Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Forvaltningen av statens interesser i selskaper, banker mv. for 2003 - Dokument nr. 3:2 (2004-2005)

Forvaltningen av statens interesser i selskaper, banker mv. for 2003 - Dokument nr. 3:2 (2004-2005)

Dokument nr. 3:2 (2004–2005) Riksrevisjonens kontroll av statsrådens (departementets) forvaltning av statens interesser i selskaper, banker mv. for 2003 ble overlevert Stortinget 4. november.
Publisert 04.11.2004 13:00

Riksrevisjonens kontroll for 2003 har omfattet 37 heleide aksjeselskaper, 37 deleide aksjeselskaper, 5 regionale helseforetak, 5 statsforetak, 6 virksomheter organisert ved særskilt lov og 26 studentsamskipnader.

Brudd på regelverket for offentlige anskaffelser

For 2003 har Riksrevisjonen merknader til statsrådens forvaltning av statens interesser i de regionale helseforetakene under Helsedepartementet. Merknadene gjelder blant annet brudd på regelverket for offentlige anskaffelser. Det er gjort betydelige innkjøp uten at det foreligger anbudsprotokoller for disse. I en del tilfeller er ikke skriftlige kontrakter benyttet, og det er gjennomført store anskaffelser uten nødvendig forretningsmessig innsyn og åpenhet.

Videre har Riksrevisjonen merknader til kvaliteten på den medisinske kodingen som danner grunnlaget for en stor del av finansieringen av sykehusene. Det er også avdekket mangler ved helseforetakenes rutiner for registrering og ajourføring av opplysninger i Foretaksregisteret. Dessuten har helseforetakene finansielle leieavtaler med private aktører som er i strid med vedtektene.

Orienteringssaker

Riksrevisjonen orienterer om enkelte forhold ved statsrådens forvaltning under følgende departementer: Helsedepartementet, Kultur- og kirkedepartementet, Landbruksdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Samferdselsdepartementet og Utdannings- og forskningsdepartementet.

Under Helsedepartementet orienterer Riksrevisjonen om svakheter ved innholdet i de regionale helseforetakenes årlige rapporteringer om virksomheten, og i rapporteringen om tilskudd til styrking av psykisk helsevern. Videre orienteres det om økonomisk resultatutvikling og -oppfølging, honorar til ekstern revisor og etablering av nye virksomheter som ikke yter spesialisthelsetjenester.

Under Helsedepartementet og Nærings- og handelsdepartementet orienterer Riksrevisjonen om forhold vedrørende styrers sammensetning og uavhengighet, og styreleders betalte oppdrag ut over lederfunksjonen og om enkelte forhold ved salg av statens aksjer.

Under Kultur- og kirkedepartementet og Samferdselsdepartementet orienterer Riksrevisjonen om mangler knyttet til praktiseringen av regelverket for offentlige anskaffelser. Riksrevisjonen stiller også spørsmål ved Landbruksdepartementets føring av fond i statsregnskapet.

Under Utdannings- og forskningsdepartementet orienteres det om virksomheters regnskapsføring av investeringstilskudd, og at årsregnskapet for to selskaper ikke var lagt fram og godkjent innen lovens frist.


Lenke til dokumentet ligger i høyre kolonne. Dokumentet kan også bestilles fra Akademika bokhandel, tlf. 22 11 67 70.

Utsatt offentlighet for offentlige dokumenter knyttet til selskapskontrollen for 2003 er fra 4.11 opphevet.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843