Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Svakheter i måloppnåelsen i kriminalomsorgen - Dokument nr. 3:14 (2004-2005)

Svakheter i måloppnåelsen i kriminalomsorgen - Dokument nr. 3:14 (2004-2005)

Kriminalomsorgen har ikke nådd målene for arbeidet med straffegjennomføringen i tilstrekkelig grad. Dette gjelder bl.a. tidspunktet for når samfunnsstraffdommer og promilleprogram blir iverksatt.
Publisert 15.06.2005 17:00

Dokument nr 3:14 (2004-2005) Riksrevisjonens undersøkelse av måloppnåelsen i kriminalomsorgen ble overlevert Stortinget 15. juni. Formålet med undersøkelsen har vært å vurdere måloppnåelsen i arbeidet med straffegjennomføringen med bakgrunn i reformarbeidet som har vært gjennomført. Undersøkelsen omfatter Kriminalomsorgens sentrale forvaltning (KSF), regionskontorene, fengslene og friomsorgskontorene.

Undersøkelsen har påvist flere svakheter i arbeidet med straffegjennom­føringen, blant annet manglende måloppnåelse når det gjelder tidspunktet for iverksettelse av samfunnsstraffdommer og promilleprogram. Undersøkelsen viser at det er avvik når det gjelder kravet til måloppnåelse for aktivitet på dagtid for varetektsfanger. I tillegg dekker aktivitetstilbudet i liten grad de domfeltes behov i små fengsler. En forutsetning for at de innsatte skal få de tjenester og rettigheter de har krav på, er et godt forvaltningssamarbeid. I undersøkelsen oppgir 30 prosent av fengslene og friomsorgskontorene at de har for liten kontakt med sosialsektorene. 20 prosent mener det er for liten kontakt med arbeidsmarkedsetaten, helsesektoren og utdanningssektorene.

Mangler gjennomføringsplan

Ved påbegynt soning skal domfelte få tilbud om en framtidsplan som blant annet omfatter prioritering av tiltak, gjennomføring og evaluering av tiltakene. Undersøkelsen viser at 88 prosent av de domfelte i fengslene og 94 prosent av de domfelte i friomsorgen ikke har framtidsplan.

I tillegg til framtidsplan skal friomsorgen utarbeide en gjennomføringsplan for den domfelte som blant annet skal vise domslutninger og eventuelle vilkår som domstolen har satt eller som kriminalomsorgen setter til domfelte. Undersøkelsen viser at 41 prosent av de domfelte ikke har gjennomføringsplan.

Undersøkelsen viser også at 65 prosent av fengslene og 90 prosent av friomsorgskontorene ikke har utarbeidet strategisk plan, og at ca. halvparten av fengslene og friomsorgskontorene ikke har utarbeidet årsplan for 2003.

Undersøkelsen viser videre at det ikke finnes data, tilbakefallsstatistikk eller lignende, til å måle effekten av opphold i fengsel. Departementet viser til at det arbeides med å utvikle en bedre statistikk for tilbakefall til ny kriminalitet etter straffegjennomføring.

Justisdepartementet mener at rapporten gir viktige innspill og dokumenterer flere forhold som departementet ser alvorlig på, og som vil bli fulgt opp framover.


Lenke til dokumentet finner du i høyre kolonne. Dokumentet kan også bestilles fra Akademika bokhandel, tlf. 22 11 67 70.

Utsatt offentlighet for dokumenter som er utarbeidet av eller til Riksrevisjonen i tiknytning til Dok. nr. 3:14, jf. riksrevisjonslovens § 18 annet ledd, oppheves.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843