Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Myndighetenes innsats mot økonomisk kriminalitet: Stadig flere saker henlegges på grunn av manglende kapasitet - Dokument nr. 3:3 (2008-2009)

Myndighetenes innsats mot økonomisk kriminalitet: Stadig flere saker henlegges på grunn av manglende kapasitet - Dokument nr. 3:3 (2008-2009)

Skatteetaten, toll- og avgiftsetaten og arbeids- og velferdsetaten har for få kontroller, og de samordner sine kontrollaktiviteter for dårlig i arbeidet mot økonomisk kriminalitet. Dessuten utgjør politi- og påtalemyndigheten en flaskehals når det gjelder å følge opp anmeldte saker.  – Økonomisk kriminalitet påfører samfunnet vesentlige omkostninger. Det er derfor viktig at myndighetene prioriterer innsatsen på dette området, sier riksrevisor Jørgen Kosmo.
Publisert 06.11.2008 12:00

Dokument nr. 3:3 (2008–2009) Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes innsats mot økonomisk kriminalitet ble overlevert Stortinget 6. november 2008. Undersøkelsen har omfattet innsatsen til skatteetaten, toll- og avgiftsetaten, arbeids- og velferdsetaten og politi- og påtalemyndigheten på området i perioden 2004–2007.

Undersøkelsen viser at andelen henleggelser som skyldes manglende saksbehandlingskapasitet, har økt vesentlig i perioden. I Oslo politidistrikt er andelen saker som er henlagt på grunn av manglende kapasitet spesielt stor. Det er også store variasjoner mellom politidistriktene når det gjelder oppklaringsprosenten for økonomisk kriminalitet. – Når anmeldte saker ikke blir fulgt opp, kan dette virke negativt på viljen til å anmelde straffbare forhold, og det kan igjen stimulere enkelte til å begå lovbrudd på dette området, sier Kosmo.

Undersøkelsen viser at politi- og påtalemyndigheten ikke har lyktes med å inkludere inndragning av utbytte fra straffbare handlinger som en del av etterforskningen av økonomisk kriminalitet.

I både skatteetaten, toll- og avgiftsetaten og arbeids- og velferdsetaten er det gitt sentrale instrukser og veiledninger for hvilke lovovertredelser som skal anmeldes til politi- og påtalemyndigheten. Undersøkelsen viser at det er betydelige variasjoner mellom regionale enheter i samme etat for hvilke overtredelser som blir anmeldt, og også hvilke beløpsgrenser som utløser anmeldelser.

Andelen virksomheter hvor skatteetaten og toll- og avgiftsetaten har gjennomført bokettersyn og virksomhetskontroller, har gått ned i perioden 2004–2007. – Ettersom bokettersyn og virksomhetskontroller er sentrale virkemidler i disse etatenes arbeid mot økonomisk kriminalitet, er nedgangen i ettersyn og kontroller ikke i tråd med forutsetningene om økt innsats på området, sier Jørgen Kosmo.

Justis- og politidepartementet er enig i at det kan være uheldig ut fra likhetsbetraktninger dersom variasjoner mellom politidistriktene gjenspeiler en ulik behandling av saker på området økonomisk kriminalitet. Departementet presiserer at regjeringen vil arbeide videre for at saker ikke henlegges på grunn av manglende kapasitet. Justis- og politidepartementet deler Riksrevisjonens oppfatning av at inndragning av utbytte fra økonomisk kriminalitet bør benyttes i større grad enn i dag. For å sikre en mer enhetlig oppfølging av lovovertredelser vil både Finansdepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet følge opp underliggende virksomheters anmeldelsespraksis.

Lenke til dokumentet ligger i høyre kolonne. Dokumentet kan også bestilles fra Akademika bokhandel, tlf. 800 80 960 / 22 18 81 00.

Utsatt offentlighet for dokumenter som er utarbeidet av eller til Riksrevisjonen i tilknytning til Dokument nr. 3:3 (2008–2009), jf. riksrevisjonslovens § 18 annet ledd, oppheves.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843