Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Arbeidslivssentrene må utnyttes bedre i IA-arbeidet

Arbeidslivssentrene må utnyttes bedre i IA-arbeidet

NAVs arbeidslivssentre prioriterer i liten grad innsatsen mot de virksomhetene som har størst utfordringer i IA-arbeidet. Samhandlingen med de lokale NAV-kontorene er ikke god nok på dette området. – Innsatsen til arbeidslivssentrene må bli mer målrettet og koordinert. Dette må NAV-systemet i mye større grad følge opp, sier riksrevisor Jørgen Kosmo.
Publisert 24.09.2009 12:31

Dokument nr. 3:15 (2008-2009) Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs innsats for et inkluderende arbeidsliv gjennom arbeidslivssentrene og tilretteleggingstilskuddet ble overlevert Stortinget 24. september.

Arbeidslivssentrene ble etablert tidlig i 2002 som en følge av avtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen), og har som hovedoppgave å støtte opp under IA-virksomhetenes egen innsats for å forebygge sykefravær og overgang til passive trygdeordninger.

Undersøkelsen viser at arbeidslivssentrene ikke gir mer bistand til virksomheter med høyt enn til virksomheter med lavt sykefravær. Dette betyr at arbeidslivssentrene i begrenset grad målretter innsatsen mot virksomheter som har størst utfordringer i IA-arbeidet. Samhandlingen med de lokale NAV-kontorene bør bli bedre både når det gjelder det å skaffe praksisplasser for personer med redusert arbeidsevne (IA-plass), og å prioritere hvilke virksomheter som får bistand.

Til tross for at Stortinget i 2007 og 2008 bevilget til sammen 50 millioner kroner til nye stillinger ved arbeidslivssentrene, viser undersøkelsen at sentrene ikke er styrket som forutsatt.

Undersøkelsen viser videre at mange IA-virksomheter er fornøyd med arbeidslivs¬sentrenes bistand i sykefraværsarbeidet, men at sentrene ikke har lykkes med å få arbeidsgivere til å jobbe bedre for å rekruttere personer med nedsatt arbeidsevne. IA-virksomheter har tilbudt mange praksisplasser for personer med redusert arbeidsevne, men NAV har ikke sørget for å utnytte disse IA-plassene.

Virksomheter kan få tilskudd til tilrettelegging på arbeidsplassen for å unngå sykmelding eller legge til rette for at personer med nedsatt arbeidsevne kan være på jobb. Undersøkelsen viser at mange virksomheter med et høyt sykefravær ikke søker om tilretteleggingstilskudd. Dessuten er det et underforbruk av denne bevilgningen. – NAV bør få flere virksomheter til å sette i gang tiltak for ansatte som er, eller står i fare for, å bli sykmeldt, sier Jørgen Kosmo.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet uttaler at det vil bruke undersøkelsen til å utvikle virkemidlene på IA-området videre, blant annet ved å gjennomgå forvaltningen av tilretteleggingstilskuddet, arbeidslivssentrenes resultatrapportering, ordningen med IA-plass og samhandlingen mellom arbeidslivssentrene og de lokale NAV-kontorene.

Dokumentet kan lastes ned via lenken til høyre eller bestilles fra Akademika bokhandel, tlf. 800 80 960 / 22 18 81 00.

Utsatt offentlighet for dokumenter som er utarbeidet av eller til Riksrevisjonen i tiknytning til Dok. nr. 3:15 (2008-2009), jf. riksrevisjonslovens § 18 annet ledd, oppheves.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843