Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Arbeidet med å forenkle regelverket og redusere skjemabelastning for næringslivet har gitt begrensede resultater - Dokument nr. 3:10 (2004-2005)

Arbeidet med å forenkle regelverket og redusere skjemabelastning for næringslivet har gitt begrensede resultater - Dokument nr. 3:10 (2004-2005)

Sentrale mål i arbeidet med å forenkle regelverket og redusere belastningen knyttet til utfylling og innsending av skjema for næringslivet er realisert i begrenset grad. De konsekvensene et nytt regelverk vil ha for næringslivet synliggjøres heller ikke i statens regelverksarbeid. Mange offentlige etater ber dessuten om opplysninger fra næringslivet som ikke benyttes eller som kan hentes fra Enhetsregisteret i Brønnøysund. Undersøkelsen viser imidlertid at elektronisk innrapportering bidrar til å redusere bedriftenes skjemabelastning.
Publisert 15.06.2005 13:00

Dokument nr 3: 10 (2004-2005) Riksrevisjonens undersøkelse av regelverksforenkling og reduksjon av skjemabelastning for næringslivet ble overlevert til Stortinget 15. juni 2005. Formålet med undersøkelsen har vært å kartlegge hvilke resultater som er oppnådd i forhold til Stortingets mål om å redusere belastningen av regelverk og skjemaer rettet mot næringslivet. Det er også undersøkt om statens regelverksarbeid er innrettet slik at produksjonen av nytt regelverk ikke belaster næringslivet unødig. Videre er det vurdert i hvilken grad statlige oppgaveplikter tilrettelegges med sikte på å begrense næringslivets skjemabelastning.

Fra 1998 og fram til og med første halvår 2004 har det vært en reduksjon på 2,9 prosent i skjemabelastningen for næringslivet. Den beskjedne belastningsreduksjonen kan forklares med at de etater som belaster mest, Skattedirektoratet og Toll- og avgiftsdirektoratet, har hatt en relativ liten belastningsreduksjon i perioden. Antall sentrale forskrifter som i særlig grad er rettet mot næringslivet, har gått ned med 3,3 prosent i perioden 2002–2004. Denne reduksjonen motvirkes av at lengden på forskriftene har økt med 12,5 prosent i samme periode. Godt over halvparten av 4500 små- og mellom­store bedrifter som har svart på undersøkelsen, opplever at det er blitt flere regler de må følge de to til tre siste årene, og 39 prosent av disse bedriftene mener de bruker mer ressurser på skjemainnrapportering nå enn for to til tre år siden.

Konsekvensene av nytt regelverk for næringslivet utredes og synliggjøres i liten grad i statens regelverksarbeid. I seks av sju undersøkte regelsaker er ikke næringslivets kostnader knyttet til etterlevelse av regelverket beregnet.

Nærings- og handelsdepartementet understreker at den relativt beskjedne reduksjonen i skjemabelastningen, ikke synliggjør bredden i arbeidet som gjøres: Det var 17 etater som bidro til belastningsnedgang i 2004. Departementet mener også at Riksrevisjonens undersøkelse burde inneholdt en internasjonal sammenlikning på området for å se hvordan forenklingsarbeidet står seg i forhold til land det er naturlig å sammenlikne seg med. Departementet framhever at flere undersøkelser viser at Norge har en rekke fortrinn når det gjelder rammebetingelser for næringslivet.


Dokumentet kan hentes fra Riksrevisjonens internettsider – www.riksrevisjonen.no - eller bestilles fra Akademika bokhandel, tlf. 22 11 67 70.

Utsatt offentlighet for dokumenter som er utarbeidet av eller til Riksrevisjonen i tiknytning til Dok. nr. 3:10, jf. riksrevisjonslovens § 18 annet ledd, oppheves.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843