Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Svakheter i styring og oppfølging av Entra Eiendom AS - Dokument nr. 3:2 (2006-2007)

Svakheter i styring og oppfølging av Entra Eiendom AS - Dokument nr. 3:2 (2006-2007)

Entra Eiendom AS er ikke styrt i samsvar med det Stortinget forutsatte skulle være formålet med selskapet. Resultatene av virksomheten er overvurdert i selskapets resultatrap¬portering, og det er påvist svakheter i selskapets interne styring.
Publisert 22.11.2006 13:58

Dette er noen av hovedkonklusjonene i Riksrevisjonens undersøkelse av Entra Eiendom AS, Dokument nr. 3:2 (2006-2007), som ble overlevert Stortinget 22. november.

Hovedformålet med selskapet er å dekke statens behov for lokaler i konkurranse med private aktører. Undersøkelsen viser at Entra Eiendoms forretningsidé og strategier er innrettet mot private, kommunale og fylkekommunale aktører på en måte som ikke er i samsvar med Stortingets premisser for selskapsdannelsen. Riksrevisjonen påpeker spesielt at selskapet har brukt 1,3 mrd. kroner til kjøp og utvikling av nye eiendommer som i hovedsak er leid ut til private leietakere.

- Riksrevisjonen har ved denne undersøkelsen påpekt at Entra eiendom har brukt betydelige midler til utleie til private aktører, og på den måten ikke
fulgt Stortingets premisser da de i sin tid opprettet selskapet, sier riksrevisor Jørgen Kosmo.

Entra Eiendoms rapportering viser at selskapet har skapt store merverdier fra opprettelsen 1. juli 2000 til utgangen av 2005. Undersøkelsen viser imidlertid at selskapets bidrag til denne verdiøkningen har vært vesentlig lavere enn det selskapet har gitt uttrykk for i sin rapportering. Likevel har selskapet etter Riksrevisjonens oppfatning oppnådd gode resultater i den aktuelle perioden.

Undersøkelsen har også avdekket flere svakheter i selskapets interne styring. Dette gjelder i hovedsak svakheter i dokumentasjonen av prosesser og beslutninger knyttet til eiendomssalg, og at det i selskapets resultatlønnssystem gis uttelling ut fra selskapets rapporterte resultatutvikling. Svakhetene i virksomhetsstyringen utgjør samlet sett en kritisk risikofaktor for selskapet.

Riksrevisjonen har ikke dokumentert at transaksjonene knyttet til salget av Cort Adelers gate 33 og Fritzners gate 12 har medført at noen har oppnådd en urimelig fordel på selskapets bekostning. Entra Eiendom AS har imidlertid ikke gitt noen god forklaring på hvorfor selskapet først solgte og deretter kjøpte tilbake Fritzners gate 12, og det er usikkert om tilbakekjøpet var lønnsomt.

Nærings- og handelsdepartementet uttaler at undersøkelsen ikke har avdekket forhold som skulle tilsi at selskapet har kjøpt eller solgt eiendommer eller gjennomført andre transaksjoner til vilkår som innebærer at noen har oppnådd en urimelig fordel på selskapets bekostning. Departementet peker videre på at selskapets virksomhet i stor grad har vært rettet mot hovedformålet å tilby lokaler for å dekke statlige behov. Departementet viser også til at sammenligninger med andre eiendomsselskaper for perioden 2002–2005 viser at Entra Eiendom har hatt en bedre resultatutvikling enn gjennomsnittet av deltagerne i sammenligningen.

Dokumentet kan hentes fra Riksrevisjonens internettsider - se i kolonnen til høyre - eller bestilles fra Akademika bokhandel, tlf. 22 18 81 23.

Utsatt offentlighet for dokumenter som er utarbeidet av eller til Riksrevisjonen i tilknytning til Dokument nr. 3:2 (2006-2007), jf. Riksrevisjonsloven § 18 annet ledd, oppheves.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843