Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Alvorlig for reinbeitene i deler av Finnmark - Dokument nr. 3:12 (2003-2004)

Alvorlig for reinbeitene i deler av Finnmark - Dokument nr. 3:12 (2003-2004)

Dagens beiteressurssituasjon i deler av Finnmark er ikke i samsvar med målet om en økologisk bærekraftig reindrift. Satellittbilder og vegetasjonskartlegginger viser at lavbeitene i Vest-Finnmark og Karasjok-området er sterkt redusert de siste 30 årene. Dette kan skyldes et for høyt reintall og/eller feil bruk av årstids­beitene. Samtidig er reinbeitearealene utsatt for press fra utbygging og motorferdsel.
Publisert 13.09.2004 13:00

Dokument nr 3:12 (2003-2004) Riksrevisjonens undersøkelse av bærekraftig bruk av reinbeiteressursene i Finnmark ble overlevert Stortinget 13. september 2004. Formålet med undersøkelsen har vært å vurdere ressurssituasjonen, og om Landbruksdeparte­mentet har tatt i bruk virkemidler for å oppnå en bærekraftig reindrift. Undersøkelsen viser at beiteressurssituasjonen må stabiliseres og forbedres for å sikre en bærekraftig utvikling. For å snu den negative utviklingen må reintallet reduseres. De siste årene har reintall, kalvetilgang og slaktevekter økt. Det økte reintallet vil kunne resultere i ytterligere reduserte lavbeiter.

Undersøkelsen viser at det ikke i tilstrekkelig grad er vedtatt rammebetingelser for reindriftsnæringen som forutsatt i reindriftsloven. I stor grad har det vært benyttet økonomiske virkemidler over reindriftsavtalen for å regulere reintallet, men dette har ikke ført til den ønskede reduksjonen. Rammebetingelser som er tilpasset den økologiske situasjonen, og som gir forutsigbarhet for reindriftsutøverne er viktige for at beiteressursene utnyttes på en økologisk bærekraftig måte. Landbruksdepartementet sier seg enig i at beitesituasjonen er alvorlig, og at den økologiske bærekraften er selve grunnlaget for å få til en bærekraftig og livskraftig reindrift på lang sikt. Departementet viser til at en rekke tiltak er satt i gang for å sikre at målet om bærekraftig reindrift nås.

Undersøkelsen viser videre at et betydelig antall arealinngrep går på bekostning av reinbeitearealet i Finnmark. Omfanget og effekten av de faktiske arealomdisponeringene i reinbeitområdene er lite dokumentert og vurdert av kommunene og Reindriftsforvaltningen. I over halvparten av enkeltsakene tok ikke kommunene hensyn til uttalelsene fra områdestyrene i reindriften. Dette var enkeltsaker som i stor grad omhandlet dispensasjoner fra godkjente planer. Miljøverndepartementet vil i forbindelse med Riksrevisjonens undersøkelse vurdere om de skal gi ytterligere veiledning til kommunene angående bruk av dispensasjoner i saker som berører reindriften.

Omfanget av motorferdsel i Finnmark i alle årstider har økt de siste årene. Riksrevisjonen stilte derfor spørsmålet om praktiseringen av lov om motorferdsel i utmark tar tilstrekkelig hensyn til reindriften. Miljøverndepartementet vil avvente resultatene fra forsøksordningene med kommunedelplaner for motorferdsel i utmark før nye tiltak settes i verk.

Lenke til dokumentet finner du i høyre kolonne. Dokumentet kan bestilles fra Akademika bokhandel, tlf. 22 11 67 70

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843