Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Svakheter ved fastsettelsen av særavgifter - Dokument nr. 3:4 (2006-2007)

Svakheter ved fastsettelsen av særavgifter - Dokument nr. 3:4 (2006-2007)

Regnskapene til avgiftpliktige virksomheter er i liten grad tilpasset toll- og avgiftsetatens informasjonsbehov. Opplysningene på avgiftsoppgavene gir ikke mulighet for å kontrollere om det er samsvar mellom regnskapene og avgiftsoppgavene. Tollregionene etterlyser tilgang til tidligere avgiftsavgjørelser og tettere oppfølging av Toll- og avgiftsdirektoratet. Manglende samordning av hvordan regelverket skal forstås kan føre til ineffektivitet og forskjellsbehandling av avgiftspliktige.
Publisert 09.01.2007 12:57

Dette er noen av hovedkonklusjonene i Riksrevisjonens undersøkelse av fastsettelsen av særavgifter, Dokument nr. 3:4 (2006-2007), som ble overlevert Stortinget 9. januar.

Et overordnet mål for toll- og avgiftsetaten er å sikre at særavgiftene, dvs. indirekte skatter som legges på bestemte varer og tjenester, blir riktig fastsatt. Særavgiftene omfatter bl.a. avgift på båtmotorer, avgift på drikkevarer og drikkevareemballasje, forbruksavgift på elektrisk kraft og engangsavgift på motorvogn. Særavgiftene tilfører statskassen årlig over 70 mrd. kroner.

En stor del av særavgiftsinntektene blir fastsatt av de avgiftspliktige ved selvdeklarering. Undersøkelsen viser at det er et gjennomgående problem at avgiftspliktige virksomheter ikke har regnskap som er innrettet slik at omfanget av avgiftspliktige varer lett kan påvises og kontrolleres. Informasjon på avgiftsoppgavene gir ikke mulighet til å kontrollere om det er samsvar mellom de avgiftspliktiges regnskap og deklarasjonen av særavgifter.

Undersøkelsen viser at toll- og avgiftsetaten ikke har tilstrekkelig oversikt over hvordan avgiftsspørsmål er blitt avgjort tidligere, og at Toll- og avgiftsdirektoratets oppfølging og veiledning varierer avhengig av avgift. Praktiseringen av regelverket som utfyller avgiftsvedtakene baseres for enkelte avgifter på skjønn. Når generelle avgiftsspørsmål ikke blir avklart sentralt, men ved at praksis utvikles i tollregionene, sikres ikke hensynet til samordnet forvaltning av avgiftsregelverket. Toll- og avgiftsdirektoratets mulighet til å fange opp behov for regelverksforenkling blir også redusert.

Effektiv kontroll er en forutsetning for at fastsettelsen av særavgifter kan baseres på selvdeklarasjon. Finansdepartementet vil iverksette relevante tiltak for å bedre effektiviteten på kontrollområdet.

Finansdepartementet viser til at det er viktig med en ensartet regelforståelse i etaten, og peker på at muligheten for å forenkle regelverket, og gi enda bedre informasjon og veiledning på særavgiftsområdet bør vurderes kontinuerlig.

Lenke til dokumentet ligger i høyre kolonne. Dokumentet kan også bestilles fra Akademika bokhandel, tlf. 22 18 81 23.

Utsatt offentlighet for dokumenter som er utarbeidet av eller til Riksrevisjonen i tiknytning til Dok.. nr. 3:4 (2006-2007), jf. riksrevisjonslovens § 18 annet ledd, oppheves.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843