Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Stiller spørsmål ved utnyttelsen av laboratorie- og røntgentjenester - Dokument nr. 3:3 (2005-2006)

Stiller spørsmål ved utnyttelsen av laboratorie- og røntgentjenester - Dokument nr. 3:3 (2005-2006)

Riksrevisjonen stiller spørsmål ved om de samlede ressursene til laboratorie- og røntgentjenester utnyttes effektivt. De regionale helseforetakene har for lite kunnskap om laboratorie- og røntgenvirksomhet i egne foretak til å kunne vurdere om det er bedre økonomi å kjøpe tjenester fra private. Helseforetakene har ikke alltid fulgt regelverket for offentlige anskaffelser når avtaler med private laboratorier og røntgeninstitutter inngås. Trygdeetatens kontroll med refusjoner til private laboratorier og røntgeninstitutter har også betydelige svakheter.
Publisert 21.10.2005 14:00

Dette er hovedkonklusjonene i Riksrevisjonens undersøkelse av tjenester fra laboratorie- og røntgenvirksomheter, Dokument nr. 3:3 ( 2005–2006) som ble overlevert Stortinget 21. oktober 2005.

Målet med undersøkelsen har vært å vurdere om forvaltningen av godkjennings­ordningene og avtalene med private laboratorier og røntgeninstitutter gir god ressursutnyttelse. Det er også undersøkt om styringen og kontrollen med refusjonskravene fra private laboratorie- og røntgenvirksomheter er tilstrekkelig.

Undersøkelsen viser at de regionale helseforetakene ikke har tilstrekkelig informasjon om behovet for laboratorie- og røntgentjenester og hva det koster å produsere disse tjenestene i egen virksomhet. De har derfor liten mulighet til å vurdere om det er god økonomi å kjøpe tjenester fra private laboratorier og røntgeninstitutter.

For å ha rett til trygderefusjon er det et krav at private laboratorier og røntgeninstitutt har avtale med ett eller flere regionale helseforetak. Undersøkelsen viser at de regionale helseforetakene har inngått avtaler uten at regelverket for offentlige anskaffelser er fulgt. Avtalene spesifiserer ikke godt nok hvilke tjenester de private laboratoriene og røntgeninstituttene skal utføre. Det har også skjedd at helseforetakene har kjøpt slike tjenester uten at det foreligger avtale.

Rikstrygdeverket har ikke en tilstrekkelig kontroll av refusjonskravene fra private laboratorier og røntgeninstitutt. Trygdeetaten kan ikke dokumentere hvordan kontrollen av oppgjørene blir utført. Mønsteravtaler som skal regulere ulike forhold knyttet til oppgjør mellom trygdeetaten og private laboratorier og røntgeninstitutt, er ikke tatt i bruk. Det er heller ikke etablert et tilstrekkelig faglig støtteapparat i trygdeetaten som kan avklare spørsmål om korrekt takstbruk ved behandlingen av refusjonskravene. Det foreligger ikke skriftlige risikovurderinger og skriftlige rutiner for hvordan oppgjørskontrollen skal gjennomføres.

Helse- og omsorgsdepartementet opplyser i svar til Riksrevisjonen at finansieringsordningen for private laboratorier og røntgeninstitutter ble lagt om med virkning fra 1. september 2005, og at dette vil gi mulighet for bedre styring av området.


Lenke til dokumentet ligger i høyre kolonne. Dokumentet kan også bestilles fra Akademika bokhandel, tlf. 22 11 67 70.

Utsatt offentlighet for dokumenter som er utarbeidet av eller til Riksrevisjonen i tilknytning til Dokument. nr. 3:3 (2005–2006), jf. riksrevisjonslovens § 18 annet ledd, oppheves.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843