Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Det er svakheter ved tilretteleggingen og oppfølgingen av opplæringstilbudet i grunnskolen - Dokument nr. 3:10 (2005-2006)

Det er svakheter ved tilretteleggingen og oppfølgingen av opplæringstilbudet i grunnskolen - Dokument nr. 3:10 (2005-2006)

Opplæringstilbudet ved en rekke grunnskoler er ikke tilfredsstillende. Elever uten spesialundervisning, men med behov for ekstra hjelp er spesielt utsatt. Mange skoler vurderer ikke om undervisningen er godt nok tilrettelagt for å nå målene for opplæringen, og det er vesentlige mangler i kommunenes systemer for vurdering og oppfølging av skolene. Staten fører dessuten i liten grad tilsyn med sentrale bestemmelser i opplæringsloven.
Publisert 28.06.2006 11:56

Dette er hovedkonklusjonene i Riksrevisjonens undersøkelse av opplæringen i grunnskolen, Dokument nr. 3:10 (2005-2006), som ble overlevert Stortinget 28. juni 2006.

Målet med Riksrevisjonens undersøkelse har vært å belyse i hvilken grad forholdene blir lagt til rette for at opplæringen kan gjennomføres i tråd med opplæringslovens bestemmelser, og hvordan opplæringen blir fulgt opp på kommunalt og statlig nivå.

Riksrevisjonens undersøkelse viser at lærernes kompetanse når det gjelder å legge til rette for og gjennomføre tilpasset opplæring, er en sentral faktor for å sikre elevene tilpasset opplæring, og gjennom dette et tilfredsstillende læringsutbytte. Nesten halvparten av rektorene som inngår i undersøkelsen, er ikke godt fornøyd med lærernes kompetanse på dette området. Konsekvensen er at mange elever ikke får et forsvarlig opplæringstilbud. Elever uten spesialundervisning, men med behov for ekstra hjelp er spesielt utsatt. Riksrevisjonen mener det er avgjørende at staten og kommunene retter oppmerksomhet mot dette forholdet.

Undersøkelsen viser at det er store forskjeller i kommunenes utgifter til utstyr og materiell. Selv om en må forvente noe variasjon i skolenes ressurssituasjon, mener Riksrevisjonen at undersøkelsen gir indikasjoner på at forskjellene i elevenes læringsvilkår kan ha blitt for store.

Mange skoler vurderer ikke om undervisningen er godt nok organisert, tilrettelagt og gjennomført for å nå målene for opplæringen slik de er pålagt. Det er samtidig mangler ved kommunenes systemer for vurderinger og oppfølging av skolene. Kommunene vurderer ikke i tilstrekkelig grad om undervisningsgruppene er pedagogisk forsvarlige slik opplæringsloven forutsetter. For å kunne avdekke svakheter og videreutvikle grunnskolen, mener Riksrevisjonen det er nødvendig at kommunene har gode systemer, og at staten følger opp med egnede tiltak.

Staten gjennomfører i begrenset grad tilsyn ut fra sentrale bestemmelser i opplæringsloven, og det gjøres i liten grad kontroller med enkeltskoler. Riksrevisjonen mener tilsyn med enkeltskoler også er viktig så lenge undersøkelsen viser at det er vesentlige mangler ved kommunenes styringssystemer.

Kunnskapsdepartementets kommentar

Kunnskapsdepartementet har uttalt at Riksrevisjonens rapport omhandler viktige problemstillinger knyttet til grunnopplæringen. Departementet viser til at Kunnskapsløftet, som innføres høsten 2006, er det viktigste svaret på utfordringene i norsk skole. Reformens fremste målsetting er å bedre skolenes forutsetninger for å gi den enkelte elev tilpasset opplæring. Departementet understreker at de ikke er tilfreds med effektiviteten av tilsynet slik det har vært drevet, men at de har igangsatt et arbeid for å styrke statens tilsyn med grunnskolene.

Riksrevisor Annelise Høegh har merket seg Kunnskapsdepartementets svar og mener at det ikke er grunnlag for å sende Riksrevisjonens undersøkelse av opplæringen i grunnskolen til Stortinget som egen sak.

Lenke til dokumentet ligger i høyre kolonne. Dokumentet kan også bestilles fra Akademika bokhandel, tlf. 800 80 960 / 22 18 81 00.

Utsatt offentlighet for dokumenter som er utarbeidet av eller til Riksrevisjonen i tiknytning til Dok. nr. 3:10, jf. Riksrevisjonslovens § 18 annet ledd, oppheves.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843