Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Potensialet for elektronisk informasjonsutveksling i forvaltningen er dårlig utnyttet - Dokument nr. 3:12 (2007-2008)

Potensialet for elektronisk informasjonsutveksling i forvaltningen er dårlig utnyttet - Dokument nr. 3:12 (2007-2008)

– Mange offentlige virksomheter sitter på informasjon av verdi for andre offentlige virksomheter. En bedre utnyttelse av denne informasjonen kunne bidratt til sikrere, raskere og mer effektive tjenester til privatpersoner og næringsliv, sier riksrevisor Jørgen Kosmo.
Publisert 01.07.2008 12:00

Riksrevisjonens undersøkelse av elektronisk informasjonsutveksling og tjenesteutvikling i offentlig sektor, Dokument nr. 3:12 (2007–2008), ble overlevert Stortinget 1. juli 2008.

Elektronisk utveksling av informasjon på tvers av departementsområdene er nødvendig for å sikre at privatpersoner og næringsliv slipper å levere inn den samme informasjonen flere ganger til offentlige myndigheter. Gjenbruk av informasjon i det offentlige er nødvendig for å sikre kvalitet og effektivitet i saksbehandlingen, men det skjer ikke i tilstrekkelig grad.

Mange mål og tiltak knyttet til elektronisk informasjonsutveksling er beskrevet og gjentatt i en rekke plandokumenter siden 2002 og senest i Stortingsmelding nr. 17 (2006–2007) Eit informasjonssamfunn for alle. Undersøkelsen viser at måloppnåelsen har vært svak.

Riksrevisjonens undersøkelse viser at viktige fellesløsninger, som for eksempel sikkerhetsløsning, ikke er kommet på plass. Manglende sikkerhetsløsning innebærer at personer og næringsliv må holde styr på mange forskjellige pin-koder og identiteter, avhengig av hvilke offentlige tjenester som benyttes. Mulighetene for gjenbruk av informasjon mellom offentlige virksomheter forutsetter at det finnes sikre løsninger for deling av informasjon. Undersøkelsen viser at fellesløsninger og standarder ikke er på plass.

Undersøkelsen viser videre at regjeringens arbeid i liten grad har bidratt til utviklingen av tverrgående ikt-løsninger i forvaltningen. Manglende fremdrift i etablering av felles sikkerhetsløsninger og standarder har medført at flere virksomheter har måttet utvikle egne ikt-løsninger. Det kan gi merkostnader for samfunnet dersom de sektorvise ikt-løsningene må tilpasses bredere nasjonale løsninger når disse etter hvert kommer på plass.

– Verken Fornyings- og administrasjonsdepartementet eller fagdepartementene er pådrivere på dette området, sier Jørgen Kosmo.

Fornyings- og administrasjonsdepartementet har det overordnede ansvaret for å tilrettelegge og koordinere arbeidet med å øke den elektroniske informasjonsutvekslingen i offentlig sektor. Departementet gir uttrykk for at Riksrevisjonens vurderinger er svært relevante for det videre arbeidet med samordning av elektronisk forvaltning og tjenesteproduksjon. Fornyings- og administrasjonsdepartementet mener for øvrig at flere av punktene som Riksrevisjonen tar opp er behandlet i Stortingsmelding nr. 17 (2006–2007).

Dokumentet kan hentes fra www.riksrevisjonen.no, eller bestilles fra Akademika bokhandel, tlf. 800 80 960 / 22 18 81 00.

Utsatt offentlighet for dokumenter som er utarbeidet av eller til Riksrevisjonen i tilknytning til Dok. nr. 3:12 (2007–2008), jf. riksrevisjonsloven § 18 annet ledd, oppheves.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843