Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Mangelfull bevaring og sikring av viktige museumssamlinger - Dokument nr. 3:10 (2007-2008)

Mangelfull bevaring og sikring av viktige museumssamlinger - Dokument nr. 3:10 (2007-2008)

Oppbevaring og sikring av samlinger ved fire av de største og viktigste statlige museene i Norge er fortsatt ikke tilfredsstillende. Flere samlinger er dårlig beskyttet.  -Dersom museenes samlinger ikke blir bevart og sikret på en tilfredsstillende måte, kan viktige kulturelle, kunstneriske og naturhistoriske verdier gå tapt, sier riksrevisor Jørgen Kosmo.
Publisert 10.06.2008 13:59
Dokument nr. 3:10 (2007-2008) Riksrevisjonens undersøkelse av bevaringen og sikringen av samlingene ved statlige museer, ble overlevert Stortinget 10. juni 2008. Dokumentet følger opp en tilsvarende undersøkelse fra 2002.

Undersøkelsen omfatter samlinger ved fire av landets største og viktigste statlige museer – Kulturhistorisk museum og Naturhistorisk museum i Oslo, Bergen Museum og Nasjonalgalleriets samlinger ved Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.

Flere av samlingene ved disse museene oppbevares fortsatt under forhold som gir utilstrekkelig beskyttelse mot nedbrytende faktorer som ugunstig klima og skadelig lys. Selv om sikringsforholdene ved museene er blitt bedre siden Riksrevisjonens undersøkelse i 2002, er tiltakene for å sikre samlingene mot plutselige ødeleggelser som brann og vannskade fortsatt ikke tilstrekkelige. Det er derfor en fare for at gjenstander og samlinger ved museene går tapt dersom det ikke legges til rette for bedre oppbevaringsforhold.

Undersøkelsen viser at museene generelt er bedre når det gjelder å sikre samlingene enn det å bevare dem. Det er de naturhistoriske samlingene i Oslo og Bergen som har de dårligste oppbevaringsforholdene. Flere av disse museenes samlinger oppbevares i lokaler som ikke egner seg til formålet. Oppbevaringsforholdene er blitt betydelig bedre ved Kulturhistorisk museum i Oslo siden 2002, og sikringstiltakene er fortsatt best ved Nasjonalgalleriet.

Bygningene representerer et stort problem for museene. Flere bygninger bærer preg av manglende vedlikehold, og har et stort behov for oppgradering. -Det vil ikke bli en god langsiktig løsning for bevarings- og sikringsforholdene før en ny og bedre bygningsmasse er på plass. På kort sikt må museene gjennomføre tiltak for å redusere risikoen for at samlinger går tapt, sier Kosmo.

Undersøkelsen viser også at det fortsatt er svakheter ved styringen av museene. Blant annet har Nasjonalmuseet og Bergen Museum ikke hatt tilstrekkelig systematikk og planmessighet i styringen av arbeidet med bevaring og sikring av samlingene. Rapporteringen til universitetsledelsen og de to departementene er fortsatt mangelfull. Det mangler systematisk rapportering om måloppnåelse innen bevaring og sikring.

-God planlegging av bevarings- og sikringsarbeidet og gode rapporteringsrutiner er en forutsetning for at målene om tilfredsstillende oppbevaring av museumssamlingene kan nås. Vi forutsetter at de to departementene fortsetter arbeidet med å forbedre styringen av universitetsmuseene og Nasjonalmuseet slik at bevarings- og sikringsforholdene blir tilfredsstillende, sier Kosmo.

Både Kunnskapsdepartementet og Kultur- og kirkedepartementet er enig i at det er behov for å gjennomføre ytterligere tiltak for å bedre bevaringen og sikringen av museenes samlinger. De to departementene framholder at flere av de mest vesentlige manglene er knyttet til eksisterende bygningsmasse. Departementene viser også til det pågående arbeidet med å forbedre styringsopplegget overfor museene.

Dokumentet kan hentes fra dette nettstedet, følg lenken til høyre. Papirutgaven kan bestilles fra DSS via publikasjonsbestilling@dss.dep.no, tlf. 22 24 20 00 (offentlige) - eller  Akademika bokhandel, tlf. 800 80 960 / 22 18 81 23 (private).

Utsatt offentlighet for dokumenter som er utarbeidet av eller til Riksrevisjonen i tiknytning til Dok. nr. 3:10 (2007-2008), jf. riksrevisjonslovens § 18 annet ledd, oppheves.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843