Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Kommunene svikter vedlikeholdet av skolebygninger - Dokument nr. 3:13 (2004-2005)

Kommunene svikter vedlikeholdet av skolebygninger - Dokument nr. 3:13 (2004-2005)

Mange grunnskolebygninger har en bygningsmessig tilstand som ikke er tilfredsstillende. En rekke av disse skolene bryter lover og forskrifter som gjelder det fysiske skolemiljøet. En sentral årsak til dette er at kommunene ikke i tilstrekkelig grad foretar løpende og forebyggende vedlikehold av sine skolebygninger. Statens oppfølging på området er mangelfull.
Publisert 15.06.2005 16:00

Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes ansvar for skolebygninger, Dokument nr. 3:13 (2004-2005) ble overlevert Stortinget 15. juni 2005.

Målet med undersøkelsen har vært å belyse hvordan kommunene ivaretar sitt forvaltningsansvar for skolebygninger, og hvordan staten følger opp sitt ansvar. Undersøkelsen omfatter informasjon om kommunal eiendomsforvaltning av skolebygninger fra en fjerdedel av kommunene. Disse kommunene har oppgitt tilstanden og vedlikeholdsnivået til skoler bygd før 1985. Dette omfatter 20 prosent av grunnskolene i Norge.

Kommunenes bygningsmasse, hvorav 40 prosent er skolebygninger, utgjør store økonomiske verdier for kommunene. Kommuneloven legger til grunn at disse verdiene utnyttes på en effektiv måte. Kommunene skal også sikre at skolebygningene tilfredsstiller kravene til det fysiske skolemiljøet. Her er opplæringsloven sentral.

Brudd på lover og forskrifter

58 prosent av skolene i undersøkelsen har en bygningsmessig tilstand som ikke er tilfredsstillende. Ved en rekke av disse skolene er det brudd på lover og forskrifter som gjelder det fysiske skolemiljøet. Dette er forhold som går igjen i de fleste kommunene i undersøkelsen.

Vedlikeholdet av skolebygninger ligger langt under både et faglig anbefalt nivå, og det kommunene selv mener må til for å vedlikeholde skolebygningene på en god og forsvarlig måte. Om lag to tredjedeler av kommunene i undersøkelsen oppgir at de har et dokumentert vedlikeholdsetterslep. En vanlig måte for kommunene å ta igjen forsømt vedlikehold er å gjennomføre vesentlige rehabiliteringer. Denne formen for eiendomsforvaltning er lite kostnadseffektiv.

Det er svakheter i kommunenes styringssystemer når det gjelder forvaltning av skolebygninger. Om lag en fjerdedel av kommunene har ikke foretatt en tilstandskartlegging av sine skolebygninger siden 2001. Dette øker risikoen for at skolebygningene ikke tilfredsstiller lovkravene til det fysiske skolemiljøet, og for at bygningene ikke forvaltes på en målrettet og kostnadseffektiv måte.

Kommunal- og regionaldepartementet har i liten grad tilgang til systematisk informasjon om kommunal eiendomsforvaltning. Dette er sentralt for at departementet skal ha et grunnlag for å kunne ivareta sitt nasjonale og overordnede ansvar for kostnadseffektiv, kommunal eiendomsforvaltning.

Kommunal- og regionaldepartementets svar

Kommunal- og regionaldepartementet viser i sitt svar til kommuneproposisjonen for 2006 hvor de redegjør for hvordan eiendomsforvaltningsutvalgets utredning kan følges opp. Departementet er enig med Riksrevisjonen om at KOmmune-STat-RApporteringen (KOSTRA) gir lite informasjon om kommunal eiendomsforvaltning.

 

Lenke til dokumentet finnes i høyre kolonne. Dokumentet kan også bestilles fra Akademika bokhandel, telefon: 22 11 67 70

Utsatt offentlighet for dokumenter som er utarbeidet av eller til Riksrevisjonen i tiknytning til Dok. nr. 3:13, jf. riksrevisjonslovens § 18 annet ledd, oppheves.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843