Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Manglende måloppnåelse i straffesakskjeden - Dokument nr. 3:15 (2004-2005)

Manglende måloppnåelse i straffesakskjeden - Dokument nr. 3:15 (2004-2005)

Målene når det gjelder saksbehandlingstid innen straffesakskjeden er ikke nådd. En undersøkelse fra Riksrevisjonen viser at fristoverskridelsene samlet sett er omfattende. De sentrale saksbehandlingssystemene er mangelfulle, og gir ikke mulighet til å følge opp fristene som er satt for saksbehandlingen i straffesakskjeden.
Publisert 15.06.2005 18:00

Dokument nr 3:15 (2004-2005) Riksrevisjonens undersøkelse av effektiviteten i straffesakskjeden ble overlevert Stortinget 15. juni. Formålet med undersøkelsen har vært å vurdere i hvilken grad de sentrale aktørene i behandlingen av straffesaker ivaretar Stortingets intensjoner med hensyn til effektiv saksbehandlingstid.

I undersøkelsen vurderes måloppnåelse for saksbehandlingstid i politiet, påtalemyndigheten, domstolene og kriminalomsorgen. Lovbruddskategoriene omfatter riksadvokatens sentralt prioriterte saker, legemsfornærmelse med skadefølge og legemsbeskadigelser (voldssaker med frist), og saker der tiltalte var under 18 år på gjerningstidspunktet. Målene for saksbehandlingstid er satt for de ulike deler av straffesakskjeden og omfatter forløpet fra anmeldelse til påbegynt soning.

Straffesakskjeden samlet

Undersøkelsen viser sviktende måloppnåelse for saksbehandlingstiden i alle ledd som omfattes av undersøkelsen.

For straffesakskjeden samlet, vil de ulike fristoverskridelsene akkumuleres. Undersøkelsen viser at saksbehandlingstiden i gjennomsnitt overskrides med 143 prosent.

Mangelfulle sentrale saksbehandlingssystemer

De sentrale systemene innen politiet, påtalemyndigheten, domstolene og kriminalomsorgen inneholder ikke tilstrekkelig informasjon til å kunne følge opp syv av ni mål for saksbehandlingstiden. Undersøkelsen avdekker et behov for oppgradering, utvikling og samordning av IT-systemene i hele straffesakskjeden.

Justisdepartementet mener at rapporten gir viktige innspill og dokumenterer flere forhold som departementet ser alvorlig på, og som vil bli fulgt opp framover.

 

Lenke til dokumentet ligger i høyre kolonne. Dokumentet kan også bestilles fra Akademika bokhandel, tlf. 22 11 67 70.

Utsatt offentlighet for dokumenter som er utarbeidet av eller til Riksrevisjonen i tiknytning til Dok. nr. 3:15, jf. riksrevisjonslovens § 18 annet ledd, oppheves.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843