Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Varierende grad av måloppnåelse ved statlige omorganiseringer - Dokument nr. 3:11 (2004-2005)

Varierende grad av måloppnåelse ved statlige omorganiseringer - Dokument nr. 3:11 (2004-2005)

De forvaltningspolitiske målene for omorganiseringer i staten om mer effektiv ressursutnyttelse, bedre styring og samordning og sterkere brukerorientering blir i varierende grad nådd. Riksrevisjonens under­søkelse viser at god planlegging og fokus på målene i gjennom­føringen og oppfølgingen av omorganiseringene, er avgjørende for god måloppnåelse.
Publisert 15.06.2005 14:00

Dokument nr. 3:11 (2004-2005), Riksrevisjonens undersøkelse av omorganiseringer som forvaltningspolitisk virkemiddel, ble overlevert Stortinget 15. juni 2005.

Riksrevisjonen har undersøkt tolv statlige omorganiseringer som er gjennomført i perioden 1997-2002. Av disse er det foretatt en dybdeundersøkelse av omorganiseringen av Fiskeridirektoratets ytre etat, Statens landbruksforvaltning og Sosial- og helsedirektoratet. Når det gjelder målet om mer effektiv ressursutnyttelse viser undersøkelsen at det kan være vanskelig å vri ressursbruken fra administrative til faglige oppgaver ved omorganiseringer.

Undersøkelsen viser at omorganiseringene i ulik grad har lagt til rette for og ivaretar målet om sterkere brukerorientering. Omorganiseringer kan imidlertid være et egnet tiltak for å få til bedre styring og samordning. Dette forutsetter etter Riksrevisjonens vurdering god planlegging og fokus på målene i den videre gjennomføringen og oppfølgingen av omorganiseringene.

Halvparten av omorganiseringene har utydelige mål som gjør det vanskelig å følge opp og etterprøve resultatene av omorganiseringene. Videre er det lite systematisert kunnskap om planlegging, gjennomføring og effekter av statlige omorganiseringer. Undersøkelsen viser også at utgiftene ved omorganiseringene er vesentlige, og at det er lite oppmerksomhet på utgiftene i de ulike fasene av omorganiseringsprosessen.

Moderniseringsdepartementet er enig med Riksrevisjonen at det er behov for bedre kunnskap om kostnader knyttet til omstilling, dessuten om potensialet for effektivisering av administrative funksjoner. Departementet har allerede satt i gang et arbeid for å forbedre grunnlaget for planlegging, styring og oppfølging av statlige omorganiseringer sammen med videreutvikling av metodikk og veiledning for hvordan kostnader ved omorganiseringer bør beregnes.


Lenke til dokumentet ligger i høyre kolonne. Dokumentet kan også bestilles fra Akademika bokhandel, tlf. 22 11 67 70.


Utsatt offentlighet for dokumenter som er utarbeidet av eller til Riksrevisjonen i tiknytning til Dok. nr. 3:11, jf. riksrevisjonslovens § 18 annet ledd, oppheves.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843