Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Offentlige tjenester er i varierende grad tilpasset brukernes behov - Dokument nr. 3:3 (2006-2007)

Offentlige tjenester er i varierende grad tilpasset brukernes behov - Dokument nr. 3:3 (2006-2007)

Statlige virksomheter har ikke gjort nok for å tilpasse tjenestene til brukeren. Dette medfører at brukernes behov ikke alltid blir ivaretatt på en god nok måte, som igjen kan få konsekvenser for brukernes tilfredshet. Fornyings- og administrasjonsdepartementet bør spille en mer sentral rolle som pådriver og koordinator for at statlige tjenester skal innrettes etter brukernes behov, sier riksrevisor Jørgen Kosmo.
Publisert 09.01.2007 12:55

Riksrevisjonens undersøkelse om brukerretting av offentlige tjenester, Dokument nr. 3:3 (2006-2007), ble overlevert Stortinget 9. januar.

Formålet med undersøkelsen har vært å belyse hvilke resultater som er oppnådd når det gjelder Stortingets intensjoner om at offentlige tjenester skal innrettes etter brukernes behov, og undersøke hvilke tiltak myndighetene har iverksatt i denne sammenhengen.

Riksrevisjonen mener at det er svakheter i måten Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) ivaretar rollen som pådriver og koordinator overfor sektordepartementene i forvaltningspolitiske saker, særlig når det gjelder ansvaret for at statlige tjenester blir innrettet etter brukernes behov.

FAD har ikke på en systematisk måte innhentet opplysninger om hvordan arbeidet med å innrette tjenestene til brukernes behov blir iverksatt i ulike statlige virksomheter, og har i liten grad bidratt til erfaringsutveksling mellom departementene. Samtidig viser undersøkelsen at det er stor variasjon i hvor langt statlige virksomheter har kommet i arbeidet med å brukerrette sine tjenester. Fagdepartementene vil derfor ha stor nytte av at FAD spiller en mer aktiv rolle som pådriver og koordinator i forhold til den forvaltningspolitiske målsettingen om å tilpasse tjenestene etter brukernes behov.

Et klart mindretall av departementene har utformet konkrete resultatkrav til sine underliggende virksomheter om å tilpasse tjenestene til brukernes behov. Dette vil kunne bety at virksomhetene i mindre grad brukerretter sine tjenester. I sin styring av underliggende virksomheter, bør derfor fagdepartementene stille klare krav om å tilpasse tjenestene til brukernes behov.

Kun de færreste av virksomhetene som har gjennomført brukerundersøkelser, oppgir at de i stor grad har brukt slike undersøkelser til å utvikle tjenestene videre. Riksrevisjonen mener at statlige virksomheter bør heve kvaliteten på sine brukerundersøkelser, og utnytte dem i større grad til å forbedre egne resultater og tjenester.

Riksrevisjonens undersøkelse viser også at statlige virksomheter i hovedsak har satset på generelle IKT-tiltak for å tilpasse tjenestene etter brukernes behov. Dette er imidlertid ikke tilstrekkelig, og virksomhetene bør ta i bruk et bredere spekter av virkemidler for å imøtekomme brukernes behov.

Fornyings- og administrasjonsdepartementet uttaler at rapporten om brukerretting av offentlige tjenester vil være nyttig i det videre arbeidet med fornying og brukerretting. FAD har bl.a. merket seg Riksrevisjonens syn på behovet for mer erfaringsutveksling mellom de ulike statlige virksomhetene.


Lenke til dokumentet ligger i høyre kolonne. Det kan også bestilles fra Akademika bokhandel, tlf. 22 18 81 23.

Utsatt offentlighet for dokumenter som er utarbeidet av eller til Riksrevisjonen i tilknytning til Dokument nr. 3:3 (2006-2007), jf. Riksrevisjonsloven § 18 annet ledd, oppheves.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843