Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Feil og mangler i distribusjonsnettet for strøm - Dokument nr. 3:15 (2007-2008)

Feil og mangler i distribusjonsnettet for strøm - Dokument nr. 3:15 (2007-2008)

Det er feil og mangler i vitale anleggsdeler som kan true driftssikkerheten i distribusjonsnettet. Flere nettselskaper investerer i dag ikke tilstrekkelig for at den tekniske standarden skal opprettholdes. Dette kan over tid medføre at leveringen av strøm i deler av distribusjonsnettet blir mindre pålitelig. – Dette kan få alvorlige konsekvenser for husholdninger, industri og vitale samfunnsfunksjoner, sier riksrevisor Jørgen Kosmo.
Publisert 09.10.2008 12:25

Dokument nr. 3:15 (2007–2008) Riksrevisjonens undersøkelse om statlig virkemiddelbruk for sikker og pålitelig overføring av kraft i distribusjonsnettet, ble oversendt Stortinget 9. oktober 2008.

Undersøkelsen viser at om lag halvparten av nettselskapene som har konsesjon for å bygge og drive distribusjonsnettet, har anlegg med feil eller mangler som ut fra en teknisk vurdering bør rettes opp. Det er flest mangler og feil i luftledningsnettet. Det er store interne variasjoner i den tekniske tilstanden innenfor noen av nettselskapene. Enkelte nettstasjoner i distribusjonsnettet har behov for total fornyelse.

Investeringene i distribusjonsnettet er ikke tilstrekkelig til å opprettholde den nåværende tekniske tilstanden. Det er bred enighet både i Olje- og energidepartementet (OED) og i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om at investeringene i tiden framover må økes.

Undersøkelsen viser at det er flere svakheter ved den statlige virkemiddelbruken overfor nettselskapene. Riksrevisjonen er usikker på om den økonomiske reguleringen av nettselskapene bidrar til at investeringene øker nok. Blant annet oppgir en tredjedel av de sakkyndige driftslederne at den økonomiske reguleringen i liten eller i svært liten grad stimulerer til forsvarlig drift og utvikling av distribusjonsnettet.

Det er også flere svakheter ved tilsynet og kontrollen med nettselskapene. Ansvarsfordelingen og rolleforståelsen mellom Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er uklar. DSB har tilsyn for å sikre at anleggene ikke representerer fare for liv, helse og materielle verdier. NVE har ikke selv fysisk tilsyn med tilstanden i distribusjonsnettet, og benytter seg dessuten i liten grad av tilsynsrapportene til DSB. – Dårlig samhandling mellom de to etatene kan føre til at tilstanden i distribusjonsnettet kan forverres uten at energi-myndighetene får kunnskap om det, sier Jørgen Kosmo.

Olje- og energidepartementet er enig i at det er utfordringer når det gjelder ansvarsfordelingen og samordningen mellom NVE og DSB. Departementet er også enig i at det er usikkerhet knyttet til hvordan det enkelte nettselskap tilpasser seg de økonomiske virkemidlene. Departementet mener imidlertid at det er lite som tilsier at distribusjonsnettet i dag er i dårlig forfatning. Investeringene har ifølge departementet hittil vært på et akseptabelt nivå.

Lenke til dokumentet ligger i høyre kolonne. Dokumentet kan også bestilles fra Akademika bokhandel, tlf. 800 80 960 / 22 18 81 00.

Utsatt offentlighet for dokumenter som er utarbeidet av eller til Riksrevisjonen i tilknytning til Dok. nr. 3:15 (2007–2008), jf. riksrevisjonsloven § 18 annet ledd, oppheves.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843