Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Mangelfull oppfølging av rusmiddelmisbrukere - Dokument nr. 3:12 (2004-2005)

Mangelfull oppfølging av rusmiddelmisbrukere - Dokument nr. 3:12 (2004-2005)

Rusmiddelmisbrukere i kommunene får ikke i tilstrekkelig grad den hjelp, oppfølging og de tiltak de har behov for og krav på. Helse- og omsorgs­departementet har heller ikke tilstrekkelig informasjon om kommunenes oppfølging av rusmiddelmisbrukere.
Publisert 15.06.2005 15:00

Dette er noen av konklusjonene i Dokument nr. 3:12 (2004-2005) Riksrevisjonens undersøkelse av styring og oppfølging av tiltak for rusmiddelmisbrukere, som ble overlevert Stortinget 15. juni 2005.

Formålet med undersøkelsen har vært å belyse i hvilken grad departementet sørger for at oppfølgingen av rusmiddelmisbrukere i kommunene gjennomføres i tråd med Stortingets vedtak og forutsetninger. Når det gjelder kommunenes oppfølging av rusmiddel­misbrukere, er undersøkelsen avgrenset til å gjelde oppfølgingen av rusmiddelmisbrukere etter lov om sosiale tjenester.

Rusmiddelbrukere blir ikke fulgt opp

Riksrevisjonens undersøkelse har avdekket at mange rusmiddelmisbrukere ikke følges opp slik de har krav på ved den kommunale sosialtjenesten. Sosialtjenestene har i 43 prosent av sakene har brukt lang tid på å kartlegge rusmiddelklienten. I 25 prosent av sakene har sosialtjenestene brukt ett år eller mer før rusmiddelproblemet er identifisert. Rusmiddel­misbrukere får i liten grad generelle tjenester etter sosialtjenesteloven, og det er mangel på boliger til rusmiddel­misbrukere. Det er avdekket manglende oppfølging og kontakt mellom sosial­tjenesten og klienter under institusjons­behandling og i oppfølgingsfasen etter institusjons­opphold.

Riks­revisjonens undersøkelse viser videre at sosialtjenesten bruker lang tid på å fremme tvangssaker og søknader om legemiddelassistert rehabilitering. Ikke alle som søker om rehabili­tering basert på bruk av legemidler, får en likeverdig behandling av sosialtjenesten. Sosial­tjenestens saks­behandlings­tid før tvangssak fremmes, vurderes som lang sett i forhold til sakenes alvorlige karakter. Lang saks­behandlings­­tid for klienter som vurderes for tvangs­plassering, utgjør en risiko for liv og helse så vel for klientene som for barna til gravide rusmiddel­misbrukere.

Manglende saksbehandlerrutiner

Undersøkelsen viser også at mange kommuner mangler saksbehandlings­rutiner og har mangelfull dokumentasjon i journalnotatene og i saksmappene ved sosial­tjenestene. Manglende skriftlige saks­behandlings­rutiner i sosial­tjenesten kan gi ulik praksis mellom saksbehandlere på samme sosialtjeneste og føre til ineffektivitet.

Etter Riksrevisjonens vurdering bør departementet ta et initiativ til at det utvikles veiledninger, verktøy og modeller for å bidra til større systematikk og kunnskap i kommunenes arbeid, og til at rusmiddelmisbrukere får en bedre oppfølging fra sosialtjenesten i kommunene.

Helse- og omsorgsdepartementets svar

Helse- og omsorgsdepartementet uttaler at Riksrevisjonens rapport er et viktig grunnlag for departementets videre arbeid for å bedre situasjonen for rusmiddel­misbrukere. Departe­mentet viser til i sitt svar at det i de siste årene er nedlagt et betydelig arbeid for å bedre arbeidet med og forholdene for rusmiddel­misbrukere. Det vises til at tilbudet om legemiddelassistert rehabilitering er betydelig utvidet, og at lav­terskel helse- og sosialtjenester er etablert, og til rusreformen hvor staten ved de regionale helseforetakene har overtatt ansvaret for andrelinjetjenesten fra fylkes­kommunene, herunder ansvaret for å yte tverrfaglige spesialisttjenester til rusmiddelmisbrukere.

Lenke til dokumentet ligger i høyre kolonne. Dokumentet kan også bestilles fra Akademika bokhandel, telefon 22 11 67 70.

Utsatt offentlighet for dokumenter som er utarbeidet av eller til Riksrevisjonen i tilknytning til Dok. nr. 3:12, jf. riksrevisjonsloven § 18 annet ledd, oppheves.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843