Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Kvaliteten på barnehagetilbudet kunne vært bedre - Dokument nr. 3:13 (2008-2009)
Fargestifter. Illustrasjon: 07 Lobo Media AS

Kvaliteten på barnehagetilbudet kunne vært bedre - Dokument nr. 3:13 (2008-2009)

Det er svakheter knyttet til bemanning og kompetanse i barnehagene. Dette bidrar til å svekke målet om et barnehagetilbud med høy kvalitet. - Selv om det er flere positive utviklingstrekk i barnehagesektoren, er det av avgjørende betydning at Kunnskapsdepartementet opprettholder fokus på å sikre kvaliteten i barnehagetilbudet, sier riksrevisor Jørgen Kosmo.
Publisert 16.06.2009 12:30

Dokument nr. 3:13 (2008—2009) Riksrevisjonens undersøkelse av styring og forvaltning av barnehagetjenestene ble overlevert Stortinget 16. juni 2009.

Sett i forhold til den omfattende barnehageutbyggingen, mener Riksrevisjonen at satsingen på å nå målet om høy kvalitet synes å være rimelig ivaretatt.

Samtidig viser Riksrevisjonens undersøkelse at mange barnehager har høyt sykefravær og lav grunnbemanning. Det stilles krav i forskrift om fordeling mellom antall barn og antall pedagogiske ledere, og undersøkelsen viser at en del barnehager har for mange barn i forhold til antallet som er ansatt som pedagogiske ledere.

Styrer og pedagogisk leder skal være førskolelærerutdannet eller ha likestilt utdanning, men det kan gis dispensasjon fra dette kravet. Antall dispensasjoner fra kravet om førskolelærerutdanning for styrere og pedagogiske ledere har økt med 125 prosent fra 2006 til 2008. 36 prosent av barnehagene i undersøkelsen har én eller flere ansatte med dispensasjon.

Barnehagene har lite tid og midler til kompetansehevingstiltak til tross for et stort behov. Det er ansatte uten barnehagefaglig bakgrunn som tar ut færrest kursdager.

Riksrevisjonen ser det som positivt at tilsynsvirksomheten har vært økende de senere år. Men fortsatt har 23 prosent av barnehagene aldri hatt tilsyn i tråd med barnehageloven. I 80 prosent av de tilsynene fylkesmennene har gjennomført, har kommunene hatt mangelfulle tilsyn med barnehagene i tråd med barnehageloven.

Fylkesmannen skal kontrollere og foreta stikkprøver av opplysninger om barnehagedriften for å sikre at grunnlaget for tildeling av tilskudd er til stede. Undersøkelsen viser store mangler ved fylkesmennenes rapportering til departementet om gjennomført tilskuddskontroll for 2008. – Svakheter ved tilsyn og rapportering innebærer at Kunnskapsdepartementet ikke har tilstrekkelig informasjon om kvaliteten i barnehagene, sier Kosmo.

Undersøkelsen viser at mange barnehager opplever tilskuddsberegningene som kompliserte og tildelingene som uforutsigbare. Kunnskapsdepartementet har et overordnet ansvar for et godt finansieringssystem som er enkelt og oversiktlig og som gir forutsigbarhet for alle som omfattes av det. – Vi forutsetter at Kunnskapsdepartementet gjennom bedre veiledning sikrer at grunnlaget for beregningene kommer klart og tydelig fram, sier Kosmo.

Kunnskapsdepartementet er enig i at det er kvalitetsutfordringer i barnehagesektoren. Departementet ser også at det er sammenfall mellom utfordringene som Riksrevisjonen bemerker og utfordringer som omtales i stortingsmeldingen om kvalitet i barnehagene.

Dokumentet kan lastes ned ved å følge lenken til høyre, eller bestilles fra Akademika bokhandel, tlf. 800 80 960 /22 18 81 00.

Utsatt offentlighet for dokumenter som er utarbeidet av eller til Riksrevisjonen i tilknytning til Dokument nr. 3: 13 (2008–2009), jf. riksrevisjonslovens § 18 annet ledd, oppheves.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843