Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Rikstrygdeverket legger liten vekt på planlegging og oppfølging av nytteeffekter fra IT-prosjekter - Dokument nr. 3:2 (2005-2006)

Rikstrygdeverket legger liten vekt på planlegging og oppfølging av nytteeffekter fra IT-prosjekter - Dokument nr. 3:2 (2005-2006)

Rikstrygdeverket kan i liten grad dokumentere oppnådde nytteeffekter av IT-investeringene. Systemer og rutiner for å sikre gevinster fra IT-prosjekter fungerer ikke tilfredstillende. Det er mangler ved risikohånd­tering, kommunikasjon og oppfølging av IT-prosjekter i trygdeetaten.
Publisert 21.10.2005 13:00

Dette er noen hovedkonklusjoner i Riksrevisjonens undersøkelse om realisering av nytteeffekter fra IT-prosjekter i trygdeetaten, Dokument nr. 3:2 (2005-2006), som ble overlevert Stortinget 21. oktober 2005.

Målet med undersøkelsen har vært å belyse trygdeetatens arbeid med å realisere forventede nytteeffekter fra IT-prosjekter. Riksrevisjonen har gjennomgått fire IT-prosjekter som Rikstrygdeverket hadde store forventninger til. Blant annet er det undersøkt hvordan trygdeetaten planlegger, følger opp og dokumenterer forventede nytteeffekter fra IT-prosjekter.

Undersøkelsen viser at det er vesentlige svakheter ved mål- og resultatstyringen på IT-området i trygdeetaten. IT-prosjektene i trygdeetaten hadde ambisiøse mål for hvor mye som skulle spares, men disse var lite realistiske. Nytteanslagene ble etter hvert vesentlig nedjustert, men dette skjedde lenge etter at prosjektene ble igangsatt. Klare og realistiske mål er en forutsetning for et forsvarlig beslutningsgrunnlag og god planlegging. Rikstrygdeverket rapporterer generelt om god måloppnåelse av IT-satsningen i årsrapportene til departementet uten at det foreligger dokumentasjon som viser på hvilket grunnlag rapporteringen er gjort.

Riksrevisjonen har reist spørsmål ved om Rikstrygdeverket har gjort tilstrekkelig for å sikre at nytteeffekter fra IT-prosjekter blir realisert som forutsatt. Rikstrygdeverket utarbeider ikke planer for gevinstrealisering, og ansvaret for å realisere nytteeffekter blir i betydelig grad overlatt til ytre trygdeetat.

Undersøkelsen viser at det er mangler ved risikohåndtering, kommunikasjon og oppfølging av IT-prosjekter i trygdeetaten. For eksempel ble det fra hjelpemiddelsentralene i forbindelse med innføringen av en ny IT-løsning etterlyst mer veiledning og bedre tilrettelegging fra Rikstrygdeverket for å kunne ta i bruk systemet.

Arbeids- og sosialdepartementets svar

Arbeids- og sosialdepartementet uttaler at undersøkelsen peker på mange viktige og aktuelle forhold som departementet vil følge nøye opp og ha mye oppmerksomhet rundt i årene som kommer. Departementet mener at Riksrevisjonens undersøkelse er et svært viktig dokument i trygdeetatens og departementets forbedringsarbeid på dette området.

Departementet er enig i at risikohåndtering, god kommunikasjon og tett oppfølging vil være viktig i årene fremover. Videre understreker departementet at alle IT-prosjekter skal ha realistiske mål, at måloppnåelse skal dokumenteres, og at resultatene skal rapporteres til departementet. Departementet opplyser at en oppfølging av Riksrevisjonens rapport allerede er startet.


Lenke til dokumentet ligger i høyre kolonne. Dokumentet kan også bestilles fra Akademika bokhandel, tlf. 22 11 67 70.

Utsatt offentlighet for dokumenter som er utarbeidet av eller til Riksrevisjonen i tilknytning til Dok 3:2 (2005-2006), jf. riksrevisjonslovens § 18 annet ledd, oppheves.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843