Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Manglende grunnskoletilbud for voksne - Dokument nr. 3:14 (2007-2008)

Manglende grunnskoletilbud for voksne - Dokument nr. 3:14 (2007-2008)

Etter at voksne i 2000 og 2002 fikk lovfestet retten til tilpasset opplæring på grunn- og videregående skole, har deltakelsen vært svært lav og langt under myndighetenes forventninger. – Det er av avgjørende betydning både for samfunnets behov for kvalifisert arbeidskraft og for den enkelte borger at voksne har gjennomført slik opplæring, sier riksrevisor Jørgen Kosmo.
Publisert 11.09.2008 11:57

Dokument nr. 3:14 (2007–2008) Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til voksne om grunnskoleopplæring og opplæring på videregående skolenivå ble overlevert Stortinget 11. september 2008.

Riksrevisjonens undersøkelse viser at svært mange kommuner ikke har et grunnskoletilbud for voksne, og at de rettighetene som gjelder for målgruppen, er lite kjent. – Kjennskap til rettighetene er en forutsetning for at voksne med lav utdanning skal etterspørre opplæringen de har krav på, sier riksrevisor Jørgen Kosmo. – Mange i denne gruppen har svake grunnleggende ferdigheter og vanskelig for å finne fram til offentlige skoletilbud på egen hånd. Voksne med lav utdanning vil også være en utsatt gruppe hvis arbeidsledigheten skulle stige, sier han.

Undersøkelsen viser at det varierer fra fylkeskommune til fylkeskommune hvordan voksnes realkompetanse på videregående skolenivå blir vurdert. Kosmo understreker viktigheten av en enhetlig praksis, og peker på at manglende likebehandling gir en risiko for at voksne må gjennomføre lengre opplæringsløp enn de har behov for.

Undersøkelsen avdekker også store svakheter ved den offentlige statistikken og rapporteringen om voksne i videregående opplæring. Disse svakhetene resulterer i at Kunnskapsdepartementet mangler tilstrekkelig informasjon om i hvilken grad disse voksne får innfridd retten til tilpasset opplæring. Undersøkelsen viser dessuten at fylkesmennene i liten grad har ført tilsyn med i hvilken grad den lovfestede retten er ivaretatt. –Vi forutsetter at både forbedring av statistikkgrunnlaget og tilsyn må inngå i departementets videre arbeid med å styrke opplæringen for voksne, sier Kosmo.

Kunnskapsdepartementet er enig i at tiltakene som har blitt gjort for at flere voksne skal få grunnopplæring, ikke har resultert i den forventede økningen av antall deltakere. Departementet mener at uklarheter i ansvarsdelingen mellom sentrale statlige aktører kan ha redusert effekten av tiltak rettet mot voksne. Departementet er enig i at det er behov for en mer enhetlig praksis når det gjelder vurderingen av voksnes realkompetanse på videregående skolenivå. Departementet deler også Riksrevisjonens oppfatning om at statistikkgrunnlaget om voksnes læring må styrkes.

Dokumentet kan hentes fra www.riksrevisjonen.no eller bestilles fra Akademika bokhandel, tlf. 800 80 960 / 22 18 81 23.

Utsatt offentlighet for dokumenter som er utarbeidet av eller til Riksrevisjonen i tiknytning til Dok. nr. 3:14 (2007–2008), jf. riksrevisjonslovens § 18 annet ledd, oppheves.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843