynet og oppfølgingen av kommunene.

Riksrevisjonens undersøkelse viser at mange fylkeskommuner ikke har nok egnede institusjonsplasser for barn som plasseres utenfor hjemmet. Alle fylkeskommunene i undersøkelsen opplyser at det er plassert barn i barneverntiltak eller institusjon som burde vært plassert i andre mer formålstjenlige tiltak for barnet. Riksrevisjonen ser det derfor som positivt at departementet i forbindelse med den statlige overtakelsen av de oppgaver fylkeskommunen i dag har etter barnevernloven har gitt høy prioritet til kvalitetssikring, kontroll og tilsyn med institusjoner.


Lenke til dokumentet ligger i høyre kolonne. Dokumentet kan også bestilles fra Akademika bokhandel, tlf. 22 11 67 70.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843