Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Forvaltningen av statens interesser i selskaper, banker mv. for 2002 - Dokument 3:2 (2003-2004)

Forvaltningen av statens interesser i selskaper, banker mv. for 2002 - Dokument 3:2 (2003-2004)

Dokument nr. 3:2 (2003-2004) som omhandler Riksrevisjonens kontroll av statsrådens (departementets) forvaltning av statens interesser i selskaper, banker mv. for 2002, ble overlevert Stortinget 14. november 2003.
Publisert 14.11.2003 15:00

Riksrevisjonens kontroll i 2002 har omfattet 34 heleide aksjeselskaper, 37 deleide aksjeselskaper, 5 regionale helseforetak, 6 statsforetak, 6 virksomheter organisert ved særskilt lov og 26 studentsamskipnader.


Merknader til statsrådens forvaltning

For 2002 har Riksrevisjonen merknader til statsrådens forvaltning av statens interesser i de regionale helseforetakene under Helsedepartementet og Posten Norge AS under Samferdselsdepartementet. Merknadene går på at virksomhetene ikke har overholdt regelverket som gjelder for offentlige anskaffelser. De regionale helseforetakene har blant annet foretatt flere konsulentkjøp uten at det foreligger anbudsprotokoller for disse.

Når det gjelder Posten Norge AS, mangler det anbudsprotokoller for flere av anskaffelsene, og der det foreligger protokoller tilfredsstiller ikke disse kravene i regelverket. Videre har Posten unnlatt å konkurranseutsette anskaffelser fra utskilte egne eide selskaper. Riksrevisjonen legger til grunn at denne praksisen ikke er i samsvar med regelverket for offentlige anskaffelser.


Orienteringssaker

Riksrevisjonen orienterer om enkelte forhold vedrørende statsrådens forvaltning under følgende departementer: Helsedepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Kultur- og kirkedepartementet, Landbruksdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Olje- og energidepartementet, Samferdselsdepartementet, Utdannings- og forskningsdepartementet og Utenriksdepartementet.

Under Nærings- og handelsdepartementet og Utenriksdepartementet orienteres det om styreleders rolle, styrets sammensetning og styremedlemmers oppdrag.

Under Helsedepartementet og Nærings- og handelsdepartementet orienterer Riksrevisjonen om to forhold vedrørende revisors uavhengighet og objektivitet.

Videre orienteres det under Helsedepartementet om manglende felles standard for rapportering av regnskapsdata fra de regionale heleforetakene, departementets oppfølging og fordeling av tilskudd, og kodepraksisen i ett av de regionale helseforetakene.

Under Landbruksdepartementet stiller Riksrevisjonen blant annet spørsmål ved om det gis skjult statlig støtte til et selskap, og om størrelsen på egenkapital­andelen i en av virksomhetene bør revurderes. Videre orienterer Riksrevisjonen om flere forhold knyttet til salget av aksjer i Nordic Aviation Resources AS under Samferdselsdepartementet. Under Kultur- og kirkedepartementet, Olje- og energidepartementet og Utdannings- og forskningsdepartementet orienteres det om at enkelte av selskapene som ikke har til formål å skaffe aksjeeierne økonomisk utbytte, mangler bestemmelser i vedtektene som regulerer anvendelse av overskudd og av formue ved oppløsning i henhold til aksjeloven.


Lenke til dokumentet ligger i høyre kolonne. Dokumentet kan også bestilles fra Akademika bokhandel, tlf. 22 11 67 70.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843