Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Vesentlige mangler ved styringen av Norsk Tipping AS - Dokument nr. 3:14 (2008-2009)

Vesentlige mangler ved styringen av Norsk Tipping AS - Dokument nr. 3:14 (2008-2009)

Norsk Tipping AS har i perioden 2000-2007 gjennomført flere disposisjoner som ikke anses å være i tråd med Stortingets vedtak og forutsetninger. Dette har medført at inntektene fra pengespill ikke fullt ut har kommet fellesskapet til gode. – Det er svært viktig at Norsk Tipping forvalter spillinntektene på en god måte for å kunne ivareta rollen som politisk virkemiddel på pengespillområdet, sier riksrevisor Jørgen Kosmo.
Publisert 16.06.2009 12:31

Dokument nr. 3:14 (2008–2009) Riksrevisjonens utvidede revisjon av Norsk Tipping AS ble oversendt Stortinget 16. juni.

Revisjonen har vist flere uheldige og kritikkverdige forhold i Norsk Tipping AS. Mangelfull oppfølging fra styret har ført til at tidligere administrerende direktør i flere saker ble gitt et større handlingsrom enn det styret formelt sett burde akseptert. Riksrevisjonen finner det også uheldig at styreleder alene fikk fullmakt fra styret til å følge opp varslersaken overfor administrerende direktør. Grunnen til dette er at gartneravtalen syntes å være et internt forhold mellom styreleder og administrerende direktør, og at problemet var knyttet til en avtale styrelederen selv hadde utformet.

Videre har Norsk Tipping AS i enkelte tilfeller forvaltet selskapets økonomiske verdier på en lite rasjonell måte. Det er for eksempel foretatt disposisjoner som ikke var i tråd med selskapets formål. – Lite effektiv ressursbruk kan ha gjort at den delen av overskuddet som skal gå til samfunnsnyttige formål er redusert, sier Jørgen Kosmo.

I tillegg til det ordinære markedsføringsbudsjettet har Norsk Tipping AS i perioden benyttet ca. 620 mill. kroner til sponsing og profilering uten at Kultur- og kirkedepartementet har lagt føringer for sponsorvirksomhetens omfang. Når det gjelder testing av nye spill (prøvespill) viser undersøkelsen at Norsk Tipping AS verken har oversikt over prøvespilte beløp eller hvorvidt prøvespill har medført gevinst. Norsk Tipping AS har heller ikke hatt retningslinjer for hvordan eventuelle gevinster skal håndteres. I tillegg har det vært mangelfull sporbarhet i selskapets regnskaper.

Norsk Tipping AS har ikke kjent godt nok til gjeldende regelverk og finansielle utfordringer knyttet til datterselskapene Fabelaktiv AS, Spillverden AS og den felles kontrollerte virksomheten Buypass AS. Norsk Tipping har gitt rentefrie lån og ettergitt lån i strid med EØS-avtalens regler om offentlig støtte. Dette har medført at datterselskapene og den felles kontrollerte virksomheten har hatt fordeler av Norsk Tipping AS' disposisjoner. Ved en aksjekjøpsordning i Buypass AS har de ansatte tjent vesentlige beløp på Norsk Tipping AS' kjøp fra selskapet.

For flere forhold stilles det spørsmål ved habilitet og rollehåndtering. – Norsk Tipping AS er avhengig av allmennhetens tillit og bør derfor rette spesiell oppmerksomhet mot problemstillinger omkring dobbeltroller, habilitet og etiske verdier, sier Jørgen Kosmo.

Kultur- og kirkedepartementet kan ikke se at det er grunnlag for mistanke om misbruk av midler eller ulovlig kryssubsidiering i forhold til datterselskapene og det felles kontrollerte selskapet. Det er uklart for departementet på hvilket grunnlag Riksrevisjonen kritiserer arbeidet med sponsing, og problemstillingen rundt prøvespill var ukjent for departementet fram til saken ble tatt opp av Riksrevisjonen. Departementet mener at spørsmål om prøvespill, sponsing og kjøp av fast eiendom ikke hører inn under dets eieransvar. Kultur- og kirkedepartementet har for øvrig ingen merknader til hvordan styret håndterte gartnersaken eller hvordan departementet ble orientert underveis i prosessen.


Dokumentet kan lastes ned via lenken til høyre eller bestilles fra Akademika bokhandel, tlf. 800 80 960 / 22 18 81 00.

Utsatt offentlighet for dokumenter som er utarbeidet av eller til Riksrevisjonen i tiknytning til Dok. nr. 3:14 (2008-2009), jf. riksrevisjonslovens § 18 annet ledd, oppheves.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843