Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Pressemelding: Dokument nr. 3:2 (2001-2002) - Kontroll med statsrådens (departementets) forvaltning av statens interesser i selskaper, banker mv. for 2000

Pressemelding: Dokument nr. 3:2 (2001-2002) - Kontroll med statsrådens (departementets) forvaltning av statens interesser i selskaper, banker mv. for 2000

Stortinget har fått overlevert Dokument nr. 3:2 (2001-2002) Riksrevisjonens kontroll med statsrådens (departementets) forvaltning av statens interesser i selskaper, banker mv. for 2000.
Publisert 09.11.2001 14:00

For 2000 har Riksrevisjonen merknader til statsrådens forvaltning av Selskapet for industrivekst SF (SIVA). Merknaden går på at Riksrevisjonen er nektet innsyn i et dokument som omhandler spørsmål knyttet til Kommunal- og regionaldepartementets forvaltning av statens interesser i SIVA. Riksrevisjonen kan ikke gjennomføre de kontrolloppgaver som er pålagt av Stortinget, dersom forvaltningen skal bestemme hvilke dokumenter Riksrevisjonen kan få innsyn i

Riksrevisjonen orienterer også om enkelte forhold vedrørende statsrådens forvaltning under følgende departementer: Justis- og politidepartementet, Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, Kulturdepartementet, Landbruksdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Olje- og energidepartementet, Samferdselsdepartementet, Sosial- og helsedepartementet og Utenriksdepartementet. Forhold som er tatt opp er blant annet: manglende retningslinjer i henhold til Økonomireglement for staten § 22, avholdelse og gjennomføring av generalforsamling, utforming og endring av vedtekter, høyt egenkapitalnivå i enkelte virksomheter, samt fordeling av kostnader mellom selskap og aksjonær sett i forhold til allmennaksjelovens bestemmelser om utdeling fra selskapet.

I dokumentet gis det en omtale av samtlige virksomheter som er heleid av staten og hvor Riksrevisjonen har opprettet kontroll. Deleide selskaper inngår ikke i oversendelsen til Stortinget med mindre resultatet av kontrollen gir grunnlag for bemerkninger eller orienteringer fra Riksrevisjonens side.

Riksrevisjonens kontroll omfatter 26 heleide aksjeselskaper, 31 deleide aksjeselskaper, 6 statsforetak, 8 virksomheter organisert ved særskilt lov og 26 studentsamskipnader.

Samlet aksjekapital i de heleide aksjeselskapene utgjør 6,95 mrd. kroner. De største er Den Norske Stats Oljeselskap AS (Statoil) med 4,94 mrd. kroner og Norsk rikskringkasting AS (NRK) med 1 mrd. kroner. Innskuddskapitalen i statsforetakene utgjør samlet 22,6 mrd. kroner. Høyest innskuddskapital har Statkraft SF med 19,25 mrd. kroner. Særlovsselskapene, herunder selskaper med begrenset ansvar, har en samlet grunnkapital/innskuddskapital på 5,5 mrd. kroner.

I deleide selskaper der staten eier så mange aksjer at de representerer 50 %, eller hvor staten av andre grunner er vurdert å ha en dominerende innflytelse, utgjør statens andel av aksjekapitalen 17,5 mrd. kroner, hvorav Telenor ASA med 8,4 mrd. kroner og Norsk Hydro ASA med 2,3 mrd. kroner er de største.


Lenke til dokumentet ligger i høyre kolonne. Dokumentet kan også bestilles fra Akademika bokhandel, tlf. 22 11 67 70.

Dokumentet har sperrefrist fredag 9. november 2001 kl. 09.00.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843