Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Økt behov for nordisk samarbeid om beredskap innen kraftforsyningen - Dokument nr. 3:16 (2007-2008)

Økt behov for nordisk samarbeid om beredskap innen kraftforsyningen - Dokument nr. 3:16 (2007-2008)

De nordiske landene har i liten grad beredskap for å bistå hverandre med ressurser etter omfattende havarier i kraftforsyningsanlegg. Landene er ikke forberedt på hvordan slike situasjoner skal håndteres. – Dette vil kunne forsinke reparasjonsarbeidet og gi alvorlige konsekvenser, sier riksrevisor Jørgen Kosmo.
Publisert 09.10.2008 12:28

Dokument nr. 3:16 ( 2007–2008) Riksrevisjonens undersøkelse av nordisk samarbeid om reparasjonsberedskap for kraftsystemet – en parallellrevisjon mellom norsk, dansk og finsk riksrevisjon ble oversendt Stortinget 9. oktober.

Den parallelle revisjonen mellom norsk, dansk og finsk riksrevisjon viser at det nordiske samarbeidet om kraftforsyning i liten grad har søkelys på reparasjonsberedskap. De nasjonale kraftberedskapsmyndighetene har ikke nok oppmerksomhet rettet mot hendelser der det kan være nødvendig med bistand fra andre land for å gjenopprette strømforsyningen. Blant annet omhandles ikke slike hendelser i risiko- og sårbarhetsanalyser, beredskapsplaner eller avtaler mellom landene.

De nasjonale aktørene som deltar i det nordiske kraftberedskapssamarbeidet, erkjenner imidlertid at det er en risiko for at ekstraordinære hendelser kan medføre så omfattende havarier at ressursbistand fra andre land i form av personell, materiell eller annet utstyr vil være nødvendig. Erfaringen fra orkanen Gudrun som rammet Sør-Sverige i 2005 og forårsaket omfattende ødeleggelser, viste at nasjonale reserveressurser ikke strakk til.

Olje- og energidepartementet gir uttrykk for at det allerede eksisterer et nært nordisk samarbeid om kraftforsyningsberedskap som gis stor oppmerksomhet, og at det er satt i gang arbeid med blant annet fellesnordisk risiko- og sårbarhetsanalyse. – Det er viktig at dette arbeidet får en tydeligere forankring hos de ansvarlige myndighetene i de nordiske landene, sier Jørgen Kosmo.

De nordiske riksrevisjonene har utarbeidet et felles memorandum som er undertegnet av de tre landenes riksrevisorer. Dokument nr. 3:16 (2007–2008) inneholder i tillegg til den norske rapporten dette felles memorandumet.

Lenke til dokumentet ligger i høyre kolonne. Dokumentet kan også bestilles fra Akademika bokhandel, tlf. 800 80 960 / 22 18 81 00.

Utsatt offentlighet for dokumenter som er utarbeidet av eller til Riksrevisjonen i tilknytning til Dok. nr. 3:16 (2007–2008), jf. riksrevisjonsloven § 18 annet ledd, oppheves.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843