Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Mangler ved gjennomføringen av materiellinvesteringsprosjekter i Forsvaret - Dokument nr. 3:16 (2004-2005)

Mangler ved gjennomføringen av materiellinvesteringsprosjekter i Forsvaret - Dokument nr. 3:16 (2004-2005)

Riksrevisjonen har undersøkt 19 materiellinvesteringsprosjekter i Forsvaret. Sju av prosjektene er forsinket med mer enn fire år. For åtte av prosjektene er kostnadene blitt betydelig høyere enn opprinnelig godkjent kostnadsramme. Fire prosjekter har levert materiell med vesentlige mangler. Dette viser Dokument nr. 3:16 (2004–2005) Riksrevisjonens undersøkelse av materiellinvesteringsprosjekter i Forsvaret, som ble overlevert Stortinget 29. juni 2005.
Publisert 29.06.2005 13:00

Forsvarets evne til å utføre pålagte oppgaver er avhengig av at planlagt materiell blir levert til avtalt tid, og at materiellet tilfredsstiller fastsatte operative og tekniske krav. Dette er også viktig for å oppnå tilfredsstillende øvelses- og treningsnivå. Forsvaret investerer i materiell for mellom seks og åtte milliarder kroner per år.

Målet med Riksrevisjonens undersøkelse har vært å vurdere måloppnåelsen i Forsvarets materiellinvesteringsprosjekter for styringsfaktorene tid, kostnad og kvalitet. Undersøkelsen omfatter en vurdering av 19 materiellinvesterings-prosjekter av ulik størrelse fordelt på de tre forsvarsgrenene Hæren, Luftforsvaret og Sjøforsvaret. 

Måloppnåelse for tid, kostnad og kvalitet

Riksrevisjonens undersøkelse viser at viktige materiellinvesteringsprosjekter for Forsvaret er vesentlig forsinket og har blitt betydelig dyrere enn opprinnelig planlagt. I undersøkelsen er det stilt spørsmål om manglende måloppnåelse for viktige materiellanskaffelser og manglende styring av enkeltprosjekter har påvirket Forsvarets operative evne. Blant annet har det hatt uheldige konsekvenser for Kystvakten at luftvarslingsradaren som ble anskaffet til de havgående kystvaktfartøyene, ikke har fungert etter hensikten. Mangler ved radaren har medført redusert bruk av helikopter i dårlig vær og i mørke.

Forsvarsdepartementets svar

Forsvarsdepartementet mener at måloppnåelsen i materiellinvesteringsprosjekter må vurderes opp mot sist vedtatte målsettinger, og at endringer underveis, der blant annet krav om bedre kvalitet er nedfelt i godkjente beslutningsdokumenter, også kan være et resultat av god styring og kontroll.

Forsvarsdepartementet er enig i at oppbygging av kompetanse er viktig i investeringsprosjekter, og at for hyppige utskiftninger av sentralt personell bør unngås. Departementet peker på at vurdering av leveringsevnen er et av de forholdene som nå inngår i den eksterne kvalitetssikringen av kategori 1-prosjekter. Departementet understreker betydningen av å kunne foreta omfangsendringer i prosjekter ved behov, og mener at rutinene for omfangsendringer nå fungerer tilfredsstillende. Departementet framholder at Forsvaret i dag har et godt system for styring av investeringsvirksomheten.


Lenke til dokumentet ligger i høyre kolonne. Dokumentet kan også bestilles fra Akademika bokhandel, tlf. 22 11 67 70.

Utsatt offentlighet for dokumenter som er utarbeidet av eller til Riksrevisjonen i tilknytning til Dokument nr. 3:16 (2004-2005), oppheves, jamfør riksrevisjonslovens § 18 annet ledd.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843