Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Fortsatt store utfordringer for fiskeriforvaltningen - Dokument nr. 3:13 (2003-2004)

Fortsatt store utfordringer for fiskeriforvaltningen - Dokument nr. 3:13 (2003-2004)

Fiskeridepartementet har ikke lyktes med å redusere den totale fangstkapasiteten i den norske fiskeflåten. Kvotevedtakene for de viktige bestandene norsk arktisk torsk og hyse har ligget over anbefalingene for maksimalt uttak, men bestandsanslagene tyder på at de nå er i en biologisk bærekraftig tilstand. Mangelfull systematikk og dokumentasjon preger departementets risikovurderinger i kontrollarbeidet, oppfølging av salgslagene og evaluering av sentrale virkemidler.
Publisert 13.09.2004 14:00

Dette går fram av Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltningen av fiskeressursene, Dokument nr. 3:13 (2003-2004), som ble overlevert Stortinget 13. september. Undersøkelsen hadde som mål å vurdere om forvaltningen av fiskeressursene er i samsvar med målet om å sikre rammebetingelser for en bærekraftig og lønnsom fiskerinæring.

Undersøkelsen av ressursforvaltningen omfatter de seks økonomisk viktigste fiskebestandene: norsk arktisk torsk, norsk arktisk hyse, norsk vårgytende sild, norsk arktisk sei, makrell og lodde. Anslaget over størrelsen på hver av de seks utvalgte fiskebestandene tyder på at de er i en biologisk bærekraftig tilstand, og at de med unntak av torsk også har vært forvaltet innenfor visse sikkerhets­marginer (føre-var-tilnærming). Undersøkelsen viser videre at kvotevedtakene for norsk arktisk torsk og hyse har ligget systematisk over de vitenskapelige anbefalingene om maksimalt uttak. Fiskeridepartementet er enig i at dette øker faren for at bestandene ikke blir bygd tilstrekkelig opp, og dessuten kan øke sårbarheten i forhold til naturlige svingninger i gytebestanden.

Det har gjennom hele 1990-tallet vært en betydelig overkapasitet i den norske fiskeflåten i forhold til kvotegrunnlaget. Det har derfor lenge vært et mål å få ned kapasiteten, hovedsakelig ved å redusere antall fartøy. Riksrevisjonens undersøkelse viser at det har vært en betydelig og vedvarende vekst i fangstkapasiteten til tross for at antall fartøy er redusert. Dette skyldes større og kraftigere fartøy og mer effektive fangstredskap. I perioden 1990-2002 gikk antall fartøy ned med 24 % i kystfiske­flåten som deltar i det adgangsregulerte fiske etter torsk, hyse og sei nord for 62° N. Kapasiteten økte likevel med ­30 %. Tilsvarende gikk antall fartøy over 28 meter i perioden 1988-2003 ned med 29 %, mens den tekniske kapasiteten økte med 72 %. Dette viser at virkemidlene for å redusere kapasiteten ikke har fungert etter hensikten.

Riksrevisjonens undersøkelse viser at departementet ikke har pålagt salgslagene å bruke midlene de inndrar ved kvoteoverskridelser mv, til styrket kontrollinnsats slik Stortinget ble informert om i 2001. Undersøkelsen viser også at fiskeriforvaltningens risikovurderinger i kontrollarbeidet i liten grad er systematisert og skriftlig dokumentert. Departementet er enig i denne vurderingen og uttaler at det har satt i gang et prosjekt for å dokumentere risikovurderingene.

Undersøkelsen har også vist at det ikke i tilstrekkelig grad er foretatt systematiske og dokumenterte evalueringer i fiskeriforvaltningen for å undersøke effekten av sentrale virkemidler. Fiskeridepartementet uttaler at det arbeider med å forbedre rutiner og praksis på dette området.


Lenke til dokumentet ligger i høyre kolonne. Dokumentet kan også bestilles fra Akademika bokhandel, tlf. 22 11 67 70.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843