Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Betydelig effektiviseringspotensial i sykehusene - Dokument nr. 3:3 (2003-2004)

Betydelig effektiviseringspotensial i sykehusene - Dokument nr. 3:3 (2003-2004)

Riksrevisjonens undersøkelse viser at en bedre organisering av behandlingsaktivitetene knyttet til hofteoperasjoner ved sykehus kan effektivisere driften betydelig. Organisatoriske tiltak kan bidra til kortere ventetider til behandling, færre avlyste operasjoner og kortere liggetid i sykehusene. Dermed kan kapasitet frigjøres til å behandle flere pasienter.
Publisert 14.11.2003 16:00

Dokument nr. 3:3 (2003-2004) Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i sykehus; en sammenligning av organiseringen av hofteoperasjoner, ble overlevert Stortinget 14. november 2003.

Det er store effektivitetsforskjeller mellom de 28 sykehusene som er med i undersøkelsen. Selv om beregningen må tolkes med noe varsomhet, så kan merforbruket av liggetid være opp mot 35 prosent. Erfaringene med gode organisatoriske løsninger bør etter Riksrevisjonens vurdering i større grad overføres mellom sykehusene, slik at mindre effektive sykehus kan lære av de mest effektive sykehusene.

De mest effektive sykehusene har mer kontinuitet i pasientbehandlingen ved at de koordinerer behandlingsaktiviteten bedre. Disse sykehusene er bevisste på at pasientene er ferdig utredet før de legges inn og at tiden mellom den polikliniske undersøkelsen og innleggelse for operasjon skal være kort for å unngå at pasientenes medisinske tilstand endres. Dette fører til færre avlyste operasjoner og kortere liggetid både før og etter operasjonen. De mest effektive sykehusene benytter også rehabiliteringsinstitusjonene som en integrert del av behandlingen.

Undersøkelsen viser videre at det er organiseringen og planleggingen av operasjonsvirksomheten, og ikke operasjonskapasiteten, som fører til at operasjonsstua blir en flaskehals ved mange sykehus. De effektive sykehusene utnytter operasjonsstua mer effektivt ved å begynne tidligere på morgenen med operasjoner, ved kort byttetid mellom operasjonene og i tillegg en fleksibel avslutning på dagen.

Undersøkelsen viser også at det i perioden 1998 til 2001 for hofteoperasjoner har vært en vridning bort fra reoperasjoner (andregangsoperasjoner) til primæroperasjoner (førstegangsoperasjoner), som sykehusene oppfatter som mer lønnsomme. Dette har medført at ventetiden for reoperasjoner har økt, mens den har vært synkende for primæroperasjoner. Riksrevisjonen understreker betydningen av at det etableres interne styrings- og oppfølgingssystemer som kan avdekke om finansieringssystemet gir utilsiktede effekter på sykehusenes prioritering av pasienter.

Helsedepartementet uttaler at det fra Stortingets side er forutsatt at det skal skje en betydelig effektivisering i sykehusene, og at dette vil bli fulgt opp i styrings­doku­mentene til de regionale helseforetakene for 2004. Helsedepartementet legger overfor helseforetakene vekt på at pasientprioriteringene skal foretas ut fra de reglene og retningslinjene som lover og forskrifter angir.


Lenke til dokumentet ligger i høyre kolonne. Dokumentet kan også bestilles fra Akademika bokhandel, tlf. 22 11 67 70.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843