Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Omfattende brudd på anskaffelsesregelverket ved Helse Midt-Norges kjøp av ambulansetjenester - Dokument nr. 3:12 (2008-2009)

Omfattende brudd på anskaffelsesregelverket ved Helse Midt-Norges kjøp av ambulansetjenester - Dokument nr. 3:12 (2008-2009)

Helse Midt-Norge RHF handlet i strid med de grunnleggende kravene i anskaffelsesregelverket ved anskaffelsen av ambulansetjenester. Det er avdekket alvorlige brudd på prinsippene om likebehandling, etter-prøvbarhet og det at anskaffelsesprosessen skal være forutsigbar. – For et så omfattende innkjøp er det særdeles alvorlig at flere sentrale prinsipper i regelverket er brutt, sier riksrevisor Jørgen Kosmo.
Publisert 16.06.2009 12:32

Dokument 3:12 (2008–2009) Riksrevisjonens undersøkelse av Helse Midt-Norge RHFs gjennomføring av anskaffelsesprosessen og oppfølging av kontraktene om levering av ambulansetjenester ble overlevert Stortinget 16. juni 2009.

Anskaffelsen har en samlet verdi på 1,6 milliarder kroner over en femårsperiode.

Undersøkelsen viser at tilbyderne ble behandlet ulikt når det gjelder informasjon de mottok, vilkårene for å bli innkalt til forhandlinger og kriteriene for å oppnå kontrakt. Helse Midt-Norge RHF har heller ikke dokumentert vurderingene i prosessen fram til valg av leverandører, noe som hindrer god etterprøvbarhet. Det er dessuten lagt til grunn kriterier for tildeling av kontrakt som ikke var gjort kjent for tilbyderne.

Videre viser undersøkelsen at Helse Midt-Norge RHF til tross for at det var klar over risikoen for at to leverandører ikke kunne oppfylle kontrakten, valgte å inngå kontrakt med dem. Dette medførte at disse to fikk en tilleggskompensasjon som heller ikke var i tråd med gjeldende regelverk. Det ble også inngått nye midlertidige avtaler med de samme to leverandørene uten konkurranse, noe som kan være en ulovlig direkteanskaffelse.

En viktig årsak til regelbruddene er at sentrale deler av virksomheten i Helse Midt-Norge RHF ikke var godt nok organisert. Dette vises gjennom sviktende planlegging og manglende rutiner, skriftlighet og kvalitetssikring. Dessuten var ikke kompetansen i viktige ledelsesfunksjoner god nok. Styret har ikke fulgt opp sitt ansvar, og departementet har ikke i tilstrekkelig grad forvisset seg om at styret har fulgt opp krav stilt gjennom flere år til god internkontroll og at anskaffelsesregelverket blir fulgt.

Helse- og omsorgsdepartementet er enig i at Helse Midt-Norge RHFs har hatt en mangelfull håndtering av prosessen i forbindelse med anskaffelse av ambulansetjenester og prosessen rundt tilleggskompensasjon til to av tilbyderne.

Dokumentet kan lastes ned via lenken til høyre eller bestilles fra Akademika bokhandel, tlf. 800 80 960 / 22 18 81 00.

Utsatt offentlighet for dokumenter som er utarbeidet av eller til Riksrevisjonen i tiknytning til Dok. nr. 3:12 (2008-2009), jf. riksrevisjonslovens § 18 annet ledd, oppheves.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843