Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Svakheter i myndighetenes arbeid med å kartlegge og overvåke biologisk mangfold og forvaltning av verneområder - Dokument nr. 3:12 (2005-2006)

Svakheter i myndighetenes arbeid med å kartlegge og overvåke biologisk mangfold og forvaltning av verneområder - Dokument nr. 3:12 (2005-2006)

Manglende evne til å omsette høye miljøambisjoner til konkrete tiltak har så langt preget myndighetenes arbeid med å kartlegge og overvåke biologisk mangfold og forvaltningen av verneområdene.  Opptil 30 prosent av verneområdene er i dag truet, og det er mangler ved forvaltningen av disse områdene.
Publisert 07.09.2006 11:57
Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med kartlegging og overvåking av biologisk mangfold og forvaltning av verneområder, Dokument nr. 3:12 (2005–2006), ble overlevert Stortinget 7. september.

Undersøkelsen har avdekket svakheter i plangrunnlaget for arbeidet med å kartlegge og overvåke biologisk mangfold og forvaltning av verneområder. I en landsomfattende kommunal kartlegging er kritiske faktorer som kartleggingsmetodikk, databaser og kostnadsberegninger ikke tilstrekkelig utredet før kartleggingen ble igangsatt.

Verneområder er i undersøkelsen avgrenset til nasjonalparker, landskapsvernområder og naturreservat. Undersøkelsen viser at opptil 30 prosent av verneområdene i dag er truet, og at det er mangler ved forvaltningen av disse områdene. Bl.a. har man prioritert å verne områder uten at det forelå oppdaterte oversikter over hvor mye forvaltningen av de samme områdene ville koste.

I det nye kunnskapsbaserte forvaltningssystemet for biologisk mangfold som var hovedsatsingen i St.meld. nr. 42 (2000-2001), er målene for satsingen lite konkrete, viser undersøkelsen. Dette gjør det vanskelig å vurdere måloppnåelsen for forvaltningssystemet og av Nasjonalt program, som er bærebjelken i dette systemet. Det er også avdekket svakheter i beslutningsgrunnlaget i Nasjonalt program. Riksrevisjonen understreker derfor behovet for et godt planmessig fundament i det videre arbeidet.

På bakgrunn av de forholdene som er avdekket, konstaterer Riksrevisjonen at myndighetenes arbeid så langt har vært preget av manglende evne til å omsette høye miljøambisjoner til konkrete tiltak.

Miljøverndepartementet uttaler at regjeringen vil videreføre og forbedre arbeidet på de reviderte områdene, selv om departementet ikke fullt ut deler Riksrevisjonens premisser og konklusjoner i rapporten. Departementet fremholder videre at det er nødvendig med en styrket innsats for å nå målet om å stanse tapet av biologisk mangfold innen 2010. Departementet påpeker også at både Nasjonalt program for kartlegging og overvåking, den kommunale kartleggingen og forvaltningen av verneområdene er av stor betydning i denne sammenhengen.

Kontaktperson: Avdelingsdirektør Helge Strand Østtveiten, tlf. 22 24 14 60/92 86 18 95.

Lenke til dokumentet ligger i høyre kolonne. Dokumentet kan også bestilles fra Akademika bokhandel, tlf. 22 18 81 23.

Utsatt offentlighet for dokumenter som er utarbeidet av eller til Riksrevisjonen i tiknytning til Dok. nr. 3:12, jf. Riksrevisjonslovens § 18 annet ledd, oppheves.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843