Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Mangelfull norsk oppfølging av miljøhensyn i bistandstiltak - Dokument nr. 3:4 (2002-2003)

Mangelfull norsk oppfølging av miljøhensyn i bistandstiltak - Dokument nr. 3:4 (2002-2003)

NORADs oppfølging og dokumentering av hvordan miljøhensyn er integrert i bistandstiltak er mangelfull. Dette gjelder særlig i gjennomførings- og avslutningsfasen av tiltakene. Også når det gjelder Utenriksdepartementets rapportering av miljørettet bistand til Stortinget stilles det spørsmål om denne gir tilfredsstillende informasjon om hvordan midlene er benyttet og hvilke resultater som er oppnådd.
Publisert 08.11.2002 16:00

Dette går fram av Riksrevisjonens undersøkelse om miljørettet bistand (Dokument nr. 3:4 (2002-2003)) som Stortinget fikk overlevert 8. november. Riksrevisjonen har hatt som mål å undersøke hvordan miljøhensyn er integrert i NORAD-finansierte bistandstiltak. Videre er omfang, samt tematisk og geografisk innretning på den miljørettede bistanden gjennomgått.

Betegnelsen miljørettet bistand dekker både bistandstiltak som i første rekke har som mål å forbedre miljøet, og aktiviteter som søker å integrere miljøhensyn i alle typer bistandstiltak for å unngå at miljøet blir skadelidende som følge av tiltaket.

Riksrevisjonen har foretatt en gjennomgang av 11 utvalgte bistandstiltak i Tanzania og Sri Lanka innenfor sektorene energi-, veg- og boligbygging. Felles for sektorene er at de tilsier aktsomhet når det gjelder hensynet til miljøet. Undersøkelsen viser at miljøhensyn er berørt i dokumentasjonen i forberedelsesfasen, særlig gjelder dette i Tanzania, men at det for øvrig er lite spor av miljøhensyn i dokumentasjonen for de fleste tiltakene både i gjennomføringsfasen og avslutningsfasen. Riksrevisjonen peker på at NORADs ansvar for kontroll og dokumentering ikke faller bort, selv om prinsippet om mottakeransvar i bistanden gir samarbeidslandet ansvar for selve tiltaket.

Utenriksdepartementet peker i sitt svar på at de funn og vurderinger som er gjort i saken er nyttige. De har uttalt at de vil ta opp med NORAD hvordan rutinene kan bedres for å påse at retningslinjene blir fulgt opp og at dette blir dokumentert på en systematisk måte. Riksrevisjonen ser positivt på at NORAD på nytt skal vurdere å utarbeide en miljøhåndbok og at bruk av sjekklister i forberedelses­fasen av tiltakene også kan være et aktuelt tiltak.


Lenke til dokumentet ligger i høyre kolonne. Dokumentet kan også bestilles fra Akademika bokhandel, tlf. 22 11 67 70.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843