Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Pressemelding: Dokument nr. 3:12 (2000-2001) - Riksrevisjonens undersøkelse av klagesaksbehandlingen ved fylkesmannsembetene

Pressemelding: Dokument nr. 3:12 (2000-2001) - Riksrevisjonens undersøkelse av klagesaksbehandlingen ved fylkesmannsembetene

Stortinget har i dag fått overlevert Dokument nr. 3:12 (2000-2001) Riksrevisjonens undersøkelse av klagesaksbehandlingen ved fylkesmannsembetene.
Publisert 18.09.2001 13:00

Undersøkelsen viser at flere av fylkesmannsembetene i 1999 i liten grad oppnådde målet om at klagesaker etter plan- og bygningsloven og lov om sosiale tjenester skal behandles innen tre måneder. For klagesaker etter plan- og bygningsloven ble 35,7 prosent av de undersøkte sakene behandlet innen tre måneder, mens for klagesaker etter lov om sosiale tjenester ble 53,5 prosent av sakene behandlet innen tre måneder. Lang saksbehandlingstid i en rekke saker tilsier at hensynet til den enkeltes rettssikkerhet ikke blir tilstrekkelig ivaretatt.

Riksrevisjonens undersøkelse viser at lang saksbehandlingstid ved fylkesmannsembetene i hovedsak kommer av at sakene har lang liggetid. Det vil si at det tar lang tid fra saken kommer inn til embetet, til saksbehandlingen starter. Organiseringen av arbeidet med klagesakene har betydning for saksbehandlingstiden. Beregninger Riksrevisjonen har gjort, viser at embetene hadde ulik produktivitet i arbeidet med klagesakene. Dette gir grunn til å anta at det er et effektiviseringspotensiale ved flere av embetene.

Det er forholdsvis store forskjeller mellom embetene når det gjelder utfallet av klagesaksbehandlingen. Spesielt gjelder dette for klager på sosiale tjenester. Riksrevisjonen har ikke undersøkt årsakene til ulikhetene, men kan ikke se bort fra at forskjellene har å gjøre med ulik praktisering av lovverket i kommunene eller ved fylkesmannsembetene.

Arbeids- og administrasjonsdepartementet uttaler i sitt svar at man er enig med Riksrevisjonen i at saksbehandlingstiden på de undersøkte områdene er for lang. Departementet vil følge opp fylkesmannsembetene med sikte på å nå målet om maksimalt tre måneders saksbehandlingstid.


Lenke til dokumentet ligger i høyre kolonne. Dokumentet kan også bestilles fra Akademika bokhandel, tlf. 22 11 67 70.

Dokumentet har sperrefrist tirsdag 18. september kl. 1200.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843