Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Frister innen straffesakskjeden blir fortsatt ikke holdt - Dokument nr. 3:13 (2007-2008)

Frister innen straffesakskjeden blir fortsatt ikke holdt - Dokument nr. 3:13 (2007-2008)

Det er fortsatt mange saker i flere ledd av straffesakskjeden som ikke behandles innen de fastsatte fristene. Undersøkte områder er politiet, høyere påtalemyndighet, domstolene og kriminalomsorgen. Særlig gjelder dårlig overholdelse av frister saker knyttet til unge lovbrytere.
Publisert 11.09.2008 11:55

Riksrevisjonens oppfølgingsundersøkelse av effektiviteten i straffesakskjeden, Dokument nr. 3:13 (2007–2008), ble overlevert Stortinget 11. september 2008. Dokumentet følger opp en tilsvarende undersøkelse fra 2005.

Undersøkelsen viser at målene om å overholde frister for saksbehandling i liten grad er nådd for fem av ni undersøkte frister. Dette gjelder blant annet unge lovbrytere, en gruppe som Stortinget forutsetter skal prioriteres. Selv om fristene av hensyn til etterforskningen eller andre særlige forhold kan overskrides, er likevel overskridelsene for unge lovbrytere så vidt stor at saksbehandlingstiden for denne gruppen bør reduseres ytterligere.

For et betydelig antall voldssaker ble ikke påtalespørsmålet avgjort innen fristen på 90 dager. – Selv om vi her ser en bedring i forhold til resultatene fra vår forrige undersøkelse, er det fortsatt en vei å gå før målet er nådd, sier riksrevisor Jørgen Kosmo. – Dette gjelder meget alvorlige straffesaker som vi må anta den fornærmede i saken opplever belastende. En rask avklaring av påtalespørsmålet er derfor særlig viktig, sier Kosmo.

Riksrevisjonens undersøkelse viser videre at over halvparten av de domfelte i 2007 måtte vente lenger enn 60 dager fra rettskraftig dom ble mottatt av kriminalomsorgen, til soningen ble påbegynt. Riksrevisjonen anser dette som uheldig både for de domfelte, fornærmede og pårørende og for samfunnet generelt. De domfelte har rett til å få sonet sin straff slik at de selv, og fornærmede og pårørende, kan legge saken bak seg.

Undersøkelsen viser også at det var store lokale variasjoner i saksbehandlingstider både hos politiet, ved statsadvokatembetene og ved domstolene. – Vi må selvsagt regne med at det er noen lokale variasjoner ut fra ulike lokale forutsetninger og erfaringer, sier Kosmo. – Vi ser likevel at de lokale variasjonene er store, og at det dermed vil være en viss risiko for ulik behandling av tilsvarende saker, sier han.

Justisdepartementet sier seg enig i at resultatene på noen områder fortsatt er for svake, og departementet vil ha stor oppmerksomhet rettet mot virksomhetenes måloppnåelse i tiden fremover.

Dokumentet kan hentes fra www.riksrevisjonen.no eller bestilles fra Akademika bokhandel, tlf. 800 80 960 / 22 18 81 23.

Utsatt offentlighet for dokumenter som er utarbeidet av eller til Riksrevisjonen i tiknytning til Dok. nr. 3:13 (2007–2008), jf. riksrevisjonslovens § 18 annet ledd, oppheves.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843