Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Manglende tilgang på materiell og personell i Forsvaret svekker forutsetningene for operasjoner i utlandet - Dokument nr. 3:3 (2007-2008)

Manglende tilgang på materiell og personell i Forsvaret svekker forutsetningene for operasjoner i utlandet - Dokument nr. 3:3 (2007-2008)

Forsvaret mangler tilgang på materiell og personell i forbindelse med operasjoner i utlandet. Manglene gjelder innen de ulike forsvarsgrenene og innen områder som sanitet, IKT, samband og minerydding.  - Dette er alvorlig og det er grunn til å stille spørsmål ved Forsvarets muligheter til å ivareta internasjonale oppgaver i tråd med Stortingets forutsetninger, sier riksrevisor Jørgen Kosmo.
Publisert 11.12.2007 13:28

Riksrevisjonens undersøkelse av Forsvarets forutsetninger for deltakelse i operasjoner i utlandet, Dokument nr. 3:3 (2007–2008), ble overlevert Stortinget 11. desember 2007.

Målet med undersøkelsen har vært å vurdere om Forsvaret oppfyller Stortingets vedtak og forutsetninger knyttet til deltakelse i operasjoner i utlandet, og i hvilken grad Forsvarsdepartementet og Forsvaret legger til rette for at disse forutsetningene blir oppfylt.

Den pågående omstillingen av Forsvaret innebærer en overgang fra et mobiliseringsforsvar med vekt på anti-invasjonsforsvar til et innsatsbasert forsvar som skal ivareta både nasjonale og internasjonale operasjoner.

Undersøkelsen viser at det er mangler når det gjelder både materiell og personell som skal kunne brukes i operasjoner i utlandet. Manglende tilgang på personell gjelder både innen de ulike forsvarsgrenene og innen fellesressurser som sanitet, IKT, samband og minerydding. Det er videre avdekket vesentlige mangler ved materiell bl.a. når det gjelder stridskjøretøy, vannrensing og fjerning av eksplosiver. – Manglene som her er avdekket svekker sentrale forutsetninger for Forsvarets muligheter til å delta i slike operasjoner, understreker Kosmo.

Undersøkelsen viser også at Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) mangler personell med teknisk og merkantil kompetanse. Dette har konsekvenser for FLOs muligheter til å understøtte operasjoner i utlandet.

Et fleksibelt forsvar skal kunne reagere hurtig og være i beredskap for både nasjonale og internasjonale oppdrag. Det er derfor behov for systemer som sikrer en tydelig formidling av krav til styrkene, og en rapportering som gir god oversikt over styrkenes status. Undersøkelsen viser at det ikke er gode nok systemer verken for å spesifisere krav eller for å sikre kvaliteten på rapporteringen. Arbeidet med et felles kravdokument er påbegynt men ikke ferdigstilt, og Forsvarssjefens strategiske direktiv for operativ virksomhet er ikke oppdatert.

Videre viser undersøkelsen svakheter ved systemet for erfaringsoverføring og at Hæren har et mangelfullt system for evaluering. Det er også avdekket uklare ansvarsforhold knyttet til økonomistyring i forbindelse med operasjoner i utlandet.

Forsvarsdepartementet erkjenner at det er identifiserte mangler knyttet til materiell og personell, men sier at manglene ikke har påvirket Forsvarets evne til å delta i de operasjoner det er besluttet at Norge skal delta i.

Lenke til dokumentet ligger i høyre kolonne. Det kan også bestilles fra Akademika bokhandel, tlf. 800 80 960 / 22 18 81 23.

Utsatt offentlighet for dokumenter som er utarbeidet av eller til Riksrevisjonen i tiknytning til Dok.. nr. 3:3 (2007-2008), jf. riksrevisjonslovens § 18 annet ledd, oppheves.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843