Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Lite kontroll og oppfølging av kontantstøtteordningen - Dokument nr. 3:12 (2006-2007)

Lite kontroll og oppfølging av kontantstøtteordningen - Dokument nr. 3:12 (2006-2007)

Det har over flere år vært et høyt antall feilutbetalinger av kontantstøtte. Dette er en konsekvens av at arbeidet med å kontrollere i hvilken grad barn benytter barnehage er lite prioritert, både ved NAV-kontorene og i kommunene. Det er også mulig for EØS-borgere å få innvilget kontantstøtte uten at det er dokumentert at vilkårene for å motta stønaden er oppfylt.
Publisert 03.07.2007 11:56

Dette viser Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltningen av kontantstøtteordningen, Dokument nr. 3:12 (2006–2007), som ble overlevert Stortinget 3. juli 2007.

Målet med undersøkelsen har vært å belyse om det gjennomføres tilfredsstillende kontroll ved innvilgingen og utbetalingen av kontantstøtte. Det har videre vært et mål å undersøke om ordningen forvaltes på en tilfredsstillende måte. I 2006 ble det utbetalt i underkant av 2,3 milliarder kroner i kontantstøtte.

Undersøkelsen viser at mange kommuner i liten grad prioriterer den pålagte oppgaven med å registrere barnehagebarn som er i kontantstøttealder. Dette resulterer i at de lokale NAV-kontorene ikke har de nødvendige opplysningene til å kontrollere om barnehagevilkåret er oppfylt ved innvilging og utbetaling av kontantstøtte. Undersøkelsen viser videre at de lokale NAV-kontorene i liten grad dokumenterer saksbehandlingen og kontrollerer om utbetalingen er korrekt.

Mange av de lokale NAV-kontorene har et lavt kunnskapsnivå om hvilke rutiner som gjelder ved behandlingen av saker som omfattes av EØS-regelverket. Dette resulterer blant annet i at slike saker kan bli feilregistrert i saksbehandlings-systemet, og at antallet EØS-saker dermed framstår som lavere enn det reelt er. Undersøkelsen viser også at over halvparten av de gjennomgåtte EØS-sakene innvilges selv om grunnlaget for å motta stønad ikke er tilstrekkelig dokumentert.

Undersøkelsen viser videre at det er store svakheter i styringen og oppfølgingen av kontantstøtteordningen. Administreringen av ordningen har hatt mangler som har vært kjent i mange år, men disse er ikke utbedret. Et eksempel på dette er det høye antallet feilutbetalinger av kontantstøtte. Arbeids- og velferdsdirektoratet rapporterer også i liten grad om ordningen.

Barne- og likestillingsdepartementet har svart at de nødvendige tiltak vil bli iverksatt for å bedre styringen, oppfølgingen og kontrollen med kontantstøtteordningen. Arbeids- og velferdsdirektoratet er bedt om å utarbeide en plan med forslag til tiltak for utbedring av forholdene som er omtalt i Riksrevisjonens undersøkelse.


Lenke til dokumentet ligger i høyre kolonne. Det kan også bestilles fra Akademika bokhandel, tlf. 800 80 960 / 22 18 81 23.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843