Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Fylkesmannen må nedprioritere viktige oppgaver - Dokument nr. 3:14 (2006-2007)

Fylkesmannen må nedprioritere viktige oppgaver - Dokument nr. 3:14 (2006-2007)

Omfattende faglige oppgaver og krav fra en rekke departementer samsvarer i liten grad med de midlene fylkesmannsembetene får tildelt. En lite realistisk budsjettering gjør at embeter må bruke ekstern finansiering for å løse ordinære oppgaver. I en stram ressurssituasjon er det flere embeter som ikke oppfyller viktige resultatkrav innen helse- og sosialområdet, barnevern, utdanning og samfunnssikkerhet og beredskap.
Publisert 20.09.2007 11:58

Dette viser Riksrevisjonens undersøkelse av måloppnåelse og effektivitet ved fylkesmannsembetene, Dokument nr. 3:14 (2006–2007), som ble overlevert Stortinget 20. september 2007.

Riksrevisjonen stiller spørsmål ved om Fornyings- og administrasjonsdepartementet har lagt opp til en realistisk budsjettering for fylkesmannsembetene, siden departementet har foretatt korrigerende omposteringer av utgifter over flere år. Denne praksisen betyr at når embetene bruker eksterne midler for å løse sine ordinære oppgaver, vil dette ikke framgå av departementets regnskap.

Undersøkelsen viser at fylkesmannsembeter i en stram ressurssituasjon prioriterer individuell rettssikkerhet som pasientklager og klager etter sosialtjenesteloven. I en del tilfeller må fylkesmannen også prioritere mellom rettsikkerhetsoppgaver. Dette medfører at noen fylkesmannsembeter ikke fører tilstrekkelig tilsyn innenfor områdene helse- og sosial, barnevern og utdanning.

Det er utviklings- og pådriveroppgaver som først blir nedprioritert av fylkesmannsembetene. Undersøkelsen viser at utviklingsoppgaver innen samfunnssikkerhet og beredskap, for eksempel utarbeidelsen av fylkesvise risiko- og sårbarhetsanalyser, ikke blir gjort eller trekker ut i tid. Riksrevisjonen stiller også spørsmål om tilsynet med kommunenes beredskapsarbeid er samordnet med Mattilsynet, og om tilsynet er tilstrekkelig effektivt overfor kommunene. Undersøkelsen viser at samfunnssikkerhet og beredskap er nedprioritert i en periode der oppgavenes omfang øker og blir mer krevende.

Riksrevisjonen mener at Fornyings- og administrasjonsdepartementet i statsbud-sjettet (St. prp. 1) ikke informerer Stortinget helhetlig om embetenes reelle prioriteringer, og om målene er nådd på sentrale resultatområder for ulike sektorer. En lite helhetlig presentasjon av prioriteringer og måloppnåelse gjør at bevilgende myndigheter får et mangelfullt beslutningsgrunnlag for å fastsette riktig bevilgning, og for reelt å vurdere embetenes oppgaveportefølje.

Lenke til dokumentet ligger i høyre kolonne. Dokumentet kan også bestilles fra Akademika bokhandel, tlf. 800 80 960 / 22 18 81 00.

Utsatt offentlighet for dokumenter som er utarbeidet av eller til Riksrevisjonen i tilknytning til Dok. nr. 3:14 (2006–2007), jf. riksrevisjonsloven § 18 annet ledd, oppheves.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843