Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Svakheter i styringen av BaneTele AS - Dokument nr. 3:10 (2003-2004)

Svakheter i styringen av BaneTele AS - Dokument nr. 3:10 (2003-2004)

Samferdselsdepartementet, Jernbaneverket og ledelsen i BaneTele AS har ikke i tilstrekkelig grad klart å styre virksomheten i BaneTele AS. Den organisasjonsmodellen som ble valgt, var krevende og kompleks og medførte at de ulike aktørenes roller ble uklare.
Publisert 29.04.2004 13:00

Dette er hovedkonklusjonen i Riksrevisjonens undersøkelse om Samferdselsdeparte­mentets og Jernbaneverkets styring av BaneTele AS og departementets saksbehandling av statslånet til selskapet, Dokument nr. 3:10 (2003-2004), som ble overlevert Stortin­get 29. april. Undersøkelsen er gjort på oppdrag fra Stortinget, og omfatter i hovedsak perioden 1. juli 2001 – 31. desember 2002.

Problemene i tilknytning til styring og økonomi ble utløst av at BaneTele AS kjøpte bredbånds­virksomheten fra konkursboet til Enitel ASA i september 2001 uten å ha tilstrekkelig økonomisk grunnlag for å fullfinansiere den nye virksomheten. BaneTele AS søkte i mars 2002 Samferdsels­departementet om å få omgjøre statslånet som ble gitt ved opprettelsen av selskapet til egenkapital. Etter Riksrevisjonens vurdering brukte departementet for lang tid på å behandle søknaden fra BaneTele AS, samtidig som det underveis ble holdt fast ved urealistiske alternativer til det å omgjøre lånet til egenkapital. Departementet kan dermed ha medvirket til å forsterke de problemene BaneTele AS fikk med driften.

Etter Riksrevisjonens vurdering ble forhold som galdt forretning og forvaltning blandet. Blant annet ga Jernbaneverket BaneTele AS en direkte tildeling av utbyggings- og operatøransvaret for det nye systemet for nødkommunikasjon for jernbanen (GSM-R). Videre ble det skapt tette bånd mellom Jernbaneverket og BaneTele AS gjennom styresammensetningen, selskapets eierskap til transmi­sjons­utstyr og ordningen for betaling av leie for den teleinfrastrukturen som BaneTele AS leier av Jernbaneverket. Dette medførte også at Jernbaneverkets roller som eier av BaneTele AS og jernbanepolitisk aktør ble blandet sammen.

Samferdselsdepartementet fulgte ikke i tilstrekkelig grad opp at Jernbaneverket etablerte og drev BaneTele AS i samsvar med Stortingets forutsetninger. Departementet burde også grepet inn i den direkte tildelingen av GSM-R-oppdragene på et langt tidligere tidspunkt.

Samferdselsdepartementet mener å ha håndtert de styringsmessige utfordringene som oppstod i forhold til BaneTele AS, på en ryddig måte. Departementet uttaler at det var viktig å ivareta statens interesser i selskapet både som eier og långiver. Samtidig framhever departementet at det var viktig å unngå at selskapet ble brukt på en slik måte at det kunne hevdes at selskapet fikk særfordeler i forhold til sine konkurrenter.


Lenke til dokumentet ligger i høyre kolonne. Dokumentet kan også bestilles fra Akademika bokhandel, tlf. 22 11 67 70.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843